Együttműködésünk alapelvei

A beszállítói kézikönyv a már meglévő és a potenciális beszállítóknak nyújt útmutatást a szoros, bizalmas, fair és partnerségen alapuló együttműködéshez a Bizerba vállalattal.

Ez a kézikönyv betekintést enged a Bizerba és a beszállítók között fennálló üzleti kapcsolatba. Különösen az új üzleti partnerek tájékozódhatnak gyorsan és egyszerűen a minőségpolitikánk lényeges elemeiről. Az együttműködés előtt a beszállítók célzottan befolyást gyakorolhassanak Bizerba termékek minőségére.

1. Bevezető

1.1 Cél

A kiélezett nemzeti és nemzetközi versenyben döntő szerepet játszik a kiemelkedő minőség. Mivel a gyártás során jelentős mértékben a beszállítók által biztosított komponenseket alkalmazzuk, a beszállítóink minőségi teljesítőképessége a Bizerba termékminőség szerves részét képezi. Ennek érdekében a beszállítóktól időben történő szállítást, kiváló minőségű, hibátlan és környezetbarát termékeket várunk el, mindezt versenyképes áron.

A kínált komponensek, anyagok és szolgáltatások kifogástalan minősége és megbízhatósága, valamint az igazolható folyamat- és minőségképesség jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a Bizerba elérhesse nagyra törő céljait a minősége tekintetében.

Alapelvünk: Már a kezdetektől kerüljük a hibákat, ahelyett, hogy a későbbiekben javítani kellene azokat. Ezért már a termékfejlesztési fázisban ügyelünk arra, hogy a partnerségen alapuló együttműködés révén megakadályozzuk a hibák keletkezését. Mindezt kiemelkedő folyamatképességgel és a szállítói lánc valamennyi folyamatának folyamatos javításával igyekszünk elérni. Mivel csak az ellenőrzött és hatékony folyamatok biztosítanak hibamentes termékeket.

Azt a feladatott tűztük ki magunk elé, hogy a beszállítóinkkal együtt biztonságos és szilárd folyamatokat hozzunk létre, és hogy kerüljük az anyagok, az idő és egyéb erőforrások pazarlását. Ez a kézikönyv nem egy szigorú szabálygyűjtemény, csupán felvázolja a beszállítókkal szemben támasztott követelményeket. Elsősorban azon ipari követelmények felé irányul, amelyek a minőségbiztosítás mozgatórugói.

 

1.2 Alkalmazási terület

A kézikönyv meghatározza azt, hogy a szállított anyagok, komponensek vagy szolgáltatások biztosítása érdekében hogyan kell a beszállítóknak és a Bizerba-nak eljárnia. A kézikönyv a DIN EN 9000ff. szabványsorozaton, hagyományos ipari szabványokon és a vonatkozó környezetvédelmi előírásokon alapszik.

A kézikönyv emellett olyan feltételeket, eljárásokat és folyamatokat tartalmaz, amelyek kiegészítik a beszerzési keretszerződéseket és/vagy minden egyéb szerződést (pl. minőségbiztosítási megállapodások). A Bizerba és annak beszállítóinak valamennyi üzleti kapcsolatára kiterjed. Az esetleges ellentmondások esetén a minőségbiztosítási megállapodás tartalma elsőbbséget élvez a beszerzési keretmegállapodás és egyéb szerződések szabályozásaival szemben, amennyiben az ellentmondás nem egyedi megállapodásokat érint.

A Bizerba elvárja, hogy minden beszállító következetesen megvalósítsa a leírt eljárásokat és módszereket, és teljes mértékben teljesítse a specifikus követelésket. A beszállítók a saját termékeik mellett együttesen felelnek a Bizerba termékek minőségéért.

 

1.3 Célmegállapodás

A Bizerba az alapvetően elvárja a „nulla hiba” elv betartását. Minden beszállító köteles ezt a célt mélyen elültetni a minőségbiztosítási rendszerében, és minden folyamatot ehhez igazítani. A Bizerba egyes esetekben specifikus előírásokat fog meghatározni és amennyiben szükséges, úgy a tényleges és az előirányzott helyzetek összevetésével rendszeresen felül fogja vizsgálni a célok elérését. Eltérések esetén a beszállítónak intézkedéseket kell foganatosítania.

