Zásady našej spolupráce

Naša príručka pre dodávateľov má existujúcim a potenciálnym dodávateľom uľahčiť proces k úzkej, dôvernej, čestnej a partnerskej spolupráci.

Táto príručka poskytuje náhľad, na čom spoločnosti Bizerba záleži pri obchodných vzťahoch s dodávateľmi. Najmä noví obchodní partneri sa môžu rýchlo a jednoducho informovať o podstatných zložkách našej politiky kvality. Pred začiatkom spolupráce máte možnosť mať cieleny vplyv na kvalitu výrobkov Bizerba.

1. Úvod

1.1 Účel

Vo vyostrenej národnej a medzinárodnej hospodárskej súťaži hraje kvalita rozhodujúcu úlohu. Pretože pri výrobe používame vo veľkom rozsahu diely vyrobené dodávateľmi, je kvalita našich dodávateľov neoddeliteľnou súčasťou kvality výrobkov Bizerba. Očakávame preto dodávky v stanovených termínoch s vysoko kvalitnými, bezchybnými a ekologickými výrobkami za konkurencieschopné ceny.

Bezchybný stav a spoľahlivosť všetkých dodaných dielov, materiálov a služieb, ako aj preukázateľná spôsobilosť procesu a kvalitatívna spôsobilosť rozhodne prispievajú k tomu, že Bizerba môže dosiahnuť svoje vysoké ciele, čo sa týka kvality.

Naše pravidlo znie: Vyhnúť sa chybám od začiatku, namiesto toho, aby sme ich vylepšovali. Preto už v počiatočnej výrobnej fáze dbáme na to, aby sme účinne zabránili výskytu chýb partnerskou spoluprácou. To sa darí vďaka vysokej spôsobilosti procesu a kontinuálnemu zlepšovaniu všetkých procesov v dodávateľskom reťazci. Pretože iba kontrolované a efektívne procesy zaručujú bezchybné výrobky.

Našim cieľom je, spolu s našimi dodávateľmi etablovať bezpečné a spoľahlivé procesy a zamedziť plytvaniu materiálom, časom a inými zdrojmi. Táto príručka nie je žiadnym neflexibilným systémom pravidiel, ale naznačuje naše požiadavky na našich dodávateľov. Prednostne sa orientuje na požiadavky priemyslu na zabzpečenie kvality.

 

1.2 Rozsah pôsobnosti

Príručka stanovuje, ako by mali dodávatelia a spoločnosť Bizerba postupovať pri zabezpečovaní kvality dodávaných materiálov, dielov alebo služieb. Zakladá sa na súbore noriem DIN EN 9000 a nasledujúcich, na bežných normách odvetvia, ako aj na príslušných normách ochrany životného prostredia.

Okrem toho obsahuje táto príručka podmienky, postupy a procesy, ktoré dopĺňajú nákupné rámcové zmluvy a/alebo všetky ostatné zmluvy (napr. dohody o zabezpečení kvality). Príručka platí pre všetky obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Bizerba a jej dodávateľmi. Pri prípadných rozporoch má obsah dohody o zabezpečení kvality prednosť pred ustanoveniami nákupnej rámcovej dohody a inými zmluvami, pokiaľ pritom nejde o individuálne dohody.

Bizerba očakáva, že všetci dodávatelia budú dôsledne uplatňovať popísané postupy a metódy a splnia všetky špecifické požiadavky v plnom rozsahu. Dodávatelia nesú spoluzodpovednosť za svoje vlastné výrobky, a tým aj za kvalitu výrobkov spoločnosti Bizerba.

 

1.3 Cieľová dohoda

Bizerba v zásade očakáva dodržiavanie princípu nulovej chyby. Všetci dodávatelia sú povinní zakotviť tento cieľ do svojich systémov riadenia kvality a orientovať na neho všetky procesy. V jednotlivých prípadoch stanoví spoločnosť Bizerba špecifické predpisy a v prípade potreby skontroluje dosiahnutie cieľa pomocou periodických porovnaní plánu a skutočnosti. V prípade odchýlok od cieľa musí dodávateľ zaviesť opatrenia.

