Βασικές αρχές της συνεργασίας μας

Το εγχειρίδιο προμηθευτών μας υποστηρίζει τους υφιστάμενους και πιθανούς προμηθευτές ώστε να αναπτύξουν μια στενή, έμπιστη και βασισμένη στη συνεργασία, σχέση με την Bizerba.

Σε αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζονται επαγγελματικές σχέσεις της Bizerba με τους προμηθευτές. Ειδικότερα οι νέοι συνεργάτες μπορούν να ενημερωθούν γρήγορα και εύκολα για τα βασικά σημεία της πολιτικής μας αναφορικά με την ποιότητα. Από την αρχή της συνεργασίας έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν στοχευμένη επίδραση στην ποιότητα των προϊόντων της Bizerba.

1. Εισαγωγή

1.1 Σκοπός

Δεδομένου του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η υψηλή ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Επειδή η παραγωγή μας βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε έτοιμα εξαρτήματα που κατασκευάζονται από προμηθευτές, η ποιότητα των προμηθευτών μας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ποιότητας προϊόντων της Bizerba. Επομένως, αυτό που περιμένουμε είναι η έγκαιρη παράδοση προϊόντων υψηλής ποιότητας, χωρίς ελαττώματα και φιλικά προς το περιβάλλον σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η άψογη κατάσταση και η αξιοπιστία όλων των παραδιδόμενων εξαρτημάτων, υλικών και υπηρεσιών, καθώς και η δυνατότητα εξακρίβωσης των διαδικασιών και της ποιότητας συμβάλλουν σημαντικά ώστε η Bizerba να επιτυχάνει τους φιλόδοξους στόχους της στο θέμα της ποιότητας.

Η αρχή μας: η πρόληψη των σφαλμάτων από την αρχή είναι καλύτερη από τη διόρθωσή τους. Δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στη φάση έναρξης παραγωγής ώστε, μέσω της δημιουργικής συνεργασίας, να αποφεύγονται τυχόν σφάλματα. Αυτό επιτυγχάνεται με κορυφαίες δεξιότητες διαχείρισης και τη συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μόνο οι ελεγχόμενες και αποτελεσματικές διαδικασίες εγγυώνται άψογα προϊόντα χωρίς ελαττώματα.

Θέσαμε ως σκοπό μας να καθιερώσουμε μαζί με τους προμηθευτές μας ασφαλείς και σαφείς διαδικασίες και να αποφεύγουμε την κατασπατάληση πρώτων υλών, χρόνου και άλλων πηγών. Αυτό το εγχειρίδιο δεν είναι ένα σύνολο αυστηρών κανόνων, αλλά περιγράφει τις απαιτήσεις που έχουμε από τους προμηθευτές μας. Βασίζεται πρωτίστως στις απαιτήσεις της βιομηχανίας για τη διασφάλιση της ποιότητας.

 

1.2 Περιοχή ισχύος

Το εγχειρίδιο καθορίζει τον τρόπο δράσης των προμηθευτών και της Bizerba ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των πρώτων υλών, των εξαρτημάτων ή των υπηρεσιών που παρέχονται. Έχει ως βάση τη σειρά προτύπων DIN EN 9000ff., τα συνήθη πρότυπα του κλάδου και τα τρέχοντα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει όρους, μεθόδους και διαδικασίες, που συμπληρώνουν τις συμβάσεις-πλαίσια αγοράς ή/και όλες τις άλλες συμβάσεις (π.χ. συμφωνίες διασφάλισης ποιότητας). Ισχύει για όλες τις εταιρικές σχέσεις ανάμεσα στη Bizerba και τους προμηθευτές της. Σε περίπτωση αντιφάσεων, τα περιεχόμενα μιας συμφωνίας διασφάλισης ποιότητας έχουν προτεραιότητα έναντι των κανονισμών της σύμβασης-πλαίσιο αγοράς και λοιπών συμβάσεων, εφόσον δεν πρόκειται για ατομικές συμφωνίες.

