Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Bizerba SE & Co. KG, internetová stránka (www.bizerba.com)

1. Informácia o zhromažďovaní osobných údajov

 

(1) V ďalšom texte informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej internetovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na vašu osobu, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, telefónne čísla, používateľské mená, používateľské správanie.

(2) Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je spoločnosť Bizerba SE & Co. KG, Wilhelm-Kraut-Straße 65, 72336 Balingen, Nemecko (pozri impressum našej spoločnosti). Našu zodpovednú osobu môžete kontaktovať na datenschutzbeauftragter@bizerba.com, prípadne na poštovej adrese našej spoločnosti s poznámkou „Datenschutzbeauftragter“ (zodpovedná osoba).

(3) Ak sa s nami skontaktujete prostredníctvom e-mailu, vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, vaše meno, vašu adresu a tel. číslo) uložíme, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Údaje poskytnuté v tejto súvislosti vymažeme potom, keď už nebude potrebné ich uloženie, alebo obmedzíme ich spracovanie, pokiaľ existujú príslušné právne povinnosti týkajúce sa ich archivácie.

(4) Ak pri jednotlivých funkciách našej ponuky využívame poverených poskytovateľov služieb, alebo by sme chceli vaše údaje využiť na reklamné účely, budeme vás nižšie uvedeným spôsobom podrobne informovať o príslušných postupoch. Uvedieme pritom aj stanovené kritériá týkajúce sa doby archivácie.

 

2. Vaše práva

 

(1) Máte voči nám nasledujúce práva týkajúce sa dotknutých osobných údajov:

• právo na informácie,

• právo na opravu alebo zmazanie,

• právo na obmedzenie spracovania,

• právo odmietnuť spracovanie,

• právo na možnosť prenosu údajov.

 

(2) Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad na ochranu osobných údajov, týkajúcu sa nášho spracovania vašich osobných údajov.

 

3. Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

 

(1) V prípade čisto informatívneho využívania internetovej stránky, to znamená, keď sa nezaregistrujete ani nám neoznámite informácie iného druhu, zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré sa prenášajú z vášho internetového prehliadača na náš server. Ak si chcete prezerať našu internetovú stránku, tak z nevyhnutných technických dôvodov zhromažďujeme nasledujúce údaje, aby sme vám mohli zobrazovať našu internetovú stránku a zabezpečiť jej stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 vet. 1 písm. f GDPR):

• IP adresu,

• dátum a čas dopytu,

• rozdiel časovej zóny voči základnému časovému pásmu UTC (GMT),

• obsah požiadavky (konkrétna stránka),

• stav prístupu/stav kódu http,

• číslo portu,

• príslušné prenesené množstvo údajov,

• informáciu o internetovej stránke, z ktorej pochádza požiadavka,

• informáciu o internetovom prehliadači,

• informáciu o operačnom systéme a jeho rozhraní,

• informáciu o jazyku a verzii softvéru internetového prehliadača.

 

(2) Okrem už zmienených údajov sa pri vašom používaní našej internetovej stránky ukladajú do vášho počítača súbory cookie. V prípade cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk a sú priradené k internetovému prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých získava strana nasadzujúca cookies (v tomto prípade naša spoločnosť) určité informácie. Cookies nedokážu spustiť programy ani zavíriť váš počítač. Slúžia na to, aby optimalizovali a zefektívnili ponuku zverejnenú na internete pre daného používateľa. Niektoré cookies sú nevyhnutné na to, aby naša internetová stránka mohla fungovať správne.

(3) Používanie súborov cookie:

(a) Táto internetová stránka využíva tieto druhy cookies, ktorých rozsah a spôsob funkcie sú vysvetlené v ďalšom texte:

• dočasné cookies (pozri ods. (b)),

• trvalé cookies (pozri ods. (c)).

 

(b) Dočasné súbory cookie sa automaticky vymažú vtedy, keď zatvoríte internetový prehliadač. Patria k nim najmä relačné cookies. Tieto ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorého sa dajú priradiť rôzne dopyty vášho internetového prehliadača k celkovej relácii. Vďaka tomu je možné opätovne rozpoznať váš počítač v prípade, keď znova navštívite našu internetovú stránku. Relačné cookies sa vymažú vtedy, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte internetový prehliadač.

