Zásady naší spolupráce

Naše příručka pro dodavatele má stávajícím a potenciálním dodavatelům usnadnit cestu k úzké, férové a partnerské spolupráci se společností Bizerba založené na vzájemné důvěře.

V této příručce se dozvíte, co je pro společnost Bizerba v obchodním vztahu s dodavatelem důležité. Zejména noví obchodní partneři se jejím prostřednictvím mohou rychle a snadno seznámit s podstatnými součástmi našeho kvalitativního managementu.

1. Úvod

1.1 Účel

V národní i mezinárodní konkurenci hraje vysoká kvalita rozhodující roli. Jelikož ve výrobě využíváme ve velkém rozsahu díly zhotovené subdodavateli, je kvalita dodávaných komponentů našich dodavatelů nedílnou součástí kvality výrobků společnosti Bizerba. Proto očekáváme včasné dodávky vysoce kvalitních a ekologicky přijatelných výrobků bez vad za konkurenční ceny.

Nejvyšší jakost a spolehlivost všech dodaných dílů, materiálů a služeb, stejně jako prokazatelná procesní a kvalitativní způsobilost přispívá rozhodující měrou k tomu, aby byla společnost Bizerba schopna dosáhnout svých vysokých cílů v oblasti kvality.

Naše pravidlo zní: Chyb se hned zpočátku raději vyvarovat, než je později korigovat. Proto hned v úvodní fázi výroby dbáme na to, abychom výskyt chyb na základě partnerské spolupráce účinně eliminovali. To se může podařit jen na základě vysoké procesní způsobilosti a kontinuálního zlepšování všech postupů v dodavatelském řetězci. Jen kontrolované a efektivní procesy totiž zaručují bezvadné výrobky.

Dali jsme si za úkol společně s našimi dodavateli etablovat bezpečné a robustní procesy a zabránit plýtvání materiály, časem a jinými zdroji. Tato příručka nepředstavuje žádná pevná pravidla, nastiňuje jen naše požadavky na dodavatele. Přednostně se zaměřuje na požadavky průmyslu k zajištění kvality.

 

1.2 Oblast použití

Tato příručka stanoví, jak by měli dodavatelé společnosti Bizerba postupovat při zajištění kvality dodávaných materiálů, dílů nebo služeb. Vychází z norem řady DIN EN 9000 a násl., běžných oborových standardů a příslušných norem o ochraně životního prostředí.

Tato příručka obsahuje podmínky, metody a postupy, které doplňují rámcové kupní smlouvy anebo další smlouvy (např. dohody o zajištění kvality). Platí pro veškeré obchodní vztahy mezi společností Bizerba a jejími dodavateli. V případě rozporů má obsah dohody o zajištění kvality přednost před ustanoveními rámcové kupní dohody a jinými smlouvami, pokud se nejedná o individuální dohody.

Společnost Bizerba očekává, že všichni dodavatelé budou důsledně dodržovat popsané postupy a metody a kompletně plnit všechny specifické požadavky. Dodavatelé nesou spoluodpovědnost za své vlastní výrobky a tím i za kvalitu výrobků společnosti Bizerba.

 

1.3 Cílová dohoda

Společnost Bizerba očekává dodržování principu nulové chybovosti. Všichni dodavatelé jsou povinni tento cíl zakotvit do svých systémů řízení kvality a uzpůsobit mu všechny své procesy. Společnost Bizerba stanoví v jednotlivých případech specifické požadavky a v případě potřeby bude dosažení cíle ověřovat cestou periodického porovnávání požadovaného a skutečného stavu. V případě odchýlení od cíle je dodavatel povinen zavést odpovídající opatření.