2. Systém riadenia kvality

Kvalitatívna spôsobilosť vyžaduje od každého dodávateľa spoločnosti Bizerba používanie moderného a efektívneho systému riadenia kvality. K tomu patria:

 • ISO 9001:2000 ako minimálna požiadavka
 • ISO/TS 16949 2002
 • QS 9000; VDA alebo rovnocenné ako akceptované požiadavky

Dodávatelia, ktorí nespĺňajú minimálne požiadavky z normy ISO 9001:2000 alebo neplánujú ďalší rozvoj svojho systému, môžu absolvovať systémový audit spoločnosti Bizerba. Ak je stupeň splnenia vyšší ako 90 percent, existuje možnosť, že budete schválený za dodávateľa.

Dodávateľ garantuje, že všetky dodané výrobky sú vyrobené a skontrolované podľa pravidiel a požiadaviek systému riadenia kvality. Jemu prináleží povinnosť neodkladne sa ubezpečiť, či sú tieto požiadavky zlučiteľné s jeho systémom riadenia kvality.

Dodávateľ dodržiava zákonné ustanovenia a normy ako minimálnu požiadavku vo vzťahu ku ekologickosti svojich výrobkov. Bizerba odporúča zavedenie systému environmentálenho riadenia podľa normy DIN 1400.

3. Systém riadenia kvality u subdodávateľov

Dodávateľ zaväzuje svojich subdodávateľov k vytvoreniu a udržiavaniu porovnateľného systému riadenia kvality podľa hore uvedených požiadaviek. Vždy musí byť zaistený bezchybný stav jeho nakupovaných dielov a/alebo externých zušľachtených dielov. Bizerba môže od dodávateľa požadovať zdokumentované dôkazy, že sa dodávateľ presvedčil o účinnosti systému riadenia kvality svojho subdodávateľa. Ak sa vyskytnú problémy s kvalitou, ktoré boli spôsobené východiskovými výrobkami alebo dielmi, zabezpečí dodávateľ na požiadanie spoločnosti Bizerba možnosť vykonať audit u svojho subdodávateľa.

4. Auditovanie

4.1 Audit

U certifikovaných dodávateľov nebude Bizerba spravidla vykonávať systémový audit, ale sa obmedzí v prípade potreby na procesný a/alebo produktový audit. V rámci procesného auditu Bizerba posudzuje a kontroluje procesný reťazec (plánovanie, vývoj a výrobu) výrobku. Výsledok objasňuje kvalitatívnu spôsobilosť dodávateľa. V prípade zistených odchýlok (nedostatkov) musí dodávateľ vytvoriť plán opatrení na odstránenie nedostatkov a odsúhlasiť ho so spoločnosťou Bizerba.

Bizerba sa môže pomocou auditu presvedčiť o uplatnení opatrení na zabezpečenie kvality uvedných v tejto dohode. Dodávateľ musí za týmto účelom poskytnúť prístup do svojich prevádzok v primeranom rozsahu a na základe predchádzajúceho dohodnutého termínu, a poskytnúť na tento čas odborne kvalifikovaného pracovníka. S výsledkami auditu sa zaobchádza dôverne. Dodávateľ môže odmietnuť nahliadnutie do výrobných postupov, ktoré podliehajú utajeniu, a iných obchodných tajomstiev.

 

4.2 Hodnotenie

Výsledky a poznatky auditu sa hodnotia podľa zadaní spoločnosti Bizerba a delia na nasledujúce klasifikácie:

 • A (>= 90%)Dodávateľ má povolenie pre dodávky do spoločnosti Bizerba bez obmedzení.
 • AB (>= 80%)Dodávateľ má povolenie s obmedzeniami. Je povinný odstrániť odchýlky zistené v audite v dohodnutom časovom období.
 • B (>= 60%)Dodávateľ má povolenie pre dodávky iba vo výnimočných prípadoch. Musí odstrániť odchýlky zistené v audite v dohodnutom časovom období, aby dosiahol minimálne klasifikáciu AB.
 • C (< 60%)Dodávateľ nemá povolenie pre dodávky

Povolenie oprávňuje dodávateľa iba vzhľadom na jeho kvalitatívnu spôsobilosť. Schválenie výrobkov sa uskutočňuje v rámci procesu schvaľovania a vzorkovania definovaného spoločnosťou Bizerba.

5. Dohoda o zaistení kvality (DZK)

Aby bola spolupráca medzi dodávateľmi a spoločnosťou Bizerba postavená na dlhodobom, dôvernom a partnerskom základe, uzavrie Bizerba s vybranými dodávateľmi dohodu o zaistení kvality (DZK). Tá sa týka buď celého rozsahu dodávky, alebo jednotlivých výrobkov/skupín výrobkov (špecifický diel pre príslušný výrobok).