Η Bizerba αναμένει οι όλοι προμηθευτες θα εφαρμόζουν με συνέπεια τις περιγραφόμενες διαδικασίες και μεθόδους και θα πληρούν όλες τις ειδικές απαιτήσεις. Οι προμηθευτές έχουν συνυπευθυνότητα για τα δικά τους προϊόντα και την ποιότητα των προϊόντων Bizerba.

 

1.3 Συμφωνία στόχων

Η Bizerba αναμένει, κατά βάση, την τήρηση της αρχής μηδενικού σφάλματος. Όλοι οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να ενσωματώνουν αυτόν το στόχο στα συστήματά τους για τη διαχείριση ποιότητας και να προσαρμόζουν αντίστοιχα όλες τις διαδικασίες. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η Bizerba θα παράσχει ειδικές οδηγίες και, εάν χρειάζεται, θα ελέγχει την επίτευξη των στόχων μέσω περιοδικών συγκρίσεων μεταξύ πραγματικών και επιθυμητών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση αποκλίσεων, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα από τον προμηθευτή.

2. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Για τη διαφύλαξη της ποιότητας, όλοι οι προμηθευτες Bizerba πρέπει να χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Μερικά από αυτά:

 • ISO 9001:2000 ως ελάχιστη απαίτηση
 • ISO/TS 16949 2002
 • QS 9000, VDA ή παρόμοιο ως αποδεκτές απαιτήσεις

Η Bizerba μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους συστήματος σε προμηθευτές που δεν πληρούν τις ελάστιχες απαιτήσεις του ISO 9001:2000 ή δεν σχεδιάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματός του. Αν ο βαθμός εκπλήρωσης είναι πάνω από 90 τοις εκατό, ο προμηθευτής μπορεί να γίνεται αποδεκτός.

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα παραδιδόμενα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι αυτές οι απαιτήσεις συνάδουν με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Ως ελάχιστη απαίτηση, ο ανάδοχος θα τηρεί τις νομικές διατάξεις και πρότυπα αναφορικά με την περιβαλλοντική συμβατότητα των προϊόντων του. Η Bizerba συνιστά τη χρήση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά DIN 1400.

3. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε υπο-προμηθευτές

Ο προμηθευτής υποχρεώνει τους υπο-προμηθευτές του να χρησιμοποιούν και να διατηρούν ένα παρόμοιο σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει των προαναφερόμενων απαιτήσεων. Πρέπει να διασφαλίζεται πάντα η άψογη κατάσταση των εξαρτημάτων που αγοράζουν ή/και των εξαρτημάτων που κατασκευάζονται από τρίτους. Η Bizerba μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο προμηθευτής έχει ελέγξει την αποδοτικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του υπο-προμηθευτή του. Αν προκύψουν προβλήματα ποιότητας, τα οποία οφείλονται σε αρχικά προϊόντα ή εξαρτήματα, ο προμηθευτής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η Bizerba θα έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχου στους υπο-προμηθευτές του, εφόσον αυτό ζητηθεί.

4. Διενέργεια ελέγχων

4.1 Έλεγχος

Η Bizerba συνήθως δεν πραγματοποιεί ελέγχους σε πιστοποιημένους συνεργάτες, αλλά περιορίζεται σε έναν έλεγχο διαδικασιών ή/και προϊόντων, εφόσον παραστεί ανάγκη. Στο πλαίσιο του ελέγχου διαδικασιών η Bizerba παρακολουθεί και ελέγχει την αλυσίδα διαδικασιών (προγραμματισμός, ανάπτυξη και κατασκευή) ενός προϊόντος. Το αποτέλεσμα φανερώνει την απόδοση ποιότητας του προμηθευτή. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις (ελαττώματα), ο προμηθευτής οφείλει να λάβει μέτρα για την απάλειψη του ελαττώματος και να τα συμφωνήσει με την Bizerba.