2. Systém řízení kvality

Kvalitativní způsobilost vyžaduje od každého dodavatele společnosti Bizerba využití aktuálního a efektivního systému řízení kvality. Patří sem:

 • ISO 9001:2000 jako minimální požadavek
 • ISO/TS 16949 2002
 • QS 9000; VDA nebo rovnocenná norma jako akceptované požadavky

Dodavatelé, kteří nesplňují minimální požadavky normy ISO 9001:2000 nebo neplánují další rozvoj svého systému se mohou podrobit systémovému auditu společnosti Bizerba. Splňuje-li uchazeč požadavky nad 90% je pravděpodobné, že bude jako dodavatel schválen.

Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávané výrobky jsou vyrobeny a testovány podle pravidel a požadavků systému řízení kvality. Dodavatel je povinen se neprodleně ujistit, zda jsou tyto požadavky slučitelné s jeho systémem řízení kvality.

Dodavatel dodržuje jako minimální požadavek zákonná ustanovení a normy ohledně ekologické přijatelnosti jeho výrobků. Společnost Bizerba doporučuje zavedení systému environmentálního managementu podle DIN 1400.

3. Systém řízení kvality u subdodavatelů

Dodavatel zaváže své subdodavatele k vytvoření a udržování srovnatelného systému řízení kvality v souladu s výše uvedenými požadavky. Musí být vždy zajištěna bezvadná jakost jeho přikupovaných dílů anebo externě zušlechťovaných dílů. Společnost Bizerba může po dodavateli požadovat, aby pomocí dokumentů doložil, že se přesvědčil o účinnosti systému řízení kvality jeho subdodavatele. Při problémech s kvalitou, které vzniknou v důsledku výchozích výrobků či dílů, zajistí dodavatel společnosti Bizerba na požádání možnost provedení auditu u jeho subdodavatele.

4. Auditování

4.1 Audit

U certifikovaných dodavatelů společnost Bizerba zpravidla neprovádí žádný systémový audit, ale omezuje se v případě potřeby na procesní anebo produktový audit. V rámci procesního auditu společnost Bizerba posuzuje a ověřuje procesní řetězec (plánování, vývoj a výrobu) výrobku. Výsledek tohoto auditu poskytuje informace o kvalitativní způsobilosti dodavatele. Při zjištění odchylek (závad) musí dodavatel vytvořit plán opatření k odstranění závad a nechat jej odsouhlasit společností Bizerba.

Společnost Bizerba se může v rámci auditu přesvědčit o realizaci opatření k zajištění kvality uvedených v této dohodě. Dodavatel musí k tomuto účelu v přiměřeném rozsahu a po předchozím sjednání termínu umožnit přístup do svých provozoven a po dobu auditu poskytnout odborně kvalifikovaného pracovníka. S výsledky auditu bude zacházeno jako s důvěrnými. Dodavatel může odepřít náhled do výrobních postupů podléhajících utajení a jiných obchodních tajemství.

 

4.2 Hodnocení

Výsledky a poznatky z auditu budou vyhodnoceny podle požadavků společnosti Bizerba a následujícím způsobem klasifikovány:

 • A (>= 90%)Dodavatel je bez omezení schválen pro dodávky společnosti Bizerba.
 • AB (>= 80%)Dodavatel je schválen s omezeními. Je povinen odchylky zjištěné při auditu ve stanoveném čase odstranit.
 • B (>= 60%)Dodavatel bude schválen pro dodávky jen ve výjimečných případech. Musí ve stanoveném čase odstranit odchylky zjištěné při auditu, aby dosáhl minimálně klasifikace AB.
 • C (< 60%)Dodavatel není schválen pro dodávky

Toto schválení dodavatele opravňuje pouze s ohledem na jeho kvalitativní způsobilost. Schvalování výrobků probíhá v rámci schvalovacího a vzorkovacího řízení definovaného společností Bizerba.

5. Dohoda o zajištění kvality

K zajištění dlouhodobé a partnerské spolupráce mezi dodavatelem a společností Bizerba založené na vzájemné důvěře uzavře společnost Bizerba s vybranými dodavateli dohodu o zajištění kvality. Tato dohoda se bude vztahovat buď na kompletní rozsah dodávek nebo na jednotlivé výrobky/produktové skupiny (produktově specifická část).