DZK upravuje všeobecnú a individuálnu spoluprácu medzi dodávateľom a spoločnosťou Bizerba. Dopĺňa nákupné podmienky o aspekty, ktoré zaisťujú požadovanú kvalitu výrobkov. Dohoda o zaistení kvality sa pred zadaním zákazky odsúhlasí s dodávateľom a vzájomne podpíše.

6. Vývoj výrobku

Ku základnej filozofii spoločnosti Bizerba patrí skutočnosť, zapojiť dodávateľov čo najskôr do vývojového procesu - najmä v prípade súčiastok špecifických pre aplikáciu.

Výhodou spoločného vývoja a kooperatívnej spolupráce od fázy vzniku výrobku až po začiatok sériovej výroby sú skrátené obdobia vývoja, ako aj kvalitatívne a hospodársky optimálne riešenia pre oboch partnerov. Vo fáze vývoja sa dá vyhnúť potenciálnym zdrojom chýb, ktorý je nasledovaný stabilnými a efektívnymi procesmi. Spoločnými cieľmi sú:

 • redukcia času a nákladov na vývoj
 • realizácia cenovo výhodných produktových riešení
 • zníženie rizika chýb
 • zabezpečenie nábehu sériovej výroby v stanovenom termíne s technicky vyspelými výrobkami
 • vyvarovanie sa rizikám zodpovednosti za škody spôsobené chybou výrobku

Za týmto účelom si dodávatelia vymieňajú so spoločnosťou Bizerba všetky informácie potrebné na uskutočnenie v rámci partnerstva pre vývoj. S nimi sa musí zaobchádzať prísne dôverne a nesmú sa dostať k tretím osobám. K nim patria:

 • Špecifikácie
 • Výkresy
 • Technické požiadavky alebo špecifikácie
 • Charakteristiky pre funkcie

Dodávateľ môže prispieť nasledovne:

 • Návrhy na zabránenie potenciálnych chýb
 • Zníženie nákladov a zlepšenie výrobkov
 • Štúdie realizovateľnosti
 • Skúšky dizajnu, testy, overenia
 • FMEA každého druhu
 • Plánovanie procesu
 • Spôsobilosť procesu a kvalifikácie
 • Plán riadenia kvality
 • Plán skúšobných a prevádzkových prostriedkov

Základom pre spoluprácu je pri vývoji výrobku profesionálne riadenie projektov pre obe strany.

7. Predbežné plánovanie procesov a kvality

Pri vývoji dielov a procesov pre spoločnosť Bizerba sa musí dodávateľ riadiť stanovenými plánovacími a schvaľovacími procesmi podľa VDA 4.3 a/alebo podobnými predpismi. K tomu patrí včas a úspešne poskytovať všetky výkony. Bizerba má právo skontrolovať proces plánovania a schvaľovania príjemcu zákazky, ako aj podmienky dodávateľa.

Spolu s ponukou musí dodávateľ odovzdať štúdiu realizovateľnosti v spojení so všeobecným plánom rozvoja. Alternatívne, resp. doplňujúco je možné zaslanie príslušného výrobku/príslušných komponentov, založené na informáciách, ktoré poskytla spoločnosť Bizerba.

Pre výrobky a procesy, ktoré dodávateľ vyvíja a/alebo vyrába pre spoločnosť Bizerba, je dohodnutá spoločná forma správy pre plánovací a schvaľovací proces. Okrem toho by mal dodávateľ vymenovať kontaktnú osobu pre projekty Bizerba, ktorá je na požiadanie k dispozícii projektovému tímu.

8. Spôsobilosť procesu a stroja

8.1 Štúdia systému meracej techniky

Najprv je potrebné doložiť spsobilosť experimentálneho vybavenia v štúdii opakovateľnosti a reprodukovateľnosti (R&P Study), skôr ako bude dodávateľ dodávať sériové komponenty. Štúdia sa môže napríklad realizovať podľa pravidiel VDA 5 alebo porovnateľných metód.

 

8.2 Spôsobilosť stroja

Všetky použité stroje a meradlá musia byť spôsobilé na tento účel. Hodnoty Cmk platné pre použité stroje/prístroje musí stanoviť buď sám dodávateľ, alebo ich uvedie výrobca stroja/prístroja. Pri hodnotách Cmk nižších ako 1,67 je potrebné zaviesť nápravné opatrenia a zdokumentovať ich.