2. Minőségirányítási rendszer

A minőségképesség minden Bizerba beszállítónál egy korszerű és hatékony minőségirányítási rendszert követel meg. Ide tartoznak:

 • ISO 9001:2000, mint minimális követelmény
 • ISO/TS 16949 2002
 • QS 9000; VDA vagy azzal egyenértékű elfogadott követelmények

Azok a beszállítók, amelyek nem felelnek meg az ISO 9001:2000 minimális követelményeinek, ill. nem tervezik a rendszereik továbbfejlesztését, a Bizerba által megtartott rendszer auditálás alá vethetik magukat. Ha a megfelelés 90 százalék feletti, úgy fennáll a beszállítóként történő jóváhagyás lehetősége.

A vállalkozó garantálja, hogy az összes szállított termékek a minőségirányítási rendszer szabályai és követelményei szerint lett legyártva és bevizsgálva. A vállalkozó feladata haladéktalanul meggyőződni arról, hogy ezek a követelmények összhangban vannak a minőségirányítási rendszerrel.

Minimum követelményként a vállalkozó betartja a jogszabályi rendelkezéseket és jogi normákat a termékek környezeti teljesítményét illetően. A Bizerba egy DIN 1400 szerinti környezetirányítási rendszer bevezetését javasolja.

3. Minőségirányítási rendszer albeszállítók esetén

A beszállító kötelezi az albeszállítóit egy olyan minőségirányítási rendszer megvalósítására és fenntartására, amely megfelel a fent megnevezett követelményeknek. A beszerzett és/vagy harmadik fél által gyártott komponensek hibátlan minőségét minden esetben biztosítani kell. A Bizerba a vállalkozótól olyan igazolásokat követelhet, amelyben a beszállító meggyőződött az albeszállító minőségirányítási rendszerének hatékonyságáról. Amennyiben minőségi problémák jelentkeznének, amelyek a kiindulási termékekre vagy komponensekre vezethetők vissza, úgy a beszállító a Bizerba kérésére köteles auditálást tartani az albeszállítónál.

4. Auditálás

4.1 Audit

Tanúsított beszállítók esetén a Bizerba rendszerint nem végez rendszer auditálást. Az auditálást szükség esetén csaj egy folyamat és/vagy termék auditra korlátozza. A folyamat audit keretén belül a Bizerba egy termék folyamatláncának (tervezés, fejlesztés és gyártás) megfigyelését és ellenőrzését végzi. Az eredmény a beszállító minőségképességéről nyújt információt. Eltérések (hiányosságok) esetén a beszállítónak a hiányosság kiküszöbölésére egy cselekvési tervet kell felállítania, amelyet egyeztetnie kell a Bizerba-val.

A Bizerba audit révén győződhet meg a megállapodásban megnevezett minőségbiztosítási intézkedések megvalósításáról. A vállalkozónak ennek érdekében megfelelő mértékben és előzetes időpont egyeztetést követően hozzáférést kell biztosítania a gyártóüzemeihez, és erre az időre egy szakképzett munkatársat kell rendelkezésre bocsátania. Az auditálás eredményeit a Bizerba bizalmasan kezeli. A vállalkozó megtagadhatja a bizalmas gyártási folyamatokba és egyéb vállalati titkokba való betekintést.

 

4.2 Értékelés

Az audit eredményei és megállapításai a Bizerba iránymutatásai alapján kerülnek értékelésre, majd az alábbi csoportokba kerülnek besorolásra:

 • A (>= 90%)A beszállító korlátozás nélkül szállíthat a Bizerba vállalatnak.
 • AB (>= 80%)A beszállítóra korlátozások vonatkoznak. A beszállító köteles orvosolni az auditban megállapított eltéréseket az előírt határidőn belül.
 • B (>= 60%)A beszállító csak kivételes esetekben szállíthat a Bizerba vállalatnak. A beszállító köteles orvosolni az auditban megállapított eltéréseket az előírt határidőn belül, hogy legalább AB besorolást érjen el.
 • C (< 60%)A beszállító nem szállíthat a Bizerba vállalatnak.

A szállító jóváhagyása csupán a minőségképesség tekintetében legitimálja a szállítót. A termékek jóváhagyása a Bizerba által definiált engedélyezési és mintavételi eljárás keretén belül történik.

5. Minőségbiztosítási megállapodás (QAA)

Ahhoz, hogy a beszállító és a Bizerba közötti együttműködést hosszú távú és partneri alapra lehessen helyezni, a Bizerba minőségbiztosítási megállapodást (QAA) köt az általa kiválasztott beszállítókkal. A megállapodás vonatkozhat a teljes szállítási terjedelemre vagy egyes termékekre/termékcsoportokre (termékspecifikus szakasz).