Dohoda o zajištění kvality upravuje všeobecnou a individuální spolupráci mezi dodavatelem a společností Bizerba. Doplňuje nákupní podmínky o aspekty, které zajišťují požadovanou kvalitu výrobků. Dohoda o zajištění kvality bude před udělením zakázky odsouhlasena s dodavatelem a podepsána oběma stranami.

6. Produktový vývoj

K základní filozofii společnosti Bizerba patří zapojit dodavatele co nejdříve do vývojového procesu – zejména u dílů pro specifické použití.

Výhodou společného vývoje a úzké spolupráce od fáze vzniku výrobku až po zahájení série jsou kratší doby vývoje, stejně jako kvalitativně a ekonomicky optimální řešení pro oba partnery. Ve vývojové fázi lze eliminovat potenciální zdroje chyb a následně realizovat stabilní a efektivní procesy. Společné cíle jsou:

 • zkrátit dobu vývoje a snížit vývojové náklady
 • realizovat ekonomicky výhodná produktová řešení
 • snížit rizika chyb
 • zajistit včasný náběh série s technicky vyspělými výrobky
 • eliminovat rizika odpovědnosti za vady

K tomuto účelu si dodavatelé se společností Bizerba v r ámci vývojového partnerství vyměňují všechny informace nutné k realizaci. S těmito musí být zacházeno jako s přísně důvěrnými a nesmí být poskytovány třetím osobám. Patří sem:

 • specifikace
 • výkresy
 • zadávací podmínky a technické požadavky
 • charakteristiky funkcí

Dodavatel může přispět následujícími úkony:

 • návrhy k zamezení potenciálních chyb
 • snižování nákladů a zdokonalení výrobků
 • studie proveditelnosti
 • zkoušky designu, testy, verifikace
 • FMEA všeho druhu
 • plánování procesů
 • procesní způsobilost a kvalifikace
 • plán řízení kvality
 • plánování měřidel a provozních prostředků

Základem spolupráce při produktovém vývoji je profesionální projektový management pro obě strany.

7. Předběžné plánování procesů a kvality

Dodavatel se musí při vývoji dílů a procesů pro společnost Bizerba řídit stanoveným plánovacím a schvalovacím procesem podle VDA 4.3 a/nebo podobnými pravidly. Patří k tomu včasné a úspěšné poskytování všech plnění. Společnost Bizerba má právo plánovací a schvalovací proces dodavatele, stejně jako předpoklady subdodavatele kontrolovat.

Společně s nabídkou musí dodavatel zaslat studii proveditelnosti ve spojení s všeobecným plánem vývoje. Alternativně, resp. doplňkově lze na základě informací poskytnutých společností Bizerba zaslat příslušný výrobek/příslušné součásti.

Pro výrobky a procesy, které dodavatel pro společnost Bizerba vyvíjí a/nebo vyrábí, bude sjednána společná forma reportování s ohledem na plánovací a schvalovací plán. Dodavatel by měl kromě toho jmenovat kontaktní osobu pro projekty Bizerba, která bude na požádání k dispozici projektovému týmu.

8. Procesní a strojní způsobilost

8.1 Studie systému měřicí techniky

Než začne dodavatel dodávat sériové součásti, je nutné doložit způsobilost testovacího vybavení ve studii opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (R&P Study). To lze provést například podle pravidel VDA 5 nebo srovnatelných metod.

 

8.2 Strojní způsobilost

Veškeré použité stroje a měřidla musí být způsobilé k danému účelu. Hodnoty cmk platné pro použité stroje/přístroje zjišťuje buď sám dodavatel nebo je uvádí výrobce stroje/přístroje. V případě hodnot cmk pod 1,67 je nutné zavést a zdokumentovat nápravná opatření.

