Υπηρεσίες για απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας

Διενεργούμε ελέγχους συμμόρφωσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Μηχανών και την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης (για τη σήμανση CE), καθώς και σύμφωνα με το γερμανικό νόμο περί ασφάλειας συσκευών για τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων

  • Ηλεκτρικός εξοπλισμός μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης και εργαστηριακής χρήσης
  • Εξοπλισμός πληροφορικής/μηχανές γραφείου
  • Συνδεδεμένες με το ηλεκτρικό δίκτυο ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές και τα αξεσουάρ τους
  • Μηχανές και οι αντίστοιχες μονάδες ελέγχου

 

Για τον τύπο προστασίας περιβλημάτων διαθέτουμε τον αντίστοιχο εξοπλισμό δοκιμών και μπορούμε να διενεργούμε ελέγχους σύμφωνα με το DIN EN 60529 (μη διαπιστευμένος έλεγχος).

 

Η διαπίστευσή μας βασίζεται στα ακόλουθα πρότυπα

Οδηγία για τα Μηχανήματα

DIN EN 60204-1 Ασφάλεια μηχανών: Ηλεκτρικός εξοπλισμός
μηχανών, μέρος 1: Γενικός ορισμός

Οδηγία Χαμηλής Τάσης

DIN EN 60950-1 Ασφάλεια εξοπλισμού πληροφορικής
DIN EN 61010-1 Κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρικό εξοπλισμό μέτρησης,
ελέγχου, ρύθμισης και εργαστηριακής χρήσης
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
DIN EN 60335-1 Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή
και παρόμοιες χρήσεις
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
DIN EN 60335-2-64 Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή
και παρόμοιες χρήσεις
Μέρος 2: Ειδικές απαιτήσεις για επαγγελµατικές ηλεκτρικές
µηχανές κουζίνας

Τύπος προστασίας περιβλημάτων (IP code)

DIN EN 60529 Για τον τύπο προστασίας περιβλημάτων διαθέτουμε τον αντίστοιχο εξοπλισμό δοκιμών και μπορούμε να διενεργούμε ελέγχους σύμφωνα με το DIN EN 60529 (μη διαπιστευμένος έλεγχος).

IP 1X έως 6X (στέρεα ξένα σώματα, σκόνη)
IP X1 έως X9 (νερό)

Client Test Data Program

Το εργαστήριο δοκιμών της Bizerba είναι αναγνωρισμένο από τον αμερικανικό φορέα αδειοδότησης από το 1997 στο πλαίσιο του "Client Test Data Program".

 

Εξυπηρέτηση πελατών για άδειες στη Βόρεια Αμερική

  • Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις εγκρίσεις στη Βόρεια Αμερική.
  • Έλεγχοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές UL 60950 που ισχύουν στη Βόρεια Αμερική
  • Εξατομικευμένη παροχή συμβουλών στους πελάτες

Κατηγορίες

  • Electric Scales (TUTT)
  • Office Appliances and Business Equipment (QAOT)
  • Information Technology Equipment (NWGQ)