(c) Trvalé cookies sa automaticky vymažú po uplynutí vopred stanovenej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti od príslušného súboru cookie. Tieto cookies ukladajú bezpečným spôsobom napr. určité nastavenia, ako sú nastavenia jazyka, ktoré používate. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho internetového prehliadača.

(d) Nastavenia vášho internetového prehliadača môžete nakonfigurovať podľa svojich želaní a napr. odmietnuť prijať súbory cookie tretích strán alebo všetky cookies. Upozorňujeme vás na to, že prípadne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky.

(e) Používame súbory cookie, aby sme dokázali indentifikovať vaše následné návštevy v prípade, že ste registrovaným používateľom našej internetovej stránky a získali ste prístup. Na tento účel sa pri prihlásení nastaví súbor cookie, ktorý zaznamená váš posledný prístup (čas, dátum a IP adresu).

 

4. Ďalšie funkcie a ponuky našej internetovej stránky

 

(1) Okrem čisto informatívneho využívania našej internetovej stránky vám ponúkame rôzne služby, ktoré môžete využívať v prípade vášho záujmu. Na tento účel musíte spravidla zadať ďalšie osobné údaje, ktoré použijeme na poskytnutie príslušnej služby, a pre ktoré platia vyššie uvedené zásady spracovania údajov.

(2) Na spracovanie vašich údajov čiastočne využívame služby dodávané externými poskytovateľmi služieb. Externí poskytovatelia služieb boli našou spoločnosťou starostlivo vybraní a poverení, sú viazaní našimi pokynmi a sú pravidelne kontrolovaní.

(3) Okrem toho môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám, ak uzatvorenie zmluvy a podobné služby ponúkame spoločne s partnermi. Bližšie informácie v tejto súvislosti získate pri zadaní svojich osobných údajov, prípadne nižšie v popise ponuky.

(4) Pokiaľ majú naši poskytovatelia služieb sídlo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme vás o dôsledkoch tejto skutočnosti informovať v popise ponuky.

 

5. Nesúhlas alebo odvolanie vášho súhlasu so spracovávaním osobných údajov

 

(1) Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie bude mať vplyv na zákonnosť spracovávania vašich osobných údajov potom, čo ste ho voči nám vyslovili.

(2) Pokiaľ je základom nášho spracovávania vašich osobných údajov vyvažovanie záujmu, môžete proti tomuto spracovávaniu podať námietku. Tento prípad nastáva, pokiaľ spracovávanie nie je nevyhnutné najmä pre plnenie zmluvy uzatvorenej s vami, čo popisujeme v nasledujúcom popise funkcií. Pokiaľ budete takúto námietku podávať, žiadame vás, aby ste vysvetlili dôvody, prečo by sme nemali vaše osobné údaje spracúvať tak, ako sme to robili. V prípade, že bude vaša námietka oprávnená, situáciu preskúmame a buď zastavíme alebo upravíme spracovávanie osobných údajov, alebo vám oznámime naše vážne chránené dôvody, na základe ktorých budeme v spracovávaní pokračovať.

(3) Samozrejme môžete kedykoľvek podávať námietky proti spracovávaniu svojich osobných údajov na účely reklamy a analýzy dát. O svojich námietkach nás môžete informovať na nižšie uvedených kontaktoch: marketing@bizerba.com alebo poštou na adresu uvedenú vyššie v bode 1 (2) s poznámkou „Marketing“.

 

6. Používanie nášho kontaktného formulára

 

(1) Na internetovej stránke našej spoločnosti máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Budú nám pritom sprístupnené nasledujúce údaje zo vstupnej masky (právny základ pri existencii vášho súhlasu je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR):

• oslovenie

• meno a priezvisko

• e-mailová adresa

• poštová adresa (ulica, číslo domu, smerovacie číslo, obec)

• spoločnosť

• odvetvie

 

Okrem toho sa zhromažďujú následujúce údaje pri prihlásení:

• IP adresa odosielateľa formulára

• dátum a čas zápisu

 

(2) Na účel spracovania údajov sa získava v rámci použitia nášho kontaktného formulára váš súhlas a odkazuje sa na vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

(3) Údaje sa vymažú, hneď ako nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich zberu.