Η Bizerba μπορεί να διαπιστώσει μέσω ελέγχου την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης ποιότητας που συμφωνήθηκαν. Για το σκοπό αυτό, ο ανάδοχος πρέπει, στον κατάλληλο βαθμό και εφόσον συμφωνηθεί προηγουμένως μια προγραμματισμένη ημερομηνία, να παράσχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και να θέσει έναν εξειδικευμένο εργαζόμενο στη διάθεση της Bizerba. Ο χειρισμός των αποτελεσμάτων των ελέγχων γίνεται με εμπιστευτικότητα. Ο ανάδοχος μπορεί να αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες για απόρρητες διαδικασίες κατασκευής και άλλα μυστικά της επιχείρισης.

 

4.2 Αξιολόγηση

Τα αποτελέσματα και ευρήματα του ελέγχου αξιολογούνται βάσει των προδιαγραφών της Bizerba και ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • A (>= 90%)Ο προμηθευτής εγκρίνεται χωρίς περιορισμούς για παραδόσεις στην Bizerba.
 • AB (>= 80%)Ο προμηθευτής εγκρίνεται με περιορισμούς. Είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.
 • B (>= 60%)Ο προμηθευτής εγκρίνεται για παραδόσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, για να λάβει τουλάχιστον την ταξινόμηση ΑΒ.
 • C (< 60%)Ο προμηθευτής δεν εγκρίνεται για παραδόσεις

Η έγκριση προμηθευτή νομιμοποιεί τον προμηθευτή μόνο αναφορικά με την απόδοση ποιότητας. Οι εγκρίσεις προϊόντων πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης και δειγματοληψίας που έχει καθοριστεί από την Bizerba.

5. Συμφωνία για διασφάλιση ποιότητας (VQS)

Για τη διασφάλιση της συνεργασίας ανάμεσα στον προμηθευτή και τη Bizerba σε μια μακροπρόθεσμη βάση εταιρικής σχέσης και εμπιστοσύνης, η Bizerba συνάπτει με επιλεγμένους προμηθευτές μια συμφωνία για διασφάλιση ποιότητας (QAAs). Η συμφωνία αυτή αφορά είτε στις συνολικές παραδόσεις είτε σε επιμέρους προϊόντα/ομάδες προϊόντων (κατηγορία βάσει προϊόντος).

Η QAA ρυθμίζει τη γενική και εξατομικευμένη συνεργασία ανάμεσα στον προμηθευτή και τη Bizerba. Συμπληρώνει τους όρους αγορών με πτυχές που διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα των προϊόντων. Η συμφωνία για τη διασφάλιση ποιότητας συμφωνείται με τον προμηθευτή πριν τη σύναψη της σύμβασης και υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

6. Ανάπτυξη προϊόντων

Η εμπλοκή των προμηθευτών στη διαδικασία ανάπτυξης όσο το δυνατόν συντομότερα αποτελεί μέρος της φιλοσοφοίας της Bizerba - ιδιαίτερα όσον αφορά σε εξαρτήματα σχετικά με την εφαρμογή.

Το πλεονέκτημα της κοινής ανάπτυξης και συλλογικής συνεργασίας από τη φάση ανάπτυξης των προϊόντων έως την έναρξη της σειράς παραγωγής είναι οι μειωμένοι χρόνοι ανάπτυξης, καθώς και οι βέλτιστες λύσεις από άποψη ποιότητας και οικονομίας και για τα δύο μέρη. Στη φάση ανάπτυξης μπορούν να αποφευχθούν πιθανές πηγές σφαλμάτων και να εφαμοστούν συνεπείς και αποτελεσματικές διαδικασίες. Οι κοινοί στόχοι είναι:

 • Μείωση χρόνου και κόστους ανάπτυξης
 • Υλοποίηση οικονομικά αποδοτικότερων λύσεων προϊόντων
 • Μείωση των κινδύνων για σφάλματα
 • Διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης παραγωγής με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας
 • Αποφυγή κινδύνων από την ανάληψη ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα

