Udržitelnost

Ekologická politika Bizerby SE & Co. KG je zakotvena v cílech firmy a vnitřně se týká všech oblastí podniku a zaměstnanců a co do vnějšku vztahu k našim zákazníkům a dodavatelům a také společensky/sociální odpovědnosti.

Bizerba - udržitelnost + životní prostředí

Ochrana životního prostředí je úkol managementu a zaměstnanců
Ochrana životního prostředí je základní vedoucí úloha. Všichni nadřízení a zaměstnanci proto stejnou měrou při každodenní realizaci opatření na ochranu životního prostředí zodpovědně spolupracují. Školení a motivace zaměstnanců k ekologickému chování je centrální prvek ekologické politiky Bizerby. Jednou ročně předkládá pracovník zodpovědný za ochranu životního prostředí při zasedání vedení společnosti roční zprávu.

 

Zákony, normy a předpisy
Bizerba se zavazuje k dodržování příslušných zákonů, norem a předpisů k ochraně životního prostředí. Průběžně spolupracujeme s úřady, institucemi a kvalifikovanými partnery.

 

Povinnost vůči zákazníkům, zaměstnancům a zainteresovaným kruhům
Každému zákazníkovi Bizerby by měla být zprostředkována jistota, že získal výrobek v souladu s ochranou životního prostředí. Tato povinnost zahrnuje dodržování ekologických postupů a procesů v podniku.

 

Bizerba pravidelně informuje o ekologických aspektech výrobků v souvislosti s manipulací, použitím, zpětvzetím, zhodnocením a likvidací. V pravidelných intervalech určujeme ekologické cíle a program. Zveřejněním ekologické politiky a jejím oznámením zaměstnancům informujeme o ekologických aktivitách. V této souvislosti se zavazujeme k informování o našem managementu životního prostředí na shromáždění podniků resp. shromáždění podnikových rad.

 

Ekologické výrobky a procesy
Při vývoji výrobků, při zavádění nových výrobních procesů je kontrolován jak materiál, tak i postupy. Při posuzování celého postupu výroby se zohledňují vedle ekonomických i ekologické aspekty.

 

Cílem managementu Bizerby pro ochranu životního prostředí je stálé zlepšování podnikové ekologie. Organizační a technická opatření, včetně specifických nouzových plánů, zohledňují nejlepší dostupnou techniku.

 

Šetření zdrojů, zamezení tvorbě odpadů a emisí
Při vývoji výrobků, výrobě, při definování a hodnocení celé infrastruktury jsou prováděna opatření pro snížení spotřeby energie, surovin a jiných přírodních zdrojů. Zvláštní pozornost je kladena na vyhledání a možné použití náhradních materiálů.

 

Eliminovány jsou odpady, zbytkový materiál, emise, hluk, odpadní voda a ostatní zátěž pro životní prostředí, respektive jsou redukovány na minimální míru.

Bizerba SVHC substance management REACH

REACH

Registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemických látek podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH = registrace, hodnocení a autorizace chemických látek).

 

Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) je v Evropské unii platné od roku 2007 a jeho cílem je zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

 

Podle článku 33 musí výrobci produktů informovat své zákazníky, pokud je jedna nebo více látek na kandidátském seznamu (SVHC látka = látka vzbuzující mimořádné obavy) přítomna v koncentraci vyšší než 0,1% (hmotn.). Tento seznam je pravidelně doplňován a aktualizován agenturou ECHA (Evropská chemická agentura) o další látky.

 

Podle našeho současného stavu znalostí a na základě informací od našich dodavatelů mohou produkty Bizerba obsahovat složky, ve kterých mohou být následující SVHC látky přítomny v koncentracích vyšších než 0,1%:

 

Při správném použití nehrozí žádné nebezpečí pro zdraví ani pro životní prostředí.