 

8.3 Procesní způsobilost

Pro výrobu všech dílů platí efektivní a kontrolované procesy zajišťované pečlivým procesním plánováním pro daný výrobek. Vždy platí hodnota cpk 1,33, která musí být pro zvolené parametry/rozměry v rámci prvního vzorkování doložena.

Pro parametry/rozměry pod hodnotou cpk 1,33 je nutné k zaručení požadované kvality dodávky zavést a doložit nápravná či jiná potřebná opatření (například 100% výstupní kontrolu). Zvláštní pozornost zde náleží kontrolním rozměrům označeným ve specifikaci.

9. Rekvalifikace/následné vzorkování

K zajištění kvality by měli všichni dodavatelé společnosti Bizerba provádět rekvalifikaci dílů. Pokud nebudou v průběhu jednoho roku vyexpedovány žádné díly, udělené schválení zaniká. Dodavatel pak musí prostřednictvím prvního vzorkování požádat o novou kvalifikaci a nové schválení.

10. Schvalovací řízení

10.1 První vzorkování

Dodavatel musí zavčas před schválením série provést první vzorkování. Není-li sjednáno jinak, platí, že příslušná zpráva o zkoušce musí být předložena podle požadavků společnosti Bizerba, které se opírají o VDA, sv. 2. Dodavatel musí zdokumentovat veškeré technické požadavky specifikace dodávky/výkresů. V závislosti na výrobku by měla zpráva o zkoušce prvních kusů obsahovat následující dokumenty:

 • kompletně vyplněný a podepsaný krycí list
 • kopie výkresů/specifikace dodávky/zadávacích podmínek
 • aktuální výkresy s číslováním všech charakteristik ve vhodném pořadí
 • protokol o měření se všemi požadovanými a skutečnými rozměry
 • protokol o materiálech se všemi požadovanými a skutečnými hodnotami materiálu
 • protokol o funkčnosti (výsledky kvalifikace, konečné protokoly o měření elektrických parametrů)
 • procesní postupový diagram s údaji o daném závodě/závodech
 • doklady o bezpečnosti výroby (procesní způsobilost, strojní způsobilost)
 • plán řízení kvality/kontrolní plán
 • doklady o nebezpečných látkách (bezpečnostní list ES)
 • povolení odchylky u odchylných vlastností (je nutné si předem vyžádat od společnosti Bizerba)

Pokud nebylo sjednáno jinak, je nutné pro statistické posouzení výsledků zkoušek a měření vyrobit 100 dílů a z toho 25 dílů podrobit zkoušce. Kontrolní rozměry budou sjednány samostatně. První kus vč. všech sjednaných podkladů je nutné dodat ve vlastním obalu označeném barevnou nálepkou „první kus” společnosti Bizerba.

 

10.2 Schválení

Společnost Bizerba přezkoumá zprávu o zkoušce prvních kusů z hlediska úplnosti a shody s požadavky. Případně dodatečně ověřeny charakteristické vlastnosti. Nekompletní zprávy o zkoušce, které vykazují neschválené odchylky, nebudou dále zpracovány a budou vráceny dodavateli.

 

V případě nutnosti dodatečných vzorkování zaviněných dodavatelem je dodavatel příp. povinen uhradit náklady na zpracování. Společnost Bizerba očekává, že první kusy dílů budou odpovídat všem požadavkům. Pokud se však při provádění vzorkování přesto objeví odchylky, které nelze v krátkém čase napravit, je nutné před prvním vzorkováním podat písemný návrh na omezené povolení odchylky nebo změnu výkresu/specifikace.

 

Vyhlídky na schválení musí dodavatel předem objasnit. Opravy musí být schváleny opětovným předložením zprávy o zkoušce prvních kusů. Je nutné dodržet sjednané opravné termíny. Schválení dílu se provádí podpisem na krycím listu.