 

7. Používanie služby Google Analytics

 

(1) Táto internetová stránka využíva službu Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie získané pomocou súboru cookie týkajúce sa vášho používania tejto internetovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke však spoločnosť Google najskôr skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú signatármi Dohovoru o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google do USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Spoločnosť Google bude v mene prevádzkovateľa tejto internetovej stránky používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho používania internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na tejto internetovej stránke a na zabezpečovanie ďalších služieb spojených s využívaním tejto internetovej stránky a využívaním internetu týkajúcich sa prevádzkovateľa tejto internetovej stránky.

(2) IP adresa sprostredkovaná z vášho prehliadača v rámci Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

(3) Okrem toho môžete zabrániť získavaniu údajov generovaných prostredníctvom súboru cookie a údajov týkajúcich sa vášho využívania tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si prostredníctvom nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete disponibilné zásuvné moduly pre svoj internetový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Táto internetová stránka využíva službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Pomocou tejto funkcie sa IP adresy ďalej spracovávajú v skrátenej forme, vďaka čomu možno vylúčiť možnosť identifikácie osôb. Pokiaľ dôjde na základe údajov získaných o vašej osobe k identifikácii osoby, ihneď sa takéto údaje vylúčia a osobné údaje sa tým okamžite vymažú.

(5) Službu Google Analytics využívame na analýzu používania našej internetovej stránky a na to, aby sme ju mohli pravidelne vylepšovať. Pomocou získaných štatistických údajov môžeme zlepšovať ponuku našich služieb a urobiť ju pre vás ako používateľa zaujímavejšou. Pre výnimočné prípady, pri ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google podrobila pravidlám ochrany údajov, tzv. EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 vet. 1 písm. f) GDPR.

(6) Informácie o poskytovateľovi – tretej strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky pre používateľa: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad o ochrane údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

8. Používanie pluginov sociálnych sietí

 

(1) V súčasnosti používame nasledujúce pluginy sociálnych sietí: LinkedIn a Xing. Používame pritom tzv. techniku 2 kliknutí. To znamená, že ak navštívite našu stránku, najskôr sa spravidla neprenášajú žiadne osobné údaje na poskytovateľov pluginov. Poskytovateľa pluginu rozpoznáte podľa značky na políčku prostredníctvom jeho začiatočného písmena alebo loga. Prinášame vám možnosť komunikácie s poskytovateľom pluginu priamo cez použitie tlačidla. Iba v prípade, že kliknete na označené pole a tým ho aktivujete, dostane poskytovateľ pluginu informáciu o tom, že ste vyvolali príslušnú internetovú stránku našej online ponuky. Okrem toho sa prenesú údaje uvedené v bode 3 tohto vyhlásenia. V prípade sociálnej siete Xing sa podľa údajov poskytovateľa v Nemecku stáva IP adresa anomnymnou okamžite po zbere. Aktiváciou pluginu sa teda vaše osobné údaje prenesú na príslušného poskytovateľa pluginu a tam sa (v prípade amerického poskytovateľa sociálnej siete LinkedIn v USA) uložia. Vzhľadom na to, že poskytovateľ pluginu uskutočňuje zber údajov najmä cez súbory cookie, odporúčame vám pred kliknutím na sivé pole odstránenie všetkých súborov cookie cez bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača.

(2) Naša spoločnosť nemá žiadny vplyv na zhromaždené údaje a procesy spracovávania údajov, a nie je nám ani známy celkový rozsah zhromaždovania údajov, účely ich spracovávania a doby ich uchovávania. Nemáme k dispozícii ani informácie o vymazávaní zhromaždených údajov prostredníctvom poskytovateľa pluginu.