Για το σκοπό αυτό, οι προμηθευτές ανταλλάσσουν με τη Bizerba στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη προϊόντων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι απόλυτα εμπιστευτικές και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε τρίτους. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • Προδιαγραφές
 • Σχέδια
 • Προδιαγραφές ή συγγραφές υποχρεώσεων
 • Χαρακτηριστικά για λειτουργίες

Ο προμηθευτής μπορεί να συμβάλλει με τα παρακάτω:

 • Προτάσεις για την αποφυγή πιθανών σφαλμάτων
 • Μειώσεις κόστους και βελτιώσεις προϊόντων
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Έλεγχοι σχεδιασμού, δοκιμές, επαληθεύσεις
 • FMEA (Αναλύσεις Βλαβών και Επιπτώσεων) όλων των ειδών
 • Προγραμματισμός διαδικασιών
 • Αποδοτικότητα διαδικασιών και δεξιότητες
 • Προγραμματισμός QM (διαχείρισης ποιότητας)
 • Σχεδιασμός ελεγκτικών και λειτουργικών μέτρων

Η βάση για τη συνεργασία κατά την ανάπτυξη προϊόντων είναι η επαγγελματική διαχείριση έργου και για τα δύο μέρη.

7. Έγκαιρος προγραμματισμός διαδικασιών και ποιότητας

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εξαρτημάτων και διαδικασιών για τη Bizerba, ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί μια καθορισμένη διαδικασία προγραμματισμού και έγκρισης σύμφωνα με το VDA 4.3 ή/και παρόμοιους κανονισμούς. Σε αυτό συγκαταλέγεται η παροχή όλων των υπηρεσιών εγκαίρως και με επιτυχία. Η Bizerba έχει το δικαίωμα να ελέγχει τη διαδικασία προγραμματισμού και παροχής έγκρισης του αναδόχου, καθώς και τις προϋποθέσεις του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει μαζί με την προσφορά μια μελέτη σκοπιμότητας σε συνδυασμό με ένα γενικό σχέδιο ανάπτυξης. Εναλλακτικά, ή συμπληρωματικά, η αποστολή του αντίστοιχου προϊόντος/ των αντίστοιχων εξαρτημάτων είναι δυνατή βάσει των πληροφοριών που παρέχει η Bizerba.

Για προϊόντα ή διαδικασίες, που αναπτύσσει ή/και παράγει ο προμηθευτής για τη Bizerba, συμπληρώνεται μια κοινή έκθεση αναφοράς για τη διαδικασία προγραμματισμού και παροχής έγκρισης. Επιπλέον ο προμηθευτής πρέπει να κατονομάσει ένα άτομο εποικοινωνίας για τα έργα της Bizerba, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για την ομάδα του έργου κατόπιν σχετικού αιτήματος.

8. Αποδοτικότητα διαδικασιών και μηχανημάτων

8.1 Μελέτη συστήματος μετρολογίας

Πριν την παράδοση εξαρτημάτων σειράς παραγωγής από τον προμηθευτή, πρέπει να πιστοποιείται η ικανότητα του εξοπλισμού δοκιμών με μια μελέτη επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας (R&P Study). Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του VDA 5 ή με παρόμοιες μεθόδους.

 

8.2 Αποδοτικότητα μηχανημάτων

Όλα τα μηχανήματα και εργαλεία μέτρησης που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα για αυτό το σκοπό. Οι τιμές Cmk που ισχύουν για τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα/συσκευές θα πρέπει είτε να υπολογίζονται από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε να παρέχονται από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων/συσκευών. Εάν οι τιμές Cmk είναι κάτω από 1.67 πρέπει να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα και να τεκμηριώνονται.

 

8.3 Αποδοτικότητα διαδικασιών

Για την κατασκευή όλων των εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται αποτελεσματικές και ελεγχόμενες διαδικασίες - οι οποίες πρέπει να διασφαλίζονται μέσω του προσεκτικού προγραμματισμού διαδικασιών για το προϊόν. Ισχύει πάντα η τιμή Cpk 1.33, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται για τις επιλεγμένες παραμέτρους/μετρήσεις στο πλαίσιο της αρχικής δειγματοληψίας.

