Αειφόρος Ανάπτυξη

Η περιβαλλοντική πολιτική της Bizerba SE & Co. KG είναι άρρηκτα δεμένη με τους εταιρικούς στόχους και αγγίζει εσωτερικά όλους τους τομείς της επιχείρησης και τους εργαζόμενους της και εξωτερικά τις σχέσεις με τους πελάτες και προμηθευτές καθώς και την εταιρική/κοινωνική ευθύνη.

Αειφόρος Ανάπτυξη & Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι καθήκον της Διοίκησης και των εργαζομένων
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό διοικητικό καθήκον. Έτσι, όλοι οι προϊστάμενοι και εργαζόμενοι εργάζονται εξίσου υπεύθυνα για την καθημερινή υλοποίηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση και το κίνητρο των εργαζομένων για οικολογική δράση αποτελούν κεντρικό στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Bizerba. Μία φορά ετησίως, ο εντεταλμένος για την Προστασία του Περιβάλλοντος παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ετήσια αναφορά του.

 

Νόμοι, Πρότυπα και Κανονισμοί
Η Bizerba δεσμεύεται να τηρεί σχετικούς περιβαλλοντικούς νόμους, πρότυπα και κανονισμούς. Η συνεργασία με δημόσιες αρχές, οργανισμούς και εξειδικευμένους συνεργάτες καλλιεργείται σε μόνιμη βάση.

 

Ευθύνη απέναντι σε πελάτες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενους κύκλους
Κάθε πελάτης της Bizerba θα πρέπει να αισθάνεται βεβαιότητα ότι έχει αποκτήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει την τήρηση φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και διεργασιών από την επιχείρηση.

 

Η Bizerba ενημερώνει τακτικά αναφορικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων σε σχέση με τον χειρισμό, τη χρήση, την επιστροφή, την αξιοποίηση και τη διάθεση τους. Ανά τακτά διαστήματα καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι και το πρόγραμμα. Μέσω της δημοσίευσης της περιβαλλοντικής πολιτικής και την κοινοποίησή της στους συνεργάτες, υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητές. Σε αυτό το πλαίσιο η Bizerba δεσμεύεται για την παροχή αναφορών σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις.

 

Φιλικά προς το περιβάλλον Προϊόντα και Διεργασίες
Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων και κατά την εισαγωγή νέων διεργασιών παραγωγής εξετάζονται τόσο τα υλικά όσο και οι διαδικασίες. Η αξιολόγηση της συνολικής εξέλιξης των προϊόντων πραγματοποιείται τόσο από οικονομικής όσο και από οικολογικής άποψης.

 

Στόχος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Bizerba είναι η συνεχής βελτίωση της εταιρικής προστασίας του περιβάλλοντος. Τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, λαμβάνουν υπόψη τους την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία.

 

Προσεκτική χρήση των πόρων, Αποφυγή απορριμμάτων και εκπομπών
Στην εξέλιξη των προϊόντων, στην παραγωγή, στον ορισμό και την αξιολόγηση της συνολικής υποδομής λαμβάνονται μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας, των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αναζήτηση και πιθανή χρήση εναλλακτικών υλικών.

 

Αποφεύγονται ή μειώνονται στο ελάχιστο τα απορρίμματα, τα υπολλείματα, οι εκπομπές ρύπων, η ηχορύπανση, τα λύματα και οι λοιπές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Bizerba SVHC διαχείριση χημικών ουσιών REACH

REACH

Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμός χημικών προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1907/2006 (REACH = Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων).

 

Ο κανονισμός σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων (REACH) έχει τεθεί σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 και αποσκοπεί στη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33, οι κατασκευαστές προϊόντων πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους εάν μία ή περισσότερες ουσίες στον κατάλογο υποψηφίων (ουσία SVHC = Ουσίες με πολύ μεγάλη ανησυχία) υπάρχουν σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0,1% (β / β). Αυτός ο κατάλογος συμπληρώνεται και ενημερώνεται τακτικά από τον ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων) με πρόσθετες ουσίες.

 

Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας και βάσει πληροφοριών από τους προμηθευτές μας, τα προϊόντα Bizerba ενδέχεται να περιέχουν συστατικά στα οποία οι ακόλουθες ουσίες SVHC ενδέχεται να υπάρχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1%:

 

Όταν χρησιμοποιείται όπως προορίζεται, δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία ή το περιβάλλον.

