Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες είναι το αποτέλεσμα της συστηματικής διαχείρισης ποιότητας παγκοσμίως.

Ποιότητα Bizerba

Οι εγκαταστάσεις της Bizerba είναι πιστοποιημένες βάσει διεθνών προτύπων - σε αυτά συγκαταλέγεται, π.χ., το ISO 9001:2015. Η οργάνωσή μας, με επίκεντρο τις διαδικασίες, είναι υποδειγματική, ενώ η παραγωγή είναι πολύ αποτελεσματική και ευέλικτη.

 

Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης θεωρούμε πολύ σημαντική τη λειτουργική διασφάλιση ποιότητας. Με τη λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση, αναλύσεις της αγοράς και σύγχρονες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης ποιότητας διασφαλίζουμε τη διαρκή αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, ώστε να εμπνέουμε τους πελάτες μας. Επιπλέον, οι δομές μας σε όλο τον Όμιλο είναι προσανατολισμένες προς την επίπεδη ιεραρχία, τις σαφείς αρμοδιότητες και την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Πιστοποιημένη τεχνογνωσία και ποιότητα

Διάφορες πιστοποιήσεις, εγκρίσεις και διαπιστεύσεις, που ελέγχονται και ενημερώνονται τακτικά, διασφαλίζουν την τεχνογνωσία και ποιότητα της Bizerba – και μας βοηθούν να ξεχωρίζουμε από τους ανταγωνιστές.

 

 

 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας από το 1992 πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και επί του παρόντος πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015
 • Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 1995 κατά EMAS, από το Φεβρουάριο του 2002 κατά EN ISO - 14001
 • Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001
 • Σύστημα διαχείρισης ενέργειας κατά EN ISO – 50001 από το 2014
 • Εργαστήριο βαθμονόμησης με πιστοποίηση από το DAkkS για μη αυτόματες ηλεκτρομηχανικές ζυγαριές κατά DIN EN ISO/IEC 17025:2018 από το 1996
 • Εργαστήριο ελέγχων με πιστοποίηση από το DAkkS για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και ηλεκτρική ασφάλεια κατά DIN EN ISO/IEC 17025:2018 από το 1991
 • Άδεια διενέργειας διαδικασίας αξιολόγησης συμμόρφωσης
 • Για μη αυτόματες ζυγαριές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/31/EU
 • Για αυτόματες ζυγαριές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2014/32/EU
 • Για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Οδηγία ΕΕ 2014/30/EU
 • Για όρια τάσης Οδηγία ΕΕ 2014/35/EU (Οδηγία χαμηλής τάσης)
 • Για μηχανήματα Οδηγία ΕΕ 2006/42/EΚ
 • Για συσκευές με προστασία από έκρηξη Οδηγία προστασίας από έκρηξη 2014/34/ΕΕ
 • Αναγνώριση του προγράμματος UL-Data-Accept των Underwriters Laboratories για UL60950-1 και UL508
 • Συνεχείς εξωτερικοί και εσωτερικοί έλεγχοι αναφορικά με την ποιότητα, την ασφάλεια, την ενέργεια και το περιβάλλον
 • Τακτικές επιθεωρήσεις της παραγωγής και των εγκαταστάσεων από εγχώριους και διεθνείς πελάτες, υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές