• RetailApps

RetailApps

Τα RetailApps αποτελούν μικρές ανεξάρτητες εφαρμογές σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Αυτές οι χρήσιμες εφαρμογές προστίθονται και συμπληρώνουν τις λειτουργίες της εφαρμογής ζύγισης RetailPowerScale, αποδίδοντας μοναδικά αποτελέσματα. Καινοτόμες λειτουργίες σε ελκυστιτκές τιμές.