Για παραμέτρους/μετρήσεις κάτω από την τιμή Cpk 1.33 πρέπει να λαμβάνονται και να παρουσιάζονται διορθωτικά ή άλλα μέτρα (π.χ. 100% αρχικός έλεγχος), ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα κατά την παράδοση. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα στατιστικά δοκιμής που επισημαίνονται στις προδιαγραφές.

9. Επαναπιστοποίηση/επαναληπτική δειγματοληψία

Στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας, όλοι οι προμηθευτές της Bizerba πρέπει να πραγματοποιούν επαναπιστοποίηση των εξαρτημάτων. Αν δεν παραδοθούν εξαρτήματα για ένα χρόνο, δεν ισχύει η έγκριση που είχε δοθεί. Ο προμηθευτής πρέπει να ζητήσει νέα πιστοποίηση και έγκριση με τη διαδικασία της αρχικής δειγματοληψίας.

10. Διαδικασία έγκρισης

10.1 Αρχική δειγματοληψία

Ο προμηθευτής πρέπει να πραγματοποιεί εγκαίρως μια αρχική δειγματοληψία πριν την έγκριση της σειράς παραγωγής. Το υπόδειγμα της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Bizerba, που βασίζονται στο VDA, τόμος 2, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Ο προμηθευτής πρέπει να τεκμηριώσει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις των οδηγιών παράδοσης/σχεδίων. Ανάλογα με το προϊόν, η έκθεση ελέγχου αρχικού δείγματος πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο εξώφυλλο
 • Αντίγραφο των σχεδιαγραμμάτων/οδηγιών παράδοσης/συγγραφής υποχρεώσεων της Bizerba
 • Επικαιροποιημένα σχέδια με αρίθμηση όλων των χαρακτηριστικών σε σωστή σειρά
 • Έκθεση μέτρησης με όλες τις κανονικές και πραγματικές μετρήσεις
 • Έκθεση υλικών με όλες τις κανονικές και πραγματικές τιμές υλικών
 • Έκθεση λειτουργίας (αποτελέσματα, πρωτόκολλα τελικών μετρήσεων, ηλεκτρικές παράμετροι)
 • Σχεδιασμός αλληλουχίας διαδικασιών με πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις
 • Αποδεικτικά για την ασφάλεια παραγωγής (αποτελεσματικότητα διαδικασιών, αποδοτικότητα μηχανημάτων)
 • Προγραμματισμός QM/προγραμματισμός ελέγχου
 • Πιστοποιητικά για επιβλαβείς ουσίες (δελτίο δεδομένων ασφαλείας ΕΚ)
 • Άδεια για διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά (πρέπει να λαμβάνεται εγκαίρως από τη Bizerba)

Εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, για τη στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και μέτρησης πρέπει να παραχθούν 100 εξαρτήματα και 25 να υποβληθούν σε έλεγχο. Τα στατιστικά δοκιμής συμφωνούνται ξεχωριστά. Τα αρχικά δείγματα πρέπει να τοποθετούνται, μαζί με όλα τα συμφωνηθέντα έγγραφα, σε μια ξεχωριστή συσκευασία, να επισημαίνονται με ένα χρωματιστό αυτοκόλλητο "Πρώτο δείγμα" και να παραδίδονται στη Bizerba.

 

10.2 Έγκριση

Η Bizerba διερευνά εάν η έκθεση ελέγχου αρχικού δείγματος είναι πλήρης και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Εάν χρειαστεί, ελέγχονται ξανά ορισμένα χαρακτηριστικά. Τυχόν ελλιπείς εκθέσεις ελέγχου, που εμφανίζουν μη αποδεκτές αποκλίσεις, δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία και επιστρέφονται στους προμηθευτές.