A QAA szabályozza a beszállító és a Bizerba közötti általános és egyedi együttműködést. Olyan aspektusokkal egészíti ki a beszerzési feltételeket, amelyek biztosítják a termékek megkövetelt minőségét. A minőségbiztosítási megállapodást a szerződés odaítélését megelőzően a Bizerba előzetesen egyezteti a beszállítóval, majd mindkét fél aláírja.

6. Termékfejlesztés

A beszállítók a fejlesztési folyamatokba történő lehető legkorábbi bevonása a Bizerba alapfilozófiáját képezi – különösen, ha alkalmazásspecifikus komponensek fejlesztéséről van szó.

A termékfejlesztési fázistól a sorozatgyártásig terjedő közös fejlesztés és az együttműködés előnye a rövidebb fejlesztési időkben, valamint a minőségi és gazdaságilag optimális megoldások jelentik, amelyből mindkét partner profitál. A fejlesztési fázisban kiküszöbölhetők a potenciális hibaforrások, amelyeket stabil és hatékony folyamatok követnek. A közös célok a következők:

 • a fejlesztési idő és költségek csökkentése
 • költséghatékony termékmegoldások megvalósítása
 • a hibák kockázatának csökkentése
 • a sorozatgyártás időben történő megkezdésének biztosítása műszakilag kiforrott termékekkel
 • termékfelelősségi kockázatok kiküszöbölése

Mindezek érdekében a beszállítók a Bizerba-val a fejlesztési partnerség keretén belül olyan információkat cserélnek egymással, amelyek a megvalósításhoz szükségesek. Ezek az információk szigorúan bizalmasak és nem hozhatók harmadik felek tudomására. Ide tartoznak:

 • specifikációk
 • tervrajzok
 • általános feltételek vagy előírások
 • funkciók jellemzői

A beszállító a következőkhöz járulhat hozzá:

 • javaslatok a potenciális hibák kiküszöbölésére
 • költségek csökkentése és termékfejlesztések
 • megvalósíthatósági tanulmányok
 • tervezések felülvizsgálata, tesztek, ellenőrzések
 • bárminemű FMEA
 • folyamattervezés
 • folyamatképesség és kvalifikációk
 • QM terv
 • vizsgálati eszközök és erőforrások tervezése

A termékfejlesztés során az együttműködés alapját a professzionális projektmenedzsment képezi mindkét oldalon.

7. Előzetes folyamat- és minőségtervezés

A beszállítónak a komponensek és folyamatok fejlesztése során a VDA 4.3 és/vagy azzal egyenértékű szabálygyűjteményben rögzített tervezési és engedélyezési folyamathoz kell magát tartania. Ide tartozik a szolgáltatások időben történő és sikeres biztosítása. A Bizerba-nak jogában áll ellenőrizni a vállalkozó tervezési és engedélyezési folyamatát, valamint a beszállítóra vonatkozó előfeltételeket.

A kínálattal együtt a beszállítónak az általános fejlesztési terv figyelembevétele mellett egy megvalósíthatósági tanulmányt kell kidolgoznia. Alternatívaként, ill. kiegészítésként a megfelelő termék/komponensek szállítása, a Bizerba által rendelkezésre bocsátott információk alapján lehetséges.

Azokat a termékeket és folyamatokat, amelyeket a beszállító a Bizerba számára fejlesztett ki és/vagy gyártott le, egy közös tervezési jelentésben rögzítenek a tervezési és az engedélyezési folyamatra vonatkozóan. A beszállítónak ezenkívül a Bizerba projektekhez egy külön kapcsolattartót kell kijelölnie, aki a projektcsapat kérésére mindig rendelkezésre áll.

8. Folyamat- és gépképesség

8.1 Méréstechnikai tanulmány

Mielőtt a beszállító szériakomponenseket szállítana, egy ismételhetőségi és reprodukálhatósági tanulmányt (R&P Study) kell készíteni a tesztberendezések képességéről. Ez történhet például a VDA 5 vagy azzal egyenértékű módszerek szabályai szerint.

 

8.2 Gépképesség

Minden gépnek és mérőeszköznek alkalmasnak meg kell felelnie a célnak. Az alkalmazott gépekre/eszközökre vonatkozó Cmk-értékeket a beszállítónak magának kell meghatároznia vagy a gép-/eszközgyártónak kell megadnia. Az 1.67 alatti Cmk-értékek esetén korrekciós intézkedéseket kell foganatosítani, ill. dokumentálni kell ezeket az intézkedésket.