 

8.3 Spôsobilosť procesu

Pre výrobu všetkých konštrukčných dielov platia efektívne a kontrolované procesy - je potrebné ich zabezpečiť dôkladným procesným plánovaním pre výrobok. Vždy platí hodnota Cpk 1,33, ktorú je potrebné preukázať pre vybrané parametre/rozmery v rámci prvého vzorkovania.

Pre parametre/rozmery pod hodnotou Cpk 1,33 je potrebné zaviesť a predložiť nápravné alebo iné potrebné opatrenia (napríklad 100 % výstupná kontrola), aby bolo možné garantovať požadovanú kvalitu dodania. Mimoriadnu pozornosť je tu potrebné venovať kontrolným mieram opísaným v špecifikácii.

9. Rekvalifikácia/následné vzorkovanie

Všetci dodávatelia spoločnosti Bizerba sú vyzvaní vykonať rekvalifikáciu konštrukčných dielov za účelom zaistenia kvality. Ak sa počas obdobia jedného roka nedodávajú žiadne diely, stráca udelené povolenie svoju platnosť. Dodávateľ potom musí požiadať o novú kvalifikáciu a povolenie s pomocou prvého vzorkovania.

10. Postup schvaľovania

10.1 Prvé vzorkovanie

Dodávateľ musí pred schválením série vykonať prvé vzorkovanie v stanovenom termíne. Ak nie je dohodnuté inak, platí, že predloha príslušneho protokolu o skúške má byť podľa zadaní spoločnosti Bizerba, ktoré sa opierajú o VDA, 2. zväzok. Dodávateľ musí zdokumentovať všetky technické požiadavky dodacích špecifikácií/výkresov. V závislosti od výrobku by mal protokol o skúške prvej vzorky obsahovať nasledujúce dokumenty:

 • kompletne vyplnený a podpísaný krycí list
 • kópiu výkresov/dodacích špecifikácií/technických požiadaviek spoločnosti Bizerba
 • aktuálne výkresy s očíslovaním všetkých znakov v zmysluplnom poradí
 • správu o meraní so všetkými požadovanými a skutočnými rozmermi
 • správu o materiáloch so všetkými požadovanými a skutočnými hodnotami materiálu
 • správu o fungovaní (kvalifikačné výsledky, protokoly z konečného merania elektrických parametrov)
 • plán priebehu procesu s uvedením podniku/-ov
 • doklady o bezpečnosti výroby (spôsobilosť procesu, spôsobilosť stroja)
 • plán riadenia kvality/plán kontroly
 • doklady týkajúce sa nebezpečných látok (karta bezpečnostných údajov ES)
 • povolenie na odchýlku v prípade odlišných znakov (potrebné vopred si vyžiadať od spoločnosti Bizerba)

Ak nebolo dohodnuté inak, je potrebné vyrobiť 100 dielov pre štatistické posúdenie výsledkov kontroly a merania a podrobiť 25 dielov z nich kontrole. Kontrolné rozmery sú dohodnuté osobitne. Prvé vzorky vrátane všetkých dohodnutých podkladov sa musia dodať do spoločnosti Bizerba v osobitnom obale a označené farebnou nálepkou „prvá vzorka”.

 

10.2 Schválenie

Bizerba preskúma úplnosť a zhodu protokolu o skúške prvej vzorky s požiadavkami. Prípadne sa znaky prekontrolujú. Neúplné protokoly o skúške, ktoré vykazujú nepovolené odchýlky, sa nebudú ďalej spracovávať a vrátia sa dodávateľovi.

 

Ak sú potrebné dodatočné vzorkovania, ktoré boli zavinené dodávateľom, je ten prípadne povinný uhradiť výdavky za spracovanie. Bizerba očakáva, že prvé vzorky budú zodpovedať všetkým požiadavkám. Ak by sa napriek tomu pri vzorkovaní vyskytli odchýlky, ktoré sa nedajú krátkodobo opraviť, je potrebné pred prvým vzorkovaním podať písomnú žiadosť o obmedzené povolenie odchýlky alebo o zmenu výkresov/špecifikácií.