 

Εάν απαιτούνται επαναληπτικές δειγματοληψίες με υπαιτιότητα του προμηθευτή, τότε ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τα σχετικά έξοδα. Η Bizerba αναμένει ότι τα πρώτα δείγματα θα ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις. Αν, ωστόσο, κατά τη διεξαγωγή της δειγματοληψίας προκύψουν αποκλίσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως, πρέπει να υποβάλλεται πριν την αρχική δειγματοληψία ένα γραπτό αίτημα για περιορισμένη άδεια αποκλίσεων ή αλλαγή των σχεδίων/προδιαγραφών.

 

Η πρόθεση για έγκριση πρέπει να αποσαφηνίζεται εκ των προτέρων από τον προμηθευτή. Για την πραγματοποίηση διορθώσεων πρέπει να ζητείται έγκριση με την υποβολή μιας νέας έκθεσης ελέγχου αρχικού δείγματος. Πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες για τις διορθώσεις. Η έγκριση εξαρτημάτων πραγματοποιείται με υπογραφή στο εξώφυλλο.

 

Σημειώνονται οι εγκεκριμένες αποκλίσεις. Το υπογεγραμμένο εξώφυλλο επιστρέφει στον προμηθευτή. Χωρίς αυτή την έγκριση, δεν επιτρέπονται οι παραδόσεις στη Bizerba.

 

10.3 Φύλλα δεδομένων υλικών/απαγορεύσεις ουσιών

Τα φύλλα δεδομένων υλικών πρέπει, κατά βάση,κ να υποβάλλονται μαζί με την έκθεση ελέγχου αρχικού δείγματος. Ο προμηθευτής εγγυάται ότι θα τηρεί τις απαγορεύσεις ουσιών σύμφωνα με τη λίστα απαγορεύσεων ουσιών της Bizerba και θα λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς, καθώς και τις εγχώριες απαιτήσεις, όπως RoHS και WEEE.

11. Αρχειοθέτηση και ιχνηλάτηση

11.1 Αρχειοθέτηση

Ο προμηθευτής θα φυλάσσει - σωστά οργανωμένα - όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τουλάχιστον 15 χρόνια μετα το τέλος της παραγωγής και θα θέτει στη διάθεση της Bizerba εφόσον του ζητηθεί. Σε αυτό περιλαμβάνονται τιμές μέτρησης και αποτελέσματα ελέγχου, καθώς και δείγματα που χρειάζονται για την απόδειξη της συμφωνημένης ποιότητας, ειδικότερα δεδομένα για τα υλικά κατασκευής και τον έλεγχο. Στην περίπτωση που τα εξαρτήματα πρέπει να τεκμηριώνονται με περισσότερες λεπτομέρειες, η περίοδος αρχειοθέτησης για αυτά θα καθορίζεται στις προδιαγραφές/τα σχέδια των εξαρτημάτων.

 

11.2 Επισήμανση και ιχνηλάτηση

Ο προμηθευτής επισημαίνει κατόπιν αιτήματος όλα τα εξαρτήματα με έναν κωδικό παρακολούθησης σε κάθε τμήμα της συσκευασίας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να λαμβάνονται άλλα κατάλληλα μέτρα, ώστε, σε περίπτωση σφαλμάτων, να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση όλων των βημάτων αναφορικά με τα υλικά και τις διαδικασίες. Ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τη Bizerba αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος τοποθέτησης ετικετών του ή άλλα, παρόμοια μέτρα, ώστε η Bizerba να μπορεί να διεξάγει τη δική της έρευνα στο βαθμό που απαιτείται. Τα έντυπα ιχνηλάτησης θα πρέπει να διατίθενται στη Bizerba το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά το σχετικό αίτημα. Αν, μεταξύ των προϊόντων που παραδόθηκαν από τον προμηθευτή, υπάρχουν και ελαττωματικά εξαρτήματα, τότε η Bizerba μπορεί να επιστρέψει όλη την παρτίδα.