(3) Poskytovateľ pluginu ukladá získané údaje o vás ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na tvorbu svojej internetovej stránky s orientáciou na potreby. Toto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj pre neprihlásených používateľov) kvôli zobrazovaniu reklamy s orientáciou na potreby a kvôli informovaniu ostatných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Máte právo namietať proti tvorbe týchto používateľských profilov, pričom sa v prípade podania takejto námietky musíte obrátiť na príslušného poskytovateľa pluginu. Vďaka sociálnym pluginom vám poskytujeme príležitosť interakcie so sociálnymi sieťami a ostatnými používateľmi, čím zlepšujeme naše služby a môžeme ich pre vás ako používateľa robiť zaujímavejšími. Právnym základom pre používanie sociálnych pluginov je čl. 6 ods. 1 vet. 1 písm. f) GDPR.

(4) Prenos údajov sa uskutočňuje nezávisle od toho, či máte u poskytovateľa sociálneho pluginu zriadený účet a ste na tomto účte prihlásení. V prípade, že ste prihlásení na svoj účet u poskytovateľa sociálneho pluginu, priraďujú sa zhromaždené údaje o vás priamo vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa pluginu. Ak stlačíte aktivované tlačidlo a napr. použijete odkaz na stránku, ukladá poskytovateľ pluginu aj tieto informácie na vašom používateľskom účte a verejne ich poskytuje vašim kontaktom. Po použití služby sociálnej siete vám odporúčame odhlásiť sa vždy zo sociálnej siete, najmä pred aktiváciou tlačidla, pretože takto môžete predchádzať priradeniu k vášmu profilu u poskytovateľa pluginu.

(5) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovávaní poskytovateľmi pluginov nájdete v následujúcich vyhláseniach o ochrane osobných údajov týchto poskytovateľov. Získate tu aj ďalšie informácie ohľadom svojich práv, ktoré vám prináležia v tejto súvislosti, a o možnostiach nastavenia vzhľadom na ochranu vášho súkromia.

(6) Adresy príslušných poskytovateľov pluginov a URL s ich zásadami ochrany osobných údajov:

(a) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Nemecko; http://www.xing.com/privacy.

 

(b) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Spoločnosť LinkedIn sa podrobila pravidlám ochrany údajov EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

9. Začlenenie videí spoločnosti YouTube

 

(1) Do našej online ponuky sme začlenili videá spoločnosti YouTube, ktoré sú uložené na odkaze http://www.YouTube.com a možno ich prehrávať priamo z našej internetovej stránky. Tieto videá sú začlenené v „rozšírenom režime ochrany údajov“, čo znamená, že sa neprenášajú žiadne údaje o vás ako používateľovi na spoločnosť YouTube v prípade, že videá neprehrávate. Až v prípade, že videá prehráte, dôjde k prenosu údajov uvedených v odseku (2). Na tento prenos osobných údajov nemáme žiadny vplyv.

(2) Návštevou internetovej stránky získava spoločnosť YouTube informáciu o tom, že ste vyvolali príslušnú podstránku našej internetovej stránky. Okrem toho sa prenesú údaje uvedené v bode 3 tohto vyhlásenia. Toto sa uskutoční bez ohľadu na to, či spoločnosť YouTube poskytuje používateľský účet, cez ktorý ste prihlásení, alebo používateľský účet neexistuje. Ak ste prihlásení cez účet Google, vaše údaje sa priraďujú priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie k svojmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť YouTube ukladá získané údaje o vás ako používateľské profily a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na tvorbu svojej internetovej stránky s orientáciou na potreby. Toto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj pre neprihlásených používateľov) kvôli poskytovaniu reklamy s orientáciou na potreby a kvôli informovaniu ostatných používateľov sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Máte právo namietať proti tvorbe týchto používateľských profilov, pričom sa v prípade podania takejto námietky musíte obrátiť na spoločnosť YouTube.

(3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracovávania spoločnosťou YouTube získate vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Získate tu aj ďalšie informácie v súvislosti s vašimi právami a možnosťami nastavenia vzhľadom na ochranu vášho súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracováva vaše osobné údaje aj v USA a podrobila sa pravidlám ochrany údajov EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

10. Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

 

Naša spoločnosť môže toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť a/alebo upraviť, aby zabezpečila, že bude zodpovedať úpravám a zmenám v zákonoch a predpisoch, resp. aby zohľadnila aktualizácie.