Duurzaamheid

Het milieubeleid van Bizerba SE & Co. KG is in de ondernemingsdoelen verankerd en heeft intern een invloed op alle bedrijfsafdelingen en medewerkers en extern op de relatie met onze klanten en leveranciers, net als op onze maatschappelijke/sociale verantwoordelijkheid.

Bizerba Duurzaamheid + Milieu

Milieubescherming is een taak van het management en de medewerkers
Milieubescherming is een belangrijke taak van de leiding. Alle leidinggevenden en medewerkers werken daarom in gelijke mate verantwoordingsbewust mee aan de dagelijkse omzetting van de milieubeschermingsmaatregelen. Scholing en motivatie van de medewerkers om milieubewust te handelen, is een centraal element van het milieubeleid van Bizerba. Eenmaal per jaar stelt de milieuverantwoordelijke voor de vergadering van de directie een jaarrapport op.

 

Wetten, normen en voorschriften
Bizerba verbindt zich ertoe om alle toepasselijke, milieugerelateerde wetten, normen en voorschriften na te leven. Er is een doorlopende samenwerking met overheidsdiensten, instellingen en gekwalificeerde partners.

 

Verbinding tegenover klanten, medewerkers en geïnteresseerde kringen
Iedere Bizerba-klant moet de zekerheid hebben een milieuvriendelijk product te hebben gekocht. Deze verplichting omvat de naleving van milieuvriendelijke procedures en processen in de onderneming.

 

Bizerba informeert geregeld over de milieu-aspecten van de producten in verband met de goederenbehandeling, het gebruik, de terugname, de recyclage en de afvalverwijdering. We leggen regelmatig de milieudoelstellingen en het milieuprogramma vast. Door de publicatie van het milieubeleid en de mededeling aan de medewerkers wordt informatie verschaft over de milieu-activiteiten. In dit verband verbinden we ons tot de rapportering over ons milieumanagement op bedrijfsvergaderingen en vergaderingen van de ondernemingsraad.

 

Milieuvriendelijke producten en processen
Bij de productontwikkeling en bij de introductie van nieuwe productieprocessen worden zowel de materialen als de procedures onderzocht. De beoordeling van het hele productieproces is niet alleen gebaseerd op economische standpunten, maar ook op ecologische standpunten.

 

Het milieumanagementsysteem van Bizerba streeft naar een doorlopende verbetering van de milieubescherming door de onderneming. De organisatorische en technische maatregelen, inclusief gespecificeerde plannen voor noodgevallen, houden rekening met de best beschikbare techniek.

 

Besparing van resources, vermijden van afval en emissies
Bij de productontwikkeling, de productie, de definitie en de beoordeling van de hele infrastructuur worden maatregelen genomen om het gebruik van energie, grondstoffen en andere natuurlijke resources te verminderen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het zoeken naar en de gebruiksmogelijkheden van vervangende grondstoffen.

 

Afvalstoffen, reststoffen, emissies, lawaaibelasting, afwatering en overige milieubelastingen worden vermeden of tot een minimum beperkt.

Bizerba SVHC substance management REACH

REACH

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen volgens Verordening (EG) NR. 1907/2006 (REACH = Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen).

 

De verordening betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) is in de Europese Unie sinds 2007 van kracht en heeft tot doel het hoogst mogelijke niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen.

 

Volgens Artikel 33 moeten fabrikanten van producten hun klanten informeren als een of meerdere stoffen op de kandidatenlijst (SVHC-stof = zeer zorgwekkende stoffen) aanwezig zijn in een concentratie van meer dan 0,1% (w/w). Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt door het ECHA (European Chemicals Agency) met aanvullende stoffen.

 

Op basis van onze huidige kennis en de informatie van onze leveranciers, kunnen Bizerba-producten componenten bevatten waarin de volgende SVHC-stoffen aanwezig kunnen zijn in concentraties van meer dan 0,1%:

 

Bij correct gebruik is er geen gevaar voor de gezondheid of het milieu.