12. Αλλαγές

Ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως για τις παρακάτω αλλαγές, ώστε η Bizerba να μπορεί να ελέγχει για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις:

 • Διαδικασία κατασκευής
 • Παράμετροι κατασκευής
 • Εργαλεία
 • Λειτουργικά μέσα
 • Υλικά
 • Παρεχόμενα εξαρτήματα
 • Αλλαγή τοποθεσίας των εγκαταστάσεων παραγωγής
 • Αλλαγή υπο-προμηθευτών
 • Μέθοδοι ή διατάξεις για τον έλεγχο προϊόντων ή λοιπά μέτρα διασφάλισης ποιότητας

Οι αλλαγές δεν επιτρέπεται να υλοποιούνται χωρίς γραπτή συναίνεση από τη Bizerba και πρέπει να εγκρίνονται από τον προμηθευτή κατόπιν συμφωνίας. Οι αναλύσεις FMEA (Αναλύσεις Βλαβών και Επιπτώσεων), ο προγραμματισμός QM (προγραμματισμός ελέγχου), η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων κ.λπ. πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα. Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή των προαναφερόμενων σημείων απαιτείται μια αρχική δειγματοληψία, το εύρος της οποίας πρέπει να συμφωνείται με τη Bizerba. Η θετική απόφαση θεωρείται ως έγκριση των αλλαγών και ολοκληρώνει τη διαδικασία. Η πρώτη παράδοση τροποποιημένων εξαρτημάτων πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς. Από τα έγγραφα παράδοσης και τη συσκευασία πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι πρόκειται για την πρώτη παράδοση τροποποιημένων εξαρτημάτων.

13. Συνεχείς βελτιώσεις

Τα προϊόντα και οι διαδικασίες του προμηθευτή πρέπει να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες απαιτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για να το διασφαλίσει αυτό, ο προμηθευτής πρέπει να εφαρμόζει μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης - λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις σχετικές αναφορές feedback.

14. Συμμόρφωση

14.1 Έλεγχος και επιτήρηση προϊόντων

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των προϊόντων του. Πριν την αποστολή στη Bizerba είναι υποχρεωμένος να διεξάγει επιθεωρήσεις διαδικασιών και τελικούς ελέγχους προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα σχέδια και τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί για το εκάστοτε προϊόν. Τη βάση για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να ελεγχθούν τα καθορίζει η Bizerba. Ενδέχεται να συμφωνηθούν επιπλέον έλεγχοι ανάμεσα στη Bizerba και τον προμηθευτή, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να αφορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, πιστοποιητικά συμμόρφωσης για μεμονωμένες παραδόσεις, καθώς και αποδεικτικά συμμόρφωσης κατά DIN EN 10204 ή/και σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες ΕΕ. Επιπλέον, ο ανάδοχος ελέγχει τη σωστή τοποθέτηση ετικετών στη συσκευασία.

 

14.2 Έλεγχος εισερχόμενων

Η Bizerba ελέγχει τον αριθμό εξαρτήματος Bizerba, καθώς και τον τύπο και την ποσότητα των εισερχόμενων προϊόντων και τα επιθεωρεί για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στη μεταφορά. Η Bizerba δεν υποχρεούται έναντι του προμηθευτή να διεξάγει περαιτέρω ελέγχους από αυτούς που προαναφέρονται.

15. Ελαττώματα/ Μη συμμόρφωση

Ο προμηθευτής ενημερώνει άμεσα τη Bizerba για τυχόν θέματα υποβάθμισης ποιότητας των προϊόντων του. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει πληροφορίες αναφορικά με το είδος, το εύρος, την αιτία, καθώς και τα προγραμματιζόμενα μέτρα αντιμετώπισης. Τα ειδικά μέτρα που καθορίζονται και από τα δύο μέρη για την εκάστοτε περίπτωση υλοποιούνται αμέως από τον ανάδοχο (π.χ. μεγαλύτερη συχνότητα ελέγχου).