 

Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:Management.Schadstoff@bizerba.com

Κατάλογος πιθανών χημικων ουσιών SVHC σε προϊόντα Bizerba:

 • Μόλυβδος (CAS αριθμός: 7439-92-1)
 • 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (αριθμός CAS: 80-05-7)
 • οκταμεθυλκυκλοτετρασιλοξάνη (αριθμός CAS: 556-67-2)
 • ερυθρός θειικός μολυβδαινικός χρωμικός μόλυβδος (αριθμός CAS: 12656-85-8)
 • σουλφοχρωμικό μόλυβδο κίτρινο (αριθμός CAS: 1344-37-2)
 • βορικό οξύ (αριθμός CAS: 10043-35-3)
 • μονοξείδιο του μολύβδου (οξείδιο του μολύβδου) (αριθμός CAS: 1317-36-8)
 • τριοξείδιο διβορίου (αριθμός CAS: 1303-86-2)
 • 1,3,5-tris (oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (αριθμός CAS : 2451-62-9)
 • Φαινολοφθαλεΐνη (Phenolphthalein) (CAS αριθμός: 77-09-8)
 • 1,2-διμεθοξυαιθάνια; αιθυλενογλυκόλη διμεθυλαιθέρας (EGDME) (αριθμός CAS: 110-71-4)
 • δωδεκαμεθυλκυκλοεξασιλοξάνες (CAS αριθμός: 540-97-6)
 • τριοξείδιο τιτανίου μολύβδου (CAS αριθμός: 12060-00-3)
 • τετραβορικό νάτριο, άνυδρο (CAS αριθμός: 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4)
 • επταοξείδιο του τετραβορονίου νατρίου, ένυδρο (12267-73-1)
Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού μας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ΑΗΗΕ. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα Bizerba ανακυκλώνονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, εσείς ως πελάτης επιστρέφετε τη συσκευή στην Bizerba ή τον συνεργάτη μας μετά το τέλος της προβλεπόμενης χρήσης της. Η Bizerba και οι συνεργάτες της είναι προετοιμασμένες να πάρουν πίσω τη συσκευή που δεν λειτουργεί πλέον, δωρεάν. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Bizerba.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι καθήκον της Διοίκησης και των εργαζομένων
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό διοικητικό καθήκον. Έτσι, όλοι οι προϊστάμενοι και εργαζόμενοι εργάζονται εξίσου υπεύθυνα για την καθημερινή υλοποίηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση και το κίνητρο των εργαζομένων για οικολογική δράση αποτελούν κεντρικό στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής της Bizerba. Μία φορά ετησίως ο εντεταλμένος για την Προστασία του Περιβάλλοντος παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ετήσια αναφορά του.

 

Νόμοι, Πρότυπα και Κανονισμοί
Η Bizerba δεσμεύεται να τηρεί σχετικούς περιβαλλοντικούς νόμους, πρότυπα και κανονισμούς. Οι συνεργασία με δημόσιες αρχές, οργανισμούς και εξειδικευμένους συνεργάτες καλλιεργείται σε μόνιμη βάση.

 

Ευθύνη απέναντι σε πελάτες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενους κύκλους
Κάθε πελάτης της Bizerba θα πρέπει να αισθάνεται βεβαιότητα ότι έχει αποκτήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει την τήρηση φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και διεργασιών από την επιχείρηση.

 

Η Bizerba ενημερώνει τακτικά αναφορικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων σε σχέση με τον χειρισμό, τη χρήση, την επιστροφή, την αξιοποίηση και τη διάθεση τους. Ανά τακτά διαστήματα καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι και το πρόγραμμα. Μέσω της δημοσίευσης της περιβαλλοντικής πολιτικής και την κοινοποίησή της στους συνεργάτες, υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητές. Σε αυτό το πλαίσιο η Bizerba δεσμεύεται για την παροχή αναφορών σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις.

 

Φιλικά προς το περιβάλλον Προϊόντα και Διεργασίες
Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων και κατά την εισαγωγή νέων διεργασιών παραγωγής εξετάζονται τόσο τα υλικά όσο και οι διαδικασίες. Η αξιολόγηση της συνολικής εξέλιξης των προϊόντων πραγματοποιείται τόσο από οικονομικής όσο και από οικολογικής άποψης.

 

Στόχος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Bizerba είναι η συνεχής βελτίωση της εταιρικής προστασίας του περιβάλλοντος. Τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, λαμβάνουν υπόψη τους την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία.

 

Προσεκτική χρήση των πόρων, Αποφυγή απορριμμάτων και εκπομπών
Στην εξέλιξη των προϊόντων, στην παραγωγή, στον ορισμό και την αξιολόγηση της συνολικής υποδομής λαμβάνονται μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας, των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αναζήτηση και πιθανή χρήση εναλλακτικών υλικών.

 

Αποφεύγονται ή μειώνονται στο ελάχιστο τα απορρίμματα, τα υπολλείματα, οι εκπομπές ρύπων, η ηχορύπανση, τα λύματα και οι λοιπές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.