 

8.3 Folyamatképesség

A komponensek gyártására hatékony és ellenőrzött folyamatok vonatkoznak, amelyeket a termékre vonatkozó gondos folyamattervezés révén kell biztosítani. Minden esetben az 1.33 Cpk-érték érvényes, amelyet a kiválasztott paraméterekre/méretekre vonatkozóan, a kiindulási minta vizsgálat során kell igazolni.

Az 1.33 alatti Cpk-értékek alatti paraméterekre/méretekre vonatkozóan korrekciós vagy egyéb szükséges intézkedéseket (pl. 100%-os első vizsgálat) kell foganatosítani, hogy biztosítani lehessen a megkövetelt szállítási minőséget. Különös figyelmet kell fordítani a specifikációkban megjelölt próbaméretekre.

9. Újraminősítő/szekvenciális mintavétel

A minőségbiztosítás érdekében a Bizerba minden beszállítója köteles a komponenseken újraminősítést végezni. Ha a beszállító egy évig nem szállít komponenseket, úgy az odaítélt engedélyezése semmisnek minősül. A beszállítónak ekkor kiindulási minta vizsgálat révén egy új minősítést és engedélyezést kell igényelnie.

10. Engedélyezési eljárás

10.1 Kiindulási minta vizsgálat

A sorozatgyártás engedélyezése előtt a beszállító köteles időben egy kiindulási minta vizsgálatot végezni. Amennyiben másként nem rendelkeztek, úgy a megfelelő vizsgálati jelentés nyomtatványának a VDA 2. kötetéhez kell igazodnia. A beszállítónak a szállítási specifikáció/tervrajzok minden műszaki követelményét dokumentálnia kell. A terméktől függően a kiindulási minta vizsgálati jelentésnek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • teljesen kitöltött és aláírt fedőlap
 • a Bizerba tervrajzok/szállítási specifikációk/követelményjegyzék másolata
 • aktuális tervrajzok minden jellemző megszámozásával értelemszerű sorrendben
 • mérési jelentés minden előirányzott és tényleges méréssel
 • anyagjelentés minden anyagra jellemző előirányzott és tényleges értékkel
 • funkcionális jelentés (minőségi eredmények, elektromos paraméterek végleges vizsgálati jegyzőkönyvek)
 • folyamatterv a helyszín(ek) magadásával
 • igazolások a termelési kapacitásról (folyamatképesség, gépképesség)
 • QM terv/ellenőrzési terv
 • igazolások a veszélyes anyagokról (EK biztonsági adatlap)
 • eltérési engedély eltérő jellemzők esetén (előzetesen beszerzendő a Bizerba-tól)

Amennyiben másként nem rendelkeztek, úgy a vizsgálati és mérési eredmények statisztikai megítélése érdekében 100 komponenst kell legyártani, amelyből 25 komponenst vizsgálat alá kell vetni. A próbaméretekről külön megállapodás születik. A kiindulási mintát az összes dokumentummal együtt külön csomagolásban, egy „kiindulási minta” szöveggel ellátott színes címkével megjelölve kell megküldeni Bizerba-nak megküldeni.

 

10.2 Engedélyezés

A Bizerba megvizsgálja a kiindulási minta vizsgálati jelentés teljességét, ill. a követelményeknek való megfelelőségét. Adott esetben újra megvizsgálja a jellemzőket. A nem teljes vizsgálati jelentések, amelyek nem engedélyezett eltéréseket tartalmaznak, a Bizerba nem dolgozza fel tovább és visszaküldi a beszállítónak.

 

Ha ismételt minta vizsgálat szükséges, amelynek okáért a beszállító róható fel, úgy adott esetben a beszállító köteles annak minden költségét viselni. A Bizerba elvárja, hogy a kiindulási minták minden követelménynek megfeleljenek. Ha a minta vizsgálat elvégzésekor ennek ellenére olyan eltérések jelentkeznének, amelyek rövid távon nem korrigálhatók, úgy a kiindulási minta vizsgálat előtt korlátozott eltérési engedélyt vagy tervrajz-/specifikáció módosítást kell írásban kérelmezni.

 

Az engedélyezés lehetőségét a beszállítóval előre kell egyeztetni. A korrekciók elvégzését egy új kiindulási minta vizsgálati jelentés bemutatásával kell engedélyeztetni. A korrekciók elvégzésének közösen megállapított határidejét be kell tartani. A komponens engedélyezése a fedőlapon történő aláírás révén lépé hatályba.

