Zaistenie kvality a zhoda

Sme váš kompetentný partner pre riadenie kvality, bezpečnosť a zhodu – aj v prípade hardvéru tretích strán. Naša odbornosť siaha od služieb a poradenstva ku kalibrácii a manažmentu ciachovania až po profesionálne skúšanie elektromagnetickej kompatibility a elektrickej bezpečnosti v našom skúšobnom laboratóriu s akreditáciou DAkkS .

O vysoko presné váženie sa postará kalibračný servis Bizerba.

Naše služby v oblasti kalibrácie

 

Naši odborníci poskytujú podľa želanie komplexné služby a kompetentné poradenstvo pri akýchkoľvek otázkach – aj na medzinárodnej úrovni. Pravidelná kalibrácia zaručuje bezpečné výrobné procesy a minimalizuje nepodarky. Čím kratšie sú cykly kalibrácie, tým lepšie sa dajú vysledovať výrobné procesy, ak sa vyskytnú problémy následkom chybných vážení.

 

 • Prehľad a poradenstvo: Komplexné poradenstvo k záväzným požiadavkám pre jednotlivé krajiny.
 • Poradenstvo v oblasti postupov: Poradíme vám pri rozhodovaní o tom, ktorý postup je pre vás najvhodnejší.
 • Kontrola: Sledujeme vaše termíny kalibrácie a preberáme manažment a vykonanie postupu.
 • Kalibrácia podľa ISO 9000:2015 : Kontrola vašej váhy s vyhlásením o zhode väčšinou spĺňa požiadavky pre vrátenie do procesu.
 • Kalibrácia s akreditáciou DAkkS: Obzvlášť dôležitá pre analytické váhy, presné váhy a vysokozáťažové váhy vo výrobe alebo výskume.

 

Vaše výhody

 

 • Bezpečné výrobné procesy minimalizujú nepodarky
 • Vďaka pravidelnej kalibrácii je v prípade reklamácií možné vymedziť šaržu, v ktorej došlo k chybnému váženiu

Naše služby v oblasti manažmentu ciachovania

 

Naši odborníci vám poskytnú komplexnú podporu pri monitorovaní ciachovania a správe celého vášho portfólia váh vrátane váh od tretích výrobcov. Kontrolujeme cykly ciachovania, pripravujeme váhy na ciachovanie a sprevádzame pracovníka ciachovacieho orgánu priamo na mieste.

 

Vaše výhody

 

 • Spoľahlivá zhoda s právnymi predpismi.
 • Bizerba vás spoľahlivo oslobodí od úloh a vy tak získate viac času, aby ste sa mohli sústrediť iba na vlastné podnikanie.

Naše služby v skúšobnom laboratóriu

 

Naše skúšobné laboratórium s akreditáciou DAkkS je od roku 1991 zriadené ako nezávislé skúšobné laboratórium v rámci skupiny spoločností Bizerba. Získalo akreditáciu DAkkS podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025. Zhodu našich prístrojov kontrolujeme v súlade s platnými smernicami a normami. Ako laboratórium výrobcu sme tak dôležitou súčasťou zaistenia kvality. Vyhotovujeme uznávané protokoly o skúškach elektromagnetickej kompatibility a bezpečnosti prístrojov a na ich základe vydávame naše vyhlásenie o zhode pre dodržanie zhody CE. Ako uznávaný poskytovateľ skúšania spôsobilosti pre výrobky iných firiem si u nás môže nechať preskúšať svoje výrobky aj tretí výrobcovia.

 

 • Skúška elektromagnetickej kompatibility: Testujeme odolnosť a emisie podľa aktuálnych noriem EN pre splnenie požiadaviek smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ
 • Individuálne skúšky podľa požiadaviek zákazníkov sú možné
 • Skúška elektrickej bezpečnosti podľa smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ
 • Posudzovanie bezpečnosti zariadení podľa požiadaviek smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES
 • Vykonávanie skúšok ochrany krytom na krytoch podľa normy DIN EN 60529 (nejde o akreditovanú skúšku).

Stiahnite si teraz aktuálny certifikát o akreditácii.

 

Vaše výhody

 

 • Profesionálne preskúšanie vašich prístrojov priamo v spoločnosti Bizerba
 • Akreditované skúšky podľa aktuálnych noriem s potrebnou technickou dokumentáciou pre vaše riadenie kvality
 • Vďaka medzinárodnej kompetencii Bizerba z hľadiska právnych predpisov sú výrobky už od fázy vývoja dimenzované na zhodu
 • Kontroly zhody pre najrôznejšie skupiny výrobkov

 

Podrobné informácie k našim službám skúšania spôsobilosti vám poskytneme pri osobnom poradenstve .

Kontaktujte nás

 

Máte otázky ku kalibrácii, manažmentu ciachovania a nášmu skúšobnému laboratóriu alebo si chcete dohodnúť termín poradenstva? Kontaktujte nás, tešíme sa na vašu žiadosť.

/

Súhlasím s tým, že spoločnosť Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka môže použiť, najmä uložiť a v uvedenom rozsahu sprostredkovať moje údaje z tohto nadviazania kontaktu (najmä meno, názov firmy, adresu, e-mail) na komunikáciu v príslušnej záležitosti až do odvolania.

Ochrana Vašich údajov je pre nás vážna záležitosť, to platí aj pre uloženie a spracovanie, ako aj sprostredkovanie osobných údajov. Pozrite k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Presahujúce použitie tu uvedených Vašich osobných údajov alebo záležitostí alebo ich odovzdanie tretím osobám sa uskutoční iba s Vašim súhlasom. Odovzdanie bez súhlasu sa uskutočňuje iba v rámci postúpenia otázok na príslušné miesta do našich spojených podnikov alebo ku distribučným partnerom spločnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka v rámci spracovania údajov objednávky poskytovateľovi služieb, podľa zákonných ustanovení alebo v rámci miest oprávnených poskytovať informácie na základe právnej povinnosti.