 

Schválené odchylky budou zaznaenány. Podepsaný krycí list bude zaslán dodavatli. Bez tohoto schválení nesmí být společnosti Bizerba poskytovány žádné sériové dodávky.

 

10.3 Materiálový list/zakázané látky

V zásadě je nutné společně se zprávou o zkoušce prvních kusů předložit i materiálové listy. Dodavatel zaručuje, že bude dodržovat zákazy podle seznamu zakázaných látek společnosti Bizerba a zohledňovat mezinárodní a národní požadavky, jako např. směrnice RoHS a WEEE.

11. Archivace a zpětná sledovatelnost

11.1 Archivace

Dodavatel bude minimálně 15 let po ukončení sériové výroby uchovávat přehledně uspořadané veškeré nutné údaje a na požádání je poskytne společnosti Bizerba. Patří sem naměřené hodnoty a výsledky zkoušek, stejně jako vzorky potřebné k doložení sjednané kvality, zejména výrobní údaje k materiálům a údaje o zkouškách. Pokud je nutná rozsáhlejší dokumentace některých součástí, bude pro ně doba archivace stanovena ve specifikaci/výkresu součástí.

 

11.2 Značení a zpětná sledovatelnost

Dodavatel na požádání označí veškeré díly na každém základním obalu sledovacím kódem. Pokud to není možné nebo vhodné, je nutné učinit jiná vhodná opatření, aby bylo v případě chyb možné zpětně vysledovat veškeré materiálové a procesní kroky. Dodavatel informuje společnost Bizerba o svém systému značení nebo jiných opatřeních, aby mohla společnost Bizerba v potřebném rozsahu zahájit vlastní zjišťovací řízení. Podklady o sledovatelnosti musí být společnosti Bizerba poskytnuty maximální tři pracovní dny po doručení požadavku. Pokud se mezi dodanými výrobky objeví vadné díly, je společnost Bizerba oprávněna odmítnout kompletní výrobní dávku.

12. Změny

Dodavatel musí společnosti Bizerba zavčas sdělit změny následujících okolností, aby tato mohla příp. ověřit jejich negativní dopady:

 • výrobní postupy
 • výrobní parametry
 • nástroje
 • prostředky
 • materiály
 • díly od subdodavatele
 • přesun výrobních závodů
 • změna subdodavatelů
 • metody nebo zařízení ke zkoušení výrobků nebo jiná opatření k zajištění kvality

Změny nesmí být realizovány bez písemného souhlasu společnosti Bizerba a musí být po schválení dodavatelem kvalifikovány. FMEA, plán řízení kvality (kotrolní plán), životní cyklus dílů atd. musí být odpovídajícím způsobem upraveny. Před každou změnou výše uvedených bodů je nutné provést první vzorkování, jehož rozsah musí být odsouhlasen se společností Bizerba. Pozitivní rozhodnutí se považuje za schválení změny a ukončení procesu. První dodávka změněných dílů musí být písemně ohlášena. Z dodacích dokumentů a obalu musí jednoznačně vyplývat, že se jedná o první dodávku pozměněných dílů.

13. Kontinuální zlepšování

Výrobkyy a procesy dodavatele musí odpovídat aktuálnímu stavu vědy a techniky. K zajištění tohoto požadavku musí dodavatel realizovat proces kontinuálního zlepšování, mimo jiné s ohledem na relevantní poskytování zpětné vazby.

14. Shoda

14.1 Testování a sledování výrobků

Dodavatel ručí za kvalitu svých výrobků. Zavazuje se provést před odesláním zásilky společnosti Bizerba příslušné procesní kontroly a výstupní kontroly zboží, aby byly dodrženy sjednané výkresy nebo specifikace pro příslušný výrobek. Podkladem pro testované vlastnosti je výkres společnosti Bizerba. Společnost Bizerba a dodavatel mohou podle potřeby sjednat dodatečné kontroly. V daném případě se může jednat o certifikáty shody pro jednotlivé dodávky, stejně jako o doklady o shodě podle normy DIN EN 10204, resp. prohlášení výrobce podle příslušných směrnic EU. Dodavatel navíc kontroluje správné označení obalové jednotky.