 

Az engedélyezett eltérésékről feljegyzés készül. Az aláírt fedőlapot a Bizerba megküldi a szállítónak. A jelen engedélyezés nélkül tilos sorozatgyártmányokat szállítani a Bizerba--nak.

 

10.3 Anyag adatlapok/anyagtilalmak

A kiindulási minta vizsgálati jelentéssel együtt anyag adatlapokat is be kell nyújtani. A beszállító garantálja, hogy betartja az anyagtilalmakat a Bizerba által kibocsátott anyagtilalmi lista alapján, ill. hogy figyelembe veszi a nemzetközi, valamint nemzeti követelményeket (pl. RoHS és WEEE).

11. Archiválás és nyomonkövethetőség

11.1 Archiválás

A beszállító köteles minden szükséges adatot a sorozatgyártás befejezése után legalább 15 évig áttekinthetően elrendezve megőrizni és a Bizerba kérésére rendelkezésre bocsátani. Ide tartoznak a mérési és a vizsgálati eredmények, valamint a minták, amelyek a megállapodásnak megfelelő minőség igazolására szolgálnak, különös tekintettel az anyaggyártási és vizsgálati adatokra. Arra az esetre, ha a komponenseket részletesebben szükséges dokumentálni, úgy a komponens specifikációban/tervrajzban archiválási periódust kell feltűntetni.

 

11.2 Jelölés és nyomonkövethetőség

A beszállító kérésre minden komponenst egy nyomkövetési kóddal lát el minden egyes csomagolást. Ha ez nem lehetséges vagy nem célszerű, úgy egyéb alkalmas intézkedésekről kell gondoskodni, hogy hibák esetén nyomon lehessen követni az összes anyaggal és folyamattal kapcsolatos lépést. A vállalkozó tájékoztatja a Bizerba-t a jelölési rendszeréről vagy az egyéb intézkedéseiről, hogy a Bizerba a szükséges mértékben saját ellenőrzési eljárását vezethessen be. A nyomonkövethetőségi dokumentumokat a kérést követő maximum három munkanapon belül a Bizerba rendelkezésre kell bocsátani. Ha a beszállító által szállított termékek között hibás komponensek is megtalálhatók, úgy a Bizerba a teljes szállítmányt visszafordíthatja.

12. Módosítások

A beszállítónak időben közölnie kell a következő módosításokat, hogy a Bizerba adott esetben ellenőrizhesse a kedvezőtlen hatásokat:

 • termelési folyamatok
 • termelési paraméterek
 • szerszámok
 • üzemi eszközök
 • anyagok
 • beszállított komponensek
 • gyártóüzemek áthelyezése
 • albeszállító váltása
 • eljárások vagy berendezések termékek vizsgálatához vagy egyéb minőségbiztosítási intézkedések

A módosításokat a Bizerba írásbeli hozzájárulás nélkül tilos a gyakorlatba átültetni, és hozzájárulás esetén beszállítói minősítési eljárás alá kell vonni. Az FMEA, QM terv (ellenőrzési terv), a komponensek élettartama stb. ugyancsak megfelelő módosításra szorul. A fent megnevezett pontok minden egyes módosítása előtt egy kiindulási minta vizsgálat szükséges, amelynek hatályát egyeztetni kell a Bizerba-val. A pozitív válasz a módosítás engedélyezéseként értelmezendő és a folyamat lezártát jelzi. A módosított komponensek első szállítmányát írásban kell bejelenteni. A fuvarlevelekből és a csomagolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy módosított komponensek első szállítmányáról van szó.

13. Folyamatos fejlesztések

A beszállító termékeinek és folyamatainak meg kell felelniük a tudomány és a technika jelenlegi állásának. Ennek biztosítása érdekében a beszállítónak folyamatos fejlesztésekről – többek között a fontos visszajelzések figyelembevétele mellett – kell gondoskodnia.

14. Megfelelőség

14.1 Termékellenőrzés és -felügyelet

A termékei minőségéért a beszállító felel. A beszállító kötelezettséget vállal, hogy a Bizerba-nak történő szállítás előtt megfelelő folyamatellenőrzéseket és kimenő áruellenőrzéseket végez, így biztosítva tervrajzok vagy specifikációk betartását a mindenkori terméket illetően. A vizsgálandó jellemzők alapját a Bizerba tervrajza szolgáltatja. Szükség esetén a Bizerba és a beszállító további vizsgálatok elvégzésében is megállapodhat. Egyes esetekben ilyen lehet az egyes szállítmányokra vonatkozó megfelelőségi tanúsítványok, valamint a DIN EN 10204 szerinti megfelelőségi igazolások, ill. a vonatkozó EU irányelvek követelményeinek megfelelő gyártói nyilatkozatok. Emellett a vállalkozó megvizsgálja a csomagolási egység megfelelő jelölését.

