Podstawowe zasady naszej współpracy

Nasz podręcznik dostawcy ma na celu ułatwienie naszym obecnym oraz przyszłym dostawcom zrozumienia charakteru ścisłej, uczciwej, sprawiedliwej oraz partnerskiej współpracy z firmą Bizerba.

Podręcznik ten daje wgląd do podstawowych zasad jakimi kieruje się firma Bizerba przy współpracy gospodarczej z dostawcami. W szczególności podręcznik jest cennym źródłem informacji dla nowych partnerów, którzy w szybki i prosty sposób mogą zapoznać się z głównymi założeniami polityki jakości. Od początku współpracy dostawcy mają wpływ na jakość produktów Bizerba.

1. Wprowadzenie

1.1 Cel

Wysoka jakość odgrywa kluczową rolę w szczególności w obliczu rosnącej konkurencji zarówno na rynku lokalnym jak i globalnym. Ponieważ nasza produkcja w dużej mierze zależy od dostawców gotowych części, jakość pracy naszych dostawców przekłada się na końcową jakość produktów Bizerba. W związku z tym oczekujemy terminowych dostaw produktów o wysokiej jakości wolnych od wad oraz nieszkodliwych dla środowiska w konkurencyjnych cenach.

Najwyższa jakość oraz niezawodność wszystkich dostarczonych części, materiałów, usług jak również wydajność procesów oraz wydajność jakości odgrywają ogromną rolę w osiąganiu przez firmę Bizerba najwyższych celów.

Nasza zasada brzmi następująco: unikanie błędów od samego początku a nie późniejsze ich niwelowanie. Już w fazie rozwoju produktu dokonujemy wszelkich starań by przy zachowaniu partnerskiej współpracy zredukować liczbę błędów do minimum. Czynniki, które umożliwiają osiągnięcie takich rezultatów to wysoka wydajność procesu oraz ciągłe udoskonalanie procesów w łańcuchu dostaw. Tylko skuteczne procesy poddawane ciągłej kontroli gwarantują otrzymywanie produktów wolnych od wad.

Wspólnie z naszymi dostawcami wyznaczyliśmy sobie zadanie tworzenia niezawodnych procesów oraz ograniczenie marnotrawstwa materiałów, czasu oraz innych surowców. Podręcznik ten nie jest zbiorem sztywnych reguł, lecz opisuje nasze wymagania względem dostawców. Podręcznik bazuje przede wszystkim na wymaganiach w branży przemysłowej celem zagwarantowania jakości.

 

1.2 Zakres zastosowania

Podręcznik ten określa sposób postępowania dostawców oraz firmy Bizerba, tak aby zagwarantować jakość dostarczanych materiałów, części oraz usług. Podręcznik bazuje na szeregu norm DIN EN 9000 i inne, standardach branżowych jak również na właściwych normach ochrony środowiska.

Podręcznik określa również warunki oraz opisuje procedury oraz procesy, stanowiące uzupełnienie umów ramowych oraz/lub pozostałych umów (np. umowy o zapewnieniu jakości). Podręcznik obowiązuje w przypadku wszystkich rodzajów współpracy gospodarczej pomiędzy firmą Bizerba a dostawcami. W razie jakichkolwiek rozbieżności treść umów o zapewnieniu jakości będzie miała charakter decydujący przed regulacjami umów ramowych oraz pozostałych umów, za wyłączeniem umów zawieranych indywidualnie.

Bizerba oczekuje, że wszyscy dostawcy będą konsekwentnie wdrażać opisane procedury i metody oraz należycie spełniać wszystkie specyficzne wymagania. Dostawcy są współodpowiedzialni za własne produkty, a tym samym również za jakość produktów Bizerba.