 

Neem voor meer informatie contact op middels het volgende e-mailadres: Management.Schadstoff@bizerba.com

Lijst met mogelijke SVHC-stoffen in Bizerba-producten:

 • lood (CAS-nummer: 7439-92-1)
 • 4,4'-isopropylideendifenol (CAS-nummer: 80-05-7)
 • octamethylcyclotetrasiloxaan (CAS-nummer: 556-67-2)
 • loodchromaat molybdaat sulfaat rood (CAS-nummer: 12656-85-8)
 • loodsulfochromaat geel (CAS-nummer: 1344-37-2)
 • boorzuur (CAS-nummer: 10043-35-3)
 • loodmonoxide (loodoxide) (CAS-nummer: 1317-36-8)
 • diboortrioxide (CAS-nummer: 1303-86-2)
 • 1,3,5-tris (oxiran-2-ylmethyl) -1,3,5-triazinaan-2,4,6-trion (TGIC) (CAS-nummer: 2451-62-9)
 • fenolftaleïne (CAS-nummer: 77-09-8)
 • 1,2-dimethoxyethanen; ethyleenglycoldimethylether (EGDME) (CAS-nummer: 110-71-4)
 • dodecamethylcyclohexasiloxanen (CAS-nummer: 540-97-6)
 • lood titaantrioxide (CAS-nummer: 12060-00-3)
 • dinatriumtetraboraat, watervrij (CAS-nummer: 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4)
 • tetraboor dinatriumheptaoxide, hydraat (12267-73-1)
Disposal of old electrical equipment with Bizerba (WEEE)

Informatie over het weggooien van oude elektrische apparatuur (WEEE)

Het merendeel van onze apparatuur valt binnen het toepassingsgebied van de WEEE-richtlijn. Om ervoor te zorgen dat uw Bizerba-producten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled, retourneert u als klant het apparaat aan Bizerba of onze servicetechnicus na het einde van het beoogde gebruik. Bizerba en haar dealers zijn uiteraard bereid om het apparaat dat niet meer in gebruik is, gratis terug te nemen. Neem in dat geval contact op met uw verantwoordelijke Bizerba-contactpersoon.

Milieubescherming is een taak van het management en de medewerkers
Milieubescherming is een belangrijke taak van de leiding. Alle leidinggevenden en medewerkers werken daarom in gelijke mate verantwoordingsbewust mee aan de dagelijkse omzetting van de milieubeschermingsmaatregelen. Scholing en motivatie van de medewerkers om milieubewust te handelen, is een centraal element van het milieubeleid van Bizerba. Eenmaal per jaar stelt de milieuverantwoordelijke voor de vergadering van de directie een jaarrapport op.

 

Wetten, normen en voorschriften
Bizerba verbindt zich ertoe om alle toepasselijke, milieugerelateerde wetten, normen en voorschriften na te leven. Er is een doorlopende samenwerking met overheidsdiensten, instellingen en gekwalificeerde partners.

 

Verbinding tegenover klanten, medewerkers en geïnteresseerde kringen
Iedere Bizerba-klant moet de zekerheid hebben een milieuvriendelijk product te hebben gekocht. Deze verplichting omvat de naleving van milieuvriendelijke procedures en processen in de onderneming.

 

Bizerba informeert geregeld over de milieu-aspecten van de producten in verband met de goederenbehandeling, het gebruik, de terugname, de recyclage en de afvalverwijdering. We leggen regelmatig de milieudoelstellingen en het milieuprogramma vast. Door de publicatie van het milieubeleid en de mededeling aan de medewerkers wordt informatie verschaft over de milieu-activiteiten. In dit verband verbinden we ons tot de rapportering over ons milieumanagement op bedrijfsvergaderingen en vergaderingen van de ondernemingsraad.

 

Milieuvriendelijke producten en processen
Bij de productontwikkeling en bij de introductie van nieuwe productieprocessen worden zowel de materialen als de procedures onderzocht. De beoordeling van het hele productieproces is niet alleen gebaseerd op economische standpunten, maar ook op ecologische standpunten.

 

Het milieumanagementsysteem van Bizerba streeft naar een doorlopende verbetering van de milieubescherming door de onderneming. De organisatorische en technische maatregelen, inclusief gespecificeerde plannen voor noodgevallen, houden rekening met de best beschikbare techniek.

 

Besparing van resources, vermijden van afval en emissies
Bij de productontwikkeling, de productie, de definitie en de beoordeling van de hele infrastructuur worden maatregelen genomen om het gebruik van energie, grondstoffen en andere natuurlijke resources te verminderen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het zoeken naar en de gebruiksmogelijkheden van vervangende grondstoffen.

 

Afvalstoffen, reststoffen, emissies, lawaaibelasting, afwatering en overige milieubelastingen worden vermeden of tot een minimum beperkt.