 

15.1 Παράπονα

Ο προμηθευτής πρέπει να ενημερώνει άμεσα και γραπτώς τη Bizerba για τυχόν ελαττώματα κατά την παράδοση, αμέσως μόλις αυτά καταγραφούν στο πλαίσιο της κανονικής διαδικασίας. Ο προμηθευτής επιβεβαιώνει εντός δύο εργάσιμων ημερών την παραλαβή παραπόνων σε γραπτή μορφή και προσφέρει την αντικατάσταση με προϊόντα σε άψογη κατάσταση, ώστε να αποφεύγεται η διακοπή παραγωγής στη Bizerba.

 

15.2 Χειρισμός ελαττωματικών εξαρτημάτων

Τα ελαττωματικά εξαρτήματα επιστρέφονται μαζί με τις σχετικές πληροφορίες στο αρμόδιο τμήμα διασφάλισης ποιότητας (QS) του προμηθευτή. Η Bizerba φροντίζει για την κατάλληλη προεπιλογή των ελαττωματικών εξαρτημάτων, έτσι ώστε να επιστρέφονται στον προμηθευτή μόνο τα ελαττωματικά εξαρτήματα για τα οποία ευθύνεται ο προμηθευτής. Μετά την παραλαβή τους, ο προμηθευτής υποχρεούται να συντάξει μια έκθεση ανάλυσης σφαλμάτων εντός επτά εργάσιμων ημερών, η οποία να περιέχει τα παρακάτω σημεία:

A. Την αιτία του ελαττώματος, καθώς και τις αιτίες, γιατί αυτές δεν εντοπίστηκαν από τον ανάδοχο κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους

B. Ένα βελτιστοποιημένο χρονοδιαγράμμα για την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών μέτρων βάσει μιας έκθεσης ελέγχου ή μιας αναφοράς 8-D

C. Ημερομηνία της πλήρους υλοποίησης των διορθωτικών μέτρων και ελέγχου της αποτελεσματικότητάς τους

 

Εφόσον η Bizerba το επιθυμει, ο προμηθευτής υποχρεούται να διεξάγει μια ανάλυση σφαλμάτων αναφορικά με:

A. Εκτιμώμενες αστοχίες καθαρής παραγωγής

B. Αστοχίες στους ελέγχους αξιοπιστίας και καταπόνησης

C. Αστοχίες από το πεδίο

 

15.3 Διορθωτικά μέτρα

Ανεξάρτητα από την αποστολή ελαττωματικών εξαρτημάτων, ο προμηθευτής υποβάλλει μια έκθεση ελέγχου ή μια αναφορά 8-D για όλη τη χρονική περίοδο διόρθωσης προς ενημέρωση της Bizerba εντός επτά εργάσιμων ημερών μετά τη λήψη των γραπτών παραπόνων. Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή τα διορθωτικά μέτρα, η Bizerba μπορεί να ζητήσει από τον προμηθευτή να λάβει ειδικά μέτρα (π.χ. μεγαλύτερη συχνότητα ελέγχων, κ.λπ.) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών. Τα επιπλέον έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν βαρύνουν τον προμηθευτή, εκτός εάν αποδείξει ότι για το ελάττωμα ευθύνεται η Bizerba.

 

15.4 Ειδική έγκριση

Εάν πρέπει να παραδοθούν ελαττωματικά προϊόντα από τον προμηθευτή για να διαφυλαχθεί η συνέχιση της παραγωγής στη Bizerba, θα πρέπει να έχει ζητηθεί πριν την παράδοση μια ειδική άδεια από τη Bizerba. Η Bizerba διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για το θέμα αυτό.

16. Συμμόρφωση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους προμηθευτές μας, η συμμόρφωση και, κατά συνέπεια, η τήρηση των νόμων και των εσωτερικών οδηγιών, αποτελεί ιδιαίτερη ανάγκη για εμάς. Τα σημαντικότερα θέματα συμμόρφωσης μπορείτε να τα βρείτε στο Bizerba Code of Conduct .

 

Παρακαλούμε στείλτε μας ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο ως ένδειξη της συγκατάθεσής σας με τους κανονισμούς που ορίζονται εκεί και λάβετε υπόψη τα αντίστοιχα εδάφια στο ερωτηματολόγιο προμηθευτών μας.