 

14.2 Bemenő áruellenőrzés

A termékek beérkezését követően a Bizerba ellenőrzi a Bizerba cikkszámot, valamint a termék típusát és mennyiségét, majd megvizsgálja az esetleges szállítási károkat. A Bizerba fent megnevezett vizsgálatokon kívül nem köteles további vizsgálatokat lebonyolítani.

15. Hiányosságok/nem megfelelőség

A beszállító haladéktalanul értesíti a Bizerba-t a termelésben tapasztalt minőségi problémákról. A probléma jellege, kiterjedése és oka mellett ide tartoznak még a tervezett korrekciós intézkedések. A mindkét fél révén a mindenkori esetre kidolgozott speciális intézkedést a vállalkozó haladéktalanul átülteti a gyakorlatba (pl. magasabb vizsgálati ráták).

 

15.1 Reklamáció

A beszállító haladéktalanul, írásban tájékoztatja a Bizerba-t egy szállítmány hiányosságairól, mihelyt azokat regisztrálta a szokásos üzleti tevékenység során. A beszállító két munkanapon belül írásban megerősíti a reklamáció beérkezését és hibamentes termékekre cseréli a hibás termékeket, hogy a Bizerba-nál elkerülhető legyen az esetleges termeléskiesés.

 

15.2 Selejtek kezelése

A selejtes komponenseket a releváns információk kíséretében visszajutnak a beszállító illetékes minőségirányítási megbízottjához. Bizerba gondoskodik a selejtes komponensek megfelelő előválasztásáról, így kizárólag csak azokat a komponenseket juttatja vissza a beszállítónak, amelyek hiányossága a beszállító terhére róható fel. A beérkezést követően a beszállító hét munkanapon belül egy hibaelemzést nyújt be, amely az alábbi pontokat tartalmazza:

A. a hiányosság oka, valamint annak indoklása, hogy a hiányosságokat a vállalkozónál elvégzett tesztek és vizsgálatok miért nem mutatták ki

B. optimalizált időterv a korrekciós és megelőzési intézkedések implementálásához a vizsgálati jelentés vagy a 8-D jelentés alapján

C. a korrekciós intézkedések teljes körű bevezetésének dátuma és azok hatékonyságának ellenőrzése

 

A Bizerba kérésére a beszállító egy hibaelemzés elvégzésére kötelezi el magát, amely az alábbiakra terjed ki:

A. becsült nettó termeléskiesés

B. megbízhatósági és terhelési vizsgálatokból eredő kiesés

C. bruttó termeléskiesés

 

15.3 Korrekciós intézkedések

A selejtes komponensek átküldésétől függetlenül a beszállító a korrekció teljes időtartamára vonatkozóan és a Bizerba folyamatos tájékoztatása érdekében, az írásbeli reklamáció beérkezését követő hét munkanapon belül vizsgálati jelentést vagy 8-D jelentés mutat be. A korrekciós intézkedések hatálya alatt a Bizerba a beszállítótól egy bizonyos időtartamra vonatkozóan speciális intézkedéseket (magasabb vizsgálati ráta stb.) követelhet, amelyeket két munkanapon belül át kell ültetni a gyakorlatba. Az ezáltal előidézett többletköltségeket a beszállító viseli, kivéve ha a hiányosságokat a Bizerba okozta.

 

15.4 Speciális engedélyezés

Ha a termelés folyamatosságának fenntartása érdekében a beszállítónak hibás termékeket kell szállítania, úgy a szállításról a Bizerba vállalat részéről előzetesen egy speciális engedélyezést kell igényelni. Az engedélyezés elbírálásának joga teljes mértékben a Bizerba-t illeti.

16. Compliance

A beszállítóinkkal való együttműködés során a compliance téma és ezáltal a jogszabályok és a belső előírások betartása is létfontosságú számunkra. A legfontosabb compliance témákat megtalálhatja a Bizerba Code of Conduct kiadványunkban.

 

A kiadványban foglalt rendelkezésekkel való egyetértés jeleként kérjük, juttasson el hozzánk egy aláírt példányt, és vegye figyelembe a Beszállítói kérdőív.