 

14.2 Vstupní kontrola

Společnost Bizerba ověřuje při příjmu výrobků číslo dílu Bizerba, stejně jako typ a množství výrobků a zkoumá je zhlediska případného poškození při přepravě. Kromě výše uvedených kontrol není společnost Bizerba vůči dodavateli povinna provádět žádné další kontroly.

15. Vady/ neshoda

Dodavatel bude společnost Bizerba neprodleně informovat o poklesu kvality jeho výrobků. Přitom musí vedle druhu, rozsahu a příčiny tohoto poklesu uvést i plánovaná nápravná opatření. Mimořádná opatření definovaná oběma stranami pro daný případ budou dodavatelem okamžitě realizována (například vyšší četnost kontrol).

 

15.1 Reklamace

Dodavatel společnost Bizerba neprodleně písemně informuje o vadách dodávky, jakmile je v rámci běžné obchodní činnosti zaregistruje. Dodavatel do dvou pracovních dnů písemně potvrdí přijetí reklamací a zajistí nahrazení bezvadnými výrobky, aby se zamezilo přerušení výroby ve společnosti Bizerba.

 

15.2 Zacházení se zmetkovými díly

Zmetkové díly budou společně s relevantními informacemi zaslány zpět příslušnému pracovníkovi dodavatele pověřenému zajištěním kvality. Společnost Bizerba zajistí přiměřený předběžný výběr zmetkových dílů, aby byly vráceny pouze ty díly, u kterých lze příčinu výpadku připsat dodavateli. Po obdržení zmetkových dílů předloží dodavatel do sedmi pracovních dnů zprávu o analýze výpadku, která bude obsahovat následující body:

A. příčinu závad, stejně jako důvody, proč tyto nebyly v rámci testů a kontrol u dodavatele zjištěny

B. optimalizovaný časový plán pro implementaci nápravných a preventivních opatření a základě zprávy o zkoušce nebo 8D reportu

C. datum kompletního zavedení nápravných opatření a ověření jejich účinnosti

 

Na přání společnosti Bizerba je dodavatel povinen provést analýzu výpadku s ohledem na

A. odhadované čisté výpadky výroby

B. výpadky ze zkoušek spolehlivosti a zatěžkávacích zkoušek

C. výpadky z provozu

 

15.3 Nápravná opatření

Nezávisle na zaslání zmetkových dílů předloží dodavatel pro kompletní dobu trvání nápravy a za účelem průběžného informování společnosti Bizerba do sedmi pracovních dnů po obdržení písemných reklamací zprávu o zkoušce nebo 8D report. Než začnou nápravná opatření působit, může společnost Bizerba po dodavateli vyžadovat, aby na přiměřenou dobu učinil mimořádná opatření (vyšší četnost kontrol atd.), která musí být do dvou pracovních dnů realizována. Vzniklé vícenáklady hradí dodavatel, pokud nebyla závada prokazatelně způsobena společností Bizerba.

 

15.4 Mimořádné schválení

Pokud je dodavatel nucen k zachování kontinuity výroby ve společnosti Bizerba vyexpedovat vadné výrobky, musí před realizací dodávky požádat společnost Bizerba o mimořádné schválení. Společnost Bizerba si vyhrazuje právo rozhodnout o tomto schválení.

16. Compliance

Při spolupráci s našimi dodavateli je pro nás mimořádně důležité i téma compliance, tzn. dodržování zákonů a interních požadavků.

 

Zašlete nám prosím jeden podepsaný výtisk zpět jako důkaz vašeho souhlasu s uvedenými ustanoveními a zohledněte prosím i příslušné pasáže v našem dokumentu Dotazník pro dodavatele.