 

1.3 Ustalenie celów

Bizerba oczekuje skrupulatnego przestrzegania zasady "zero defektów". Wszyscy dostawcy są zobowiązani do uwzględnienia tej zasady w systemie zarządzania jakością oraz dostosowania zasady "zero defektów" do wszystkich swoich procesów. W szczególnych przypadkach firma Bizerba może zastosować specjalne wytyczne, a w razie potrzeby firma może również przeprowadzać okresowe kontrole polegające na porównywaniu stanu faktycznego ze stanem wymaganym. W przypadku stwierdzonych odchyleń od wyznaczonego celu dostawcy mają obowiązek podjąć działania zaradcze.

2. System zarządzania jakością

Zdolność jakościowa oznacza wdrażanie przez dostawców firmy Bizerba aktualnego oraz skutecznego systemu zarządzania jakością. Do tego zalicza się:

 • norma ISO 9001:2000 jako wymóg podstawowy
 • norma ISO/TS 16949 2002
 • QS 9000; VDA lub inne podobne akceptowane wymagania

Dostawcy, którzy nie spełnią wymogów podstawowych z normy ISO 9001:2000 lub nie planują dalszego udoskonalania systemu, mogą zostać poddani audytowi. W przypadku gdy wynik takiego audytu przekracza 90 procent, istnieje możliwość akceptacji dostawcy.

Zleceniobiorca gwarantuje, że wszystkie dostarczone produkty zostały wyprodukowane oraz poddane kontroli zgodnie z regułami oraz wymaganiami systemu zarządzania jakością. Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego zagwarantowania zgodności tych wymagań z własnym systemem zarządzania jakością.

Dostosowanie własnych produktów do norm w kwestii nieszkodliwości dla środowiska oraz przestrzeganie postanowień prawnych stanowi wymóg podstawowy dla zleceniobiorców. Firma Bizerba zaleca wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z DIN 1400.

3. System zarządzania jakością u poddostawców

Dostawca zobowiązuje swoich poddostawców do stworzenia oraz przestrzegania porównywalnego systemu zarządzania jakością zgodnie z wyżej opisanymi wymaganiami. Należy zagwarantować idealny stan części poddostawcy oraz/lub części innych producentów. Firma Bizerba może zażądać od zleceniobiorcy udokumentowanego dowodu poświadczającego, że dostawca przekazał poddostawcy wszelkie informacje dotyczące skuteczności systemu zarządzania jakością. W przypadku pojawienia się problemów dot. jakości związanych z produktami wstępnymi lub częściami, dostawca umożliwi firmie Bizerba przeprowadzenie audytu u poddostawców.

4. Audytowanie

4.1 Audyt

W przypadku dostawców autoryzowanych firma Bizerba nie przeprowadza z reguły audytów systemu, lecz ogranicza się w razie potrzeby tylko do audytu procesu lub audytu produktu. W ramach audytu procesu firma Bizerba uwzględnia oraz kontroluje łańcuch procesów (planowanie, rozwój oraz produkcja) określonego produktu. Wynik informuje o zdolności jakościowej dostawców. W przypadku stwierdzonych odchyleń (defektów), dostawca jest zobowiązany do opracowania oraz uzgodnienia z firmą Bizerba planu działań zaradczych w celu usunięcia defektów.

Firma Bizerba jest upoważniona do przeprowadzenia audytu i kontroli procesu wdrażania środków zapewnienia jakości wymienionych w tej umowie. W tym celu zleceniobiorca po wcześniejszym ustaleniu terminu jest zobowiązany do umożliwienia bezpośredniego dostępu do pomieszczeń oraz do oddania do dyspozycji wykwalifikowanego pracownika na czas trwania inspekcji. Wyniki audytu pozostaną tajne. Zleceniobiorca może odmówić wglądu do tajnych metod produkcji oraz innych tajemnic przedsiębiorstwa.

 

4.2 Ocena

Wyniki oraz spostrzeżenia z audytu zostaną poddane ocenie zgodnie z wytycznymi firmy Bizerba oraz zostaną sklasyfikowane w następujący sposób:

 • A (>= 90%)Firma Bizerba zezwala dostawcy na świadczenie nieