Udržateľnosť

Enviromentálna politika spoločnosti Bizerba SE & Co. KG je zakotvená v cieľoch spoločnosti a dotýka sa vo vnútornom vzťahu všetkých oblastí spoločnosti a spolupracovníkov a vzťahu k našim zákazníkom a dodávateľom vo vonkajšom vzťahu, ako aj spoločenskej /sociálnej zodpovednosti.

Bizerba udržateľnosť + životné prostredie

Ochrana životného prostredia je úlohou manažmentu a spolupracovníkov
Ochrana životného prostredia je základnou vedúcou úlohou. Všetci nadriadení a zamestnanci preto spolupracujú rovnako zodpovedne pri dennom presadzovaní enviromentálnych opatrení. Školenie a motivácia spolupracovníkov k ekologickému konaniu je ústredným prvkom enviromentálnej politiky spoločnosti Bizerba. Raz ročne odovzdáva referent pre ochranu životného prostredia výročnú správu na zasadnutí vedenia podniku.

 

Zákony, normy a predpisy
Spoločnosť Bizerba sa zaväzuje dodržiavať príslušné enviromentálne zákony, normy a predpisy. Priebežne sa udržiava spolupráca s úradmi, inštitúciami a kvalifikovanými partnermi.

 

Záväzok voči zákazníkom, spolupracovníkom a zainteresovaným stranám
Každému zákazníkovi spoločnosti Bizerba by sa mala poskytnúť istota, že získal ekologický produkt. Tento záväzok zahŕňa dodržiavanie ekologických postupov a procesov v spoločnosti.

 

Bizerba pravidelne informuje o enviromentálnych aspektoch produktov v súvislosti s manipuláciou, používaním, odovzdaním, zhodnocovaním a likvidáciou. V pravidelných intervaloch stanovujeme enviromentálne ciele a program. Zverejnením enviromentálnej politiky a oboznámením spolupracovníkov dochádza k informovaniu o enviromentálnych aktivitách. V tejto súvislosti sa zaväzujeme ku predkladaniu správ o našom ekologickom manažmente na podnikových zhromaždeniach resp. zhromaždeniach podnikovej rady.

 

Ekologické produkty a procesy.
Pri vývoji produktov, pri zavedení nových výrobných procesov sa okamžite skúmajú ako látky, tak aj procesy. Posúdenie celkového vývoja produktu sa uskutočňuje okrem ekonomických aj podľa ekologických hľadísk.

 

Cieľom systému enviromentálneho riadenia spoločnosti Bizerba je kontinuálne zlepšovanie podnikovej ochrany životného prostredia. Organizačné a technické opatrenia, vrátane špecifikovaných núdzových plánov, zohľadňujú najlepšiu dostupnú techniku.

 

Zachovanie zdrojov, zabránenie vzniku odpadov a emisií
Pri vývoji produktu, výrobe, definícii a hodnotení celkovej infraštruktúry sa prijímajú opatrenia na zníženie množstva energie, surovín a iných prírodných zdrojov. Mimoriadna pozornosť sa kladie na vyhľadávanie a možné použitie náhradných látok.

 

Vyhýbame sa odpadu, zvyškovým materiálom, emisiám, hluku, odpadovej vode a inému zaťažovaniu životného prostredia , respektíve ho redukujeme na minimálnu mieru.

Bizerba SVHC substance management REACH

REACH

Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemických látok podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH = registrácia, hodnotenie a autorizácia chemických látok).

 

Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) je v Európskej únii platné od roku 2007 a jeho cieľom je zabezpečiť najvyššiu možnú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

 

Podľa článku 33 musia výrobcovia výrobkov informovať svojich zákazníkov, ak je jedna alebo viac látok na kandidátskom zozname (látka SVHC = látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) prítomné v koncentrácii vyššej ako 0,1% (hm). Tento zoznam pravidelne dopĺňa a aktualizuje ECHA (Európska chemická agentúra) o ďalšie látky.

 

Podľa nášho súčasného stavu vedomostí a na základe informácií od našich dodávateľov môžu výrobky Bizerba obsahovať zložky, v ktorých môžu byť nasledujúce látky SVHC prítomné v koncentráciách vyšších ako 0,1%:

 

Pri správnom použití nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre zdravie a životné prostredie.

 

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, nasledujúcu e-mailovú adresu: Management.Schadstoff@bizerba.com

Zoznam možných SVHC látok vo výrobkoch Bizerba:

 • olovo (CAS číslo: 7439-92-1)
 • 4,4'-izopropylidéndifenol (CAS číslo: 80-05-7)
 • oktametylcyklotetrasiloxán (CAS číslo: 556-67-2)
 • lead chromate molybdate sulfate red (CAS číslo: 12656-85-8)
 • lead sulfochromate yellow (CAS číslo: 1344-37-2)
 • kyselina boritá (CAS číslo: 10043-35-3)
 • oxid olovnatý (CAS číslo: 1317-36-8)
 • oxid diboritý (CAS číslo: 1303-86-2)
 • 1,3,5-tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) (CAS číslo: 2451-62-9)
 • fenolftaleín (CAS číslo: 77-09-8)
 • 1,2-dimethoxyethanes; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS číslo: 110-71-4)
 • dodecamethylcyclohexasiloxanes (CAS číslo: 540-97-6)
 • oxid titaničitý olovnatý (CAS číslo: 12060-00-3)
 • disodium tetraborate, anhydrous (CAS číslo: 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4)
 • tetraboron disodium heptaoxide, hydrate (CAS číslo: 12267-73-1)
Disposal of old electrical equipment with Bizerba (WEEE)

Informácie o likvidácii starého elektrického zariadenia (WEEE)

Väčšina našich zariadení spadá do rozsahu pôsobnosti smernice WEEE. Aby ste zaistili, že vaše výrobky Bizerba budú recyklované ekologickým spôsobom, vrátite ako zákazník prístroj po ukončení jeho určeného použitia spoločnosti Bizerba alebo nášmu servisnému partnerovi. Spoločnosť Bizerba a jej predajcovia sú samozrejme pripravení bezplatne prevziať späť už nefunkčné zariadenie. V takom prípade kontaktujte svoju kontaktnú osobu.

Ochrana životného prostredia je úlohou manažmentu a spolupracovníkov
Ochrana životného prostredia je základnou vedúcou úlohou. Všetci nadriadení a zamestnanci preto spolupracujú rovnako zodpovedne pri dennom presadzovaní enviromentálnych opatrení. Školenie a motivácia spolupracovníkov k ekologickému konaniu je ústredným prvkom enviromentálnej politiky spoločnosti Bizerba. Raz ročne odovzdáva referent pre ochranu životného prostredia výročnú správu na zasadnutí vedenia podniku.

 

Zákony, normy a predpisy
Spoločnosť Bizerba sa zaväzuje dodržiavať príslušné enviromentálne zákony, normy a predpisy. Priebežne sa udržiava spolupráca s úradmi, inštitúciami a kvalifikovanými partnermi.

 

Záväzok voči zákazníkom, spolupracovníkom a zainteresovaným stranám
Každému zákazníkovi spoločnosti Bizerba by sa mala poskytnúť istota, že získal ekologický produkt. Tento záväzok zahŕňa dodržiavanie ekologických postupov a procesov v spoločnosti.

 

Bizerba pravidelne informuje o enviromentálnych aspektoch produktov v súvislosti s manipuláciou, používaním, odovzdaním, zhodnocovaním a likvidáciou. V pravidelných intervaloch stanovujeme enviromentálne ciele a program. Zverejnením enviromentálnej politiky a oboznámením spolupracovníkov dochádza k informovaniu o enviromentálnych aktivitách. V tejto súvislosti sa zaväzujeme ku predkladaniu správ o našom ekologickom manažmente na podnikových zhromaždeniach resp. zhromaždeniach podnikovej rady.

 

Ekologické produkty a procesy.
Pri vývoji produktov, pri zavedení nových výrobných procesov sa okamžite skúmajú ako látky, tak aj procesy. Posúdenie celkového vývoja produktu sa uskutočňuje okrem ekonomických aj podľa ekologických hľadísk.

 

Cieľom systému enviromentálneho riadenia spoločnosti Bizerba je kontinuálne zlepšovanie podnikovej ochrany životného prostredia. Organizačné a technické opatrenia, vrátane špecifikovaných núdzových plánov, zohľadňujú najlepšiu dostupnú techniku.

 

Zachovanie zdrojov, zabránenie vzniku odpadov a emisií
Pri vývoji produktu, výrobe, definícii a hodnotení celkovej infraštruktúry sa prijímajú opatrenia na zníženie množstva energie, surovín a iných prírodných zdrojov. Mimoriadna pozornosť sa kladie na vyhľadávanie a možné použitie náhradných látok.

 

Vyhýbame sa odpadu, zvyškovým materiálom, emisiám, hluku, odpadovej vode a inému zaťažovaniu životného prostredia , respektíve ho redukujeme na minimálnu mieru.