Υπηρεσίες DKD (Γερμανική Υπηρεσία Βαθμονόμησης)

Υπηρεσία βαθμονόμησης για ζυγιστικά συστήματα Bizerba

 

Σήμερα, η υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι επιτακτικής σημασίας, ειδικά για τα προϊόντα υπερσύγχρονης τεχνολογίας. Κατά τη χρήση των ζυγαριών ως εξοπλισμού δοκιμών πρέπει να έχουν καθοριστεί με ακρίβεια οι απαιτήσεις από τη διαδικασία, ενώ συγχρόνως οι χρησιμοποιούμενες ζυγαριές πρέπει να επιδεικνύουν ύψιστη ακρίβεια. Αυτή τη διαβεβαίωση παρέχει το πιστοποιητικό βαθμονόμησης που εκδίδεται από τη Bizerba.

 

Πιστοποιητικό βαθμονόμησης DKD ή πιστοποιητικό ελέγχου

 

 • Παρακολούθηση εξοπλισμού δοκιμών σύμφωνα με το ISO 9001:2000 βάσει πιστοποιητικού ελέγχου ή διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού βαθμονόμησης DKD.

 

Υπηρεσίες βαθμονόμησης DKD Bizerba

 

 • Υποστήριξη της βαθμονόμησης DKD με πολλές και διάφορες υπηρεσίες
 • Διεξαγωγή της βαθμονόμησης DKD επί τόπου, βάσει των ενιαίων κριτηρίων της DKD
 • Συνεχής υποστήριξη των μέτρων των πελατών για τον έλεγχο εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001:2008 ή/και σχετικά με τον εξοπλισμό δοκιμών που προβλέπεται στο κεφάλαιο 16 του VDA 6.1 για την ενημέρωση και την προσαρμογή στην τελευταία έκδοση
 • Για κάθε ελεγμένη ζυγαριά εκδίδεται ένα πιστοποιητικό βαθμονόμησης DKD
 • Σήμανση της ζυγαριάς με το σήμα βαθμονόμησης DKD
 • Επιπρόσθετη παρακολούθηση της λήξης των προθεσμιών βαθμονόμησης μέσω προγράμματος μηχανοργάνωσης στα σημεία εξυπηρέτησης πελατών της Bizerba

 

Πιστοποιητικό ελέγχου εναλλακτικά

 

 • Εκτός από τη βαθμονόμηση DKD, η Bizerba προσφέρει ένα "εργοστασιακό πιστοποιητικό ελέγχου". Αυτή η διαδικασία παρακολούθησης εξοπλισμού δοκιμών υποστηρίζεται από πολλές και διάφορες υπηρεσίες

 

Επιτόπια διενέργεια του ελέγχου

 

 • Σήμανση της ζυγαριάς με το σήμα ποιότητας και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου
 • Καταγραφή και ενημέρωση στη βάση δεδομένων ελέγχου της Bizerba με παρακολούθηση των προθεσμιών λήξης για τους επόμενους ελέγχους

 

Εργαστήριο βαθμονόμησης DKD για ζυγαριές

 

 • Βαθμονομήσεις για ζυγαριές με μέγιστο φορτίο έως 20.000 kg
 • Τα πιστοποιητικά βαθμονόμησης DKD είναι πανευρωπαϊκώς αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European co-operation for Accreditation - EA).