 

Pokud potřebujete další podrobnosti, kontaktujte prosím následující e-mailovou adresu: Management.Schadstoff@bizerba.com

Seznam možných látek SVHC ve výrobcích Bizerba:

 • olovo (CAS číslo: 7439-92-1)
 • 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS číslo: 80-05-7)
 • octamethylcyclotetrasiloxane (CAS číslo: 556-67-2)
 • lead chromate molybdate sulfate red (CAS číslo: 12656-85-8)
 • lead sulfochromate yellow (CAS číslo: 1344-37-2)
 • kyselina boritá (CAS číslo: 10043-35-3)
 • oxid olovnatý (CAS číslo: 1317-36-8)
 • oxid diboritý (CAS číslo: 1303-86-2)
 • 1,3,5-tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (CAS číslo: 2451-62-9)
 • fenolftalein (číslo CAS: 77-09-8)
 • 1,2-dimethoxyethanes; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS číslo: 110-71-4)
 • dodecamethylcyclohexasiloxanes (CAS číslo: 540-97-6)
 • lead titanium trioxide (CAS číslo: 12060-00-3)
 • bezvodý tetraboritan sodný (CAS číslo: 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4)
 • heptaoxid disodný tetraboritý, hydrát (CAS číslo: 12267-73-1)
Disposal of old electrical equipment with Bizerba (WEEE)

Informace o likvidaci starého elektrického zařízení (WEEE)

Většina našich zařízení spadá do oblasti působnosti směrnice WEEE. Aby bylo zajištěno, že vaše produkty Bizerba budou recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí, vrátíte jako zákazník zařízení společnosti Bizerba nebo našemu servisnímu partnerovi po skončení jeho zamýšleného použití. Společnost Bizerba a její prodejci jsou samozřejmě připraveni bezplatně převzít zpět již nefunkční zařízení. V takovém případě se obraťte na kontaktní osobu společnosti Bizerba

Ochrana životního prostředí je úkol managementu a zaměstnanců
Ochrana životního prostředí je základní vedoucí úloha. Všichni nadřízení a zaměstnanci proto stejnou měrou při každodenní realizaci opatření na ochranu životního prostředí zodpovědně spolupracují. Školení a motivace zaměstnanců k ekologickému chování je centrální prvek ekologické politiky Bizerby. Jednou ročně předkládá pracovník zodpovědný za ochranu životního prostředí při zasedání vedení společnosti roční zprávu.

 

Zákony, normy a předpisy
Bizerba se zavazuje k dodržování příslušných zákonů, norem a předpisů k ochraně životního prostředí. Průběžně spolupracujeme s úřady, institucemi a kvalifikovanými partnery.

 

Povinnost vůči zákazníkům, zaměstnancům a zainteresovaným kruhům
Každému zákazníkovi Bizerby by měla být zprostředkována jistota, že získal výrobek v souladu s ochranou životního prostředí. Tato povinnost zahrnuje dodržování ekologických postupů a procesů v podniku.

 

Bizerba pravidelně informuje o ekologických aspektech výrobků v souvislosti s manipulací, použitím, zpětvzetím, zhodnocením a likvidací. V pravidelných intervalech určujeme ekologické cíle a program. Zveřejněním ekologické politiky a jejím oznámením zaměstnancům informujeme o ekologických aktivitách. V této souvislosti se zavazujeme k informování o našem managementu životního prostředí na shromáždění podniků resp. shromáždění podnikových rad.

 

Ekologické výrobky a procesy
Při vývoji výrobků, při zavádění nových výrobních procesů je kontrolován jak materiál, tak i postupy. Při posuzování celého postupu výroby se zohledňují vedle ekonomických i ekologické aspekty.

 

Cílem managementu Bizerby pro ochranu životního prostředí je stálé zlepšování podnikové ekologie. Organizační a technická opatření, včetně specifických nouzových plánů, zohledňují nejlepší dostupnou techniku.

 

Šetření zdrojů, zamezení tvorbě odpadů a emisí
Při vývoji výrobků, výrobě, při definování a hodnocení celé infrastruktury jsou prováděna opatření pro snížení spotřeby energie, surovin a jiných přírodních zdrojů. Zvláštní pozornost je kladena na vyhledání a možné použití náhradních materiálů.

 

Eliminovány jsou odpady, zbytkový materiál, emise, hluk, odpadní voda a ostatní zátěž pro životní prostředí, respektive jsou redukovány na minimální míru.