 

Šance na povolenie je potrebné vopred vyjasniť s dodávateľom. Vykonanie opráv je potrebné nechať schváliť prostredníctvom opätovného predstavenia protokolu o skúške prvej vzorky. Je potrebné dodržať dohodnuté termíny opráv. Schválenie konštrukčného dielu sa uskutočňuje prostredníctvom podpisu na titulnej strane.

 

Povolené odchýlky sa zaznamenajú. Podpísaný krycí list sa zašle dodávateľovi. Bez tohto schválenia sa nesmú realizovať žiadne sériové dodávky do spoločnosti Bizerba.

 

10.3 Údajové listy materiálov/zákazy určitých látok

Spolu s protokolom o skúške prvej vzorky je potrebné v zásade predložiť údajové listy materiálov. Dodávateľ garantuje dodržiavanie zákazov určitých látok podľa zoznamu zakázaných látok od spoločnosti Bizerba a zohľadnenie medzinárodných, ako aj národných požiadaviek ako RoHS (obmedzenie nebezpečných látok) a WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení).

11. Archivovanie a spätná sledovateľnosť

11.1 Archivovanie

Dodávateľ bude uchovávať všetky potrebné údaje minimálne 15 rokov po ukončení sériovej výroby prehľadne usporiadané a poskytne ich spoločnosti Bizerba na požiadanie. K tomu patria hodnoty merania a výsledky skúšok, ako aj vzorky, ktoré sú potrebné ako dôkaz dohodnutej kvality, najmä údaje o výrobe materiálu a skúšobné údaje. V prípade, že komponenty musia byť zdokumentované rozsiahlejšie, stanoví sa pre ne doba archivácie v špecifikácii/výkrese komponentov.

 

11.2 Označenie a spätná sledovateľnosť

Dodávateľ označí na požiadanie všetky diely sledovacím kódom na každom základnom balení. Ak to nie je možné alebo je to nepraktické, je potrebné prijať iné vhodné opatrenia, aby bolo možné v prípade chýb spätne vysledovať všetky materiálové a procesné kroky. Dodávateľ oboznámi spoločnosť Bizerba so svojim označovacím systémom alebo so svojimi ďalšími opatreniami, aby Bizerba mohla začať vlastný proces zisťovania v potrebnom rozsahu. Podklady pre sledovateľnosť je potrebné poskytnúť spoločnosti Bizerba maximálne do troch pracových dní po vyžiadaní. Ak sú medzi dodanými výrobkami od príslušného dodávateľa chybné diely, môže Bizerba odmietnuť celú sériu.

12. Zmeny

Dodávateľ musí včas oznámiť nasledujúce zmeny, aby spoločnosť Bizerba mohla skontrolovať prípadné negatívne dôsledky:

 • Výrobný postup
 • Výrobné parametre
 • Nástroje
 • Prevádzkový prostriedok
 • Materiály
 • Dodané diely
 • Premiestnenie výrobných podnikov
 • Výmena subdodávateľov
 • Postupy alebo zariadenia na kontrolu výrobkov alebo iné opatrenia na zaistenie kvality

Zmeny sa nesmú uskutočniť bez písomného súhlasu spoločnosti Bizerba a po súhlase ich musí posúdiť dodávateľ. Je potrebné adekvátne upraviť FMEA, plán riadenia kvality (plán kontroly), životopis dielov, atď. Pred každou zmenou hore uvedených bodov je potrebné prvé vzorkovanie, ktorej rozsah je potrebné odsúhlasiť so spoločnosťou Bizerba. Pozitívna odpoveď sa považuje za schválenie zmeny a pokladá sa za ukončenie procesu. Prvú dodávku zmenených dielov je potrebné písomne oznámiť. Z dodacích dokladov a obalu musí jednoznačne vyplývať, že ide o prvú dodávku pozmenených dielov.

13. Neustále zlepšovanie

Výrobky a procesy dodávateľov musia zodpovedať aktuálnemu stavu vedy a techniky. Aby to bolo možné zabezpečiť, má dodávateľ realizovať neustály proces zlepšovania - okrem iného pri zohľadnení relevantnej spätnej väzby.

