Udržitelnost

Ekologická politika Bizerby SE & Co. KG je zakotvena v cílech firmy a vnitřně se týká všech oblastí podniku a zaměstnanců a co do vnějšku vztahu k našim zákazníkům a dodavatelům a také společensky/sociální odpovědnosti.

Bizerba - udržitelnost + životní prostředí

Ochrana životního prostředí je úkol managementu a zaměstnanců
Ochrana životního prostředí je základní vedoucí úloha. Všichni nadřízení a zaměstnanci proto stejnou měrou při každodenní realizaci opatření na ochranu životního prostředí zodpovědně spolupracují. Školení a motivace zaměstnanců k ekologickému chování je centrální prvek ekologické politiky Bizerby. Jednou ročně předkládá pracovník zodpovědný za ochranu životního prostředí při zasedání vedení společnosti roční zprávu.

 

Zákony, normy a předpisy
Bizerba se zavazuje k dodržování příslušných zákonů, norem a předpisů k ochraně životního prostředí. Průběžně spolupracujeme s úřady, institucemi a kvalifikovanými partnery.

 

Povinnost vůči zákazníkům, zaměstnancům a zainteresovaným kruhům
Každému zákazníkovi Bizerby by měla být zprostředkována jistota, že získal výrobek v souladu s ochranou životního prostředí. Tato povinnost zahrnuje dodržování ekologických postupů a procesů v podniku.

 

Bizerba pravidelně informuje o ekologických aspektech výrobků v souvislosti s manipulací, použitím, zpětvzetím, zhodnocením a likvidací. V pravidelných intervalech určujeme ekologické cíle a program. Zveřejněním ekologické politiky a jejím oznámením zaměstnancům informujeme o ekologických aktivitách. V této souvislosti se zavazujeme k informování o našem managementu životního prostředí na shromáždění podniků resp. shromáždění podnikových rad.

 

Ekologické výrobky a procesy
Při vývoji výrobků, při zavádění nových výrobních procesů je kontrolován jak materiál, tak i postupy. Při posuzování celého postupu výroby se zohledňují vedle ekonomických i ekologické aspekty.

 

Cílem managementu Bizerby pro ochranu životního prostředí je stálé zlepšování podnikové ekologie. Organizační a technická opatření, včetně specifických nouzových plánů, zohledňují nejlepší dostupnou techniku.

 

Šetření zdrojů, zamezení tvorbě odpadů a emisí
Při vývoji výrobků, výrobě, při definování a hodnocení celé infrastruktury jsou prováděna opatření pro snížení spotřeby energie, surovin a jiných přírodních zdrojů. Zvláštní pozornost je kladena na vyhledání a možné použití náhradních materiálů.

 

Eliminovány jsou odpady, zbytkový materiál, emise, hluk, odpadní voda a ostatní zátěž pro životní prostředí, respektive jsou redukovány na minimální míru.