Bizerba ochrana osobních údajů

Bizerba Česká republika

Ochrana osobních údajů

 

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) společností Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., se sídlem Kamenická 673/5, 170 00 Praha 7 jakožto správcem údajů (dále jen “správce”) pro účel stanovený níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu po dobu maximálně 5 let. Zároveň potvrzuji, že jsem si vědom/a svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto formuláři jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 

Souhlasím dále i s tím, aby mi správce zasílal informace o svých připravovaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i o akcích, produktech a aktivitách svých obchodních partnerů. Mnou poskytnutá data budou sloužit pro interní marketingové účely správce nebo jeho obchodních partnerů a v žádném případě nebudou poskytnuta třetím osobám.

 

Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem telefonicky kontaktován s nabídkou služeb správce nebo jeho obchodních partnerů a tento hovor může správce nahrávat a nahrávku archivovat.

Správce mě také může kontaktovat prostřednictvím elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Souhlasím dále i s tím, aby správce používal cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Zároveň potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s možností zakázat používání souborů cookies na svém prohlížeči.

 

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro:

 • marketingové účely správce, tj. zejména nabízení služeb a produktů (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, službách a jiných aktivitách, zejména pak zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, a to jak správcem, tak i subjekty, které správce jejich realizací pověří;
 • účely analýz osobních údajů zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních zákazníků a určitých skupin zákazníků (tzv. direct mailing);
 • účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

 

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Správce prohlašuje, že nepředá osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud (a) k tomu nezíská Váš souhlas, (b) pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte, (c) pokud tak nevyžaduje právní předpis nebo (d) pokud k tomu správce neopravňuje právní předpis.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

 • společnostem, které zajišťují poskytování služeb elektronických komunikací;
 • zpracovatelům, tj. subjektům, které na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovávají osobní údaje (např. marketingové agentury, call centra);
 • subjektům, jimž takové oprávnění dává zákon (např. orgány státní správy) a které požádají zákonem stanoveným způsobem.

 

Odvolání souhlasu

V případě, že již nemáte zájem o zasílání informací o službách správce a jeho obchodních partnerů, resp. si nepřejte, abychom Vaše osobní údaje dále shromažďovali a zpracovávali, sdělte nám to libovolnou formou: e-mailem, telefonem nebo poštou na adresu Bizerba Czech & Slovakia s.r.o., Kamenická 673/5, 170 00 Praha 7. Vaše osobní údaje budou odstraněny z naší databáze nejpozději do pěti pracovních dnů od data prokazatelného doručení Vaší žádosti.

 

Aktualizace osobních údajů

O změně ve Vašich osobních údajích nás prosím neprodleně informujte.

 

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Bizerba Czech & Slovakia s.r.o. se sídlem Kamenická 5, 170 00 Praha 7, IČ: 49703510 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22456 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za marketingovým účelem. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti marketing@bizerba.cz

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru Melzer s.r.o., Kojetínská 4445/1a, 796 01 Prostějov

b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.