14. Zhoda

14.1 Kontrola a monitorovanie výrobku

Dodávateľ ručí za kvalitu svojich výrobkov. Pred odoslaním tovaru spoločnosti Bizerba sa zaväzuje vykonať príslušné procesné a výstupné kontroly, aby dodržal dohodnuté výkresy alebo špecifikácie pre príslušný výrobok. Základ pre znaky, ktoré sa majú kontrolovať, tvorí výkres spoločnosti Bizerba. Dodatočné kontroly je možné podľa potreby dohodnúť medzi Bizerbou a dodávateľom. V jednotlivých prípadoch to môžu byť certifikáty o zhode pre jednotlivé dodávky, ako aj preukázanie zhody podľa DIN EN 10204, resp. vyhlásenia výrobcu podľa relevantných smerníc EÚ. Okrem toho dodávateľ skontroluje správne označenie obalovej jednotky.

 

14.2 Vstupná kontrola

Pri doručení výrobkov skontroluje Bizerba čísla dielov, ako aj typ a množstvo výrobkov, a preskúma ich na prípadné škody vzniknuté pri preprave. Spoločnosti Bizerba neprináležia voči dodávateľovi žiadne ďalšie ako vyššie uvedené kontroly.

15. Nedostatky/nesúlad

Dodávateľ bezodkladne upovedomí spoločnosť Bizerba o poklese kvality u svojich výrobkoch. K tomu patria okrem druhu, rozsahu a príčiny aj plánované nápravné opatrenia. Mimoriadne opatrenia definované pre príslušný prípad oboma stranami dodávateľ okamžite uplatní (napríklad zvýšená početnosť kontrol).

 

15.1 Reklamácia

Dodávateľ okamžite a v písomnej forme upovedomí spoločnosť Bizerba o nedostatkoch v dodávke, hneď ako ich zaregistruje v bežnom priebehu obchodnej transakcie. Do dvoch pracovných dní potvrdí dodávateľ príjem reklamácií v písomnej forme a zariadi náhradu prostredníctvom bezchybných výrobkov, aby zabránil prerušeniu výroby v spoločnosti Bizerba.

 

15.2 Zaobchádzanie s nepodarkami

Nepodarky sa pošlú späť spolu s relevantnými informáciami príslušnému referentovi dodávateľa zodpovednému za zabezpečenie kvality. Bizerba zabezpečí primeraný predbežný výber nepodarkov, takže sa dodávateľovi vrátia iba tie, ktorých príčina výpadku sa môže dať za vinu dodávateľovi. Po doručení podá dodávateľ do siedmich pracovných dní správu o analýze výpadku, ktorá obsahuje nasledujúce body:

A. príčinu nedostatku, ako aj dôvody, prečo neboli rozpoznané pri testoch a kontrolách u dodávateľa

B. optimalizovaný časový plán pre zavedenie nápravných a preventívnych opatrení na základe kontrolnej správy alebo správy 8D

C. dátum plného zavedenia nápravných opatrení a kontroly ich účinnosti

 

Ak to spoločnosť Bizerba bude požadovať, zaväzuje sa dodávateľ k vykonaniu analýzy výpadku ohľadne

A. predpokladaných čistých výrobných výpadkov

B. výpadkov zo skúšok spoľahlivosti a zaťaženia

C. výpadkov z okruhu

 

15.3 Nápravné opatrenia

Nezávisle od zaslania nepodarkov predloží dodávateľ do siedmich pracovných dní po doručení písomnej reklamácie kontrolnú správu alebo správu 8D pre celý čas trvania nápravy a na priebežné informovanie spoločnosti Bizerba. Pokým nápravné opatrenia začnú účinkovať, môže Bizerba od dodávateľa požadovať v primeranom časovom období mimoriadne opatrenia (vyššia početnosť kontrol, atď.), ktoré je potrebné uplatniť do dvoch pracovných dní. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku toho znáša dodávateľ, pokiaľ nebol nedostatok preukázateľne zapríčinený spoločnosťou Bizerba.

 

15.4 Osobitné povolenie

Ak by dodávateľ musel dodávať chybné výrobky, aby udržal výrobnú kontinuitu spoločnosti Bizerba, musí pred začatím dodávok požiadať spoločnosť Bizerba o osobitné povolenie. Rozhodnutie o ňom si vyhradzuje spoločnosť Bizerba.

16. Compliance

Pri spolupráci s našimi dodávateľmi je našou osobitnou požiadavkou téma Compliance, a tým dodržiavanie zákonov a interných predpisov.

 

Pošlite nám prosím späť podpísaný exemplár ako znamenie vášho súhlasu s tamojšími ustanoveniami a dodržiavajte prosím aj zodpovedajúce pasáže v našom Dotazníku pre dodávateľov.