Ochrana osobných údajov

Bizerba Slovenská republika

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v prípadnom kontaktnom formulári (najmä meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa) spoločnosťou Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka Košice ako správcom údajov (ďalej len “správca”) pre účel stanovený nižšie.

 

Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté vo formulári, a to odo dňa udelenia súhlasu po dobu maximálne 5 rokov. Zároveň potvrdzujem, že som si vedomý/á svojich práv podľa §11, 12 a 21 zákona č. 122/2013 Zz., o ochrane osobných údajov. Potvrdzujem, že všetky mnou uvedené údaje vo formulári sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

 

Súhlasím ďalej s tým, aby mi správca zasielal informácie o svojich pripravovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj o akciách, produktoch a aktivitách svojich obchodných partnerov. Mnou poskytnuté údaje budú slúžiť pre interné marketingové účely správcu alebo jeho obchodných partnerov a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám.

 

Súhlasím ďalej s tým, že môžem byť správcom telefonicky kontaktovaný s ponukou služieb správcu alebo jeho obchodných partnerov a tento hovor môže správca nahrávať a nahrávku archivovať.

 

Správca ma tiež môže kontaktovať prostredníctvom elektronických prostriedkov napr. e-mailu nebo SMS správ v zmysle zákona č. 22/2004 Zz., o elektronickom obchode.

 

Súhlasím ďalej aj s tým, aby správca používal cookies, tags a podobné technológie za účelom zvýšenia spoľahlivosti a užívateľského komfortu webových stránok. Zároveň potvrdzujem, že som bol/a zoznámený/á s možnosťou zakázať používanie súborov cookies na svojom prehliadači.

 

Účel spracovania osobných údajov

V súlade s § 5 zákona č. 122/2013 Zz., o ochrane osobných údajov sú všetky údaje uvedené vo formulári zhromažďované a spracovávané výhradne pre:

  • marketingové účely správcu, t.j. najmä ponúkanie služieb a produktov (či už vlastných či cudzích), zasielanie informácií o usporiadaných akciách, službách a iných aktivitách, najmä zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to ako správcom, tak i subjektami, ktoré správca ich realizáciou poverí;
  • účely analýz osobných údajov zákazníkov umožňujúcich najmä priame oslovenie konkrétnych zákazníkov a určitých skupín zákazníkov (tzv. direct mailing);
  • účely usporiadania, organizovania a vyhodnotenia rôznych typov súťaží, ankiet a iných akcií, ktoré nie sú spotrebiteľskými lotériami, či už s možnosťou zákazníka dostať vecnú či finančnú cenu alebo bez tejto možnosti, pričom tieto súťaže, ankety či iné akcie môžu byť usporiadané ako správcom, tak aj subjektami, ktoré správca usporiadaním, organizovaním či vyhodnotením rôznych typov súťaží poverí.

 

Vyhlásenie správcu

Správca vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo iné fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác.

 

Správca vyhlasuje, že nepredá osobné údaje tretím stranám (iným než uvedeným nižšie), pokiaľ na to nezíska Váš súhlas, (b) pokiaľ to nie je nevyhnutné pre poskytovanie služieb alebo produktov, ktoré ste si objednali alebo ktoré používate, (c) pokiaľ tak nevyžaduje právny predpis nebo (d) pokiaľ k tomu správcu neoprávňuje právny predpis.

 

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené len nasledujúcim subjektom:

  • spoločnostiam, ktoré zaisťujú poskytovanie služieb elektronických komunikácií;
  • spracovateľom, t.j. subjektom, ktoré na základe zvláštneho zákona nebo poverenia správcom spracovávajú osobní údaje (napr. marketingové agentúry, call centra);
  • subjektom, ktorým také oprávnenie dáva zákon (napr. orgány štátnej správy) a ktoré požiadajú zákonom stanoveným spôsobom.

 

Odvolanie súhlasu

V prípade, že už nemáte záujem o zasielanie informácií o službách správcu a jeho obchodných partnerov, resp. si neprajete, aby sme Vaše osobné údaje ďalej zhromažďovali a spracovávali, dajte nám to vedieť ľubovoľnou formou: e-mailom, telefónom nebo poštou na adresu Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., organizačná zložka Praha, OZ Košice, Opatovská cesta 10, 040 01 Košice. Vaše osobné údaje budú odstránené z našej databázy najneskôr do piatich pracovných dní od dátumu preukázateľného doručenia Vašej žiadosti.

 

Aktualizácia osobných údajov

O zmene vo Vašich osobných údajoch nás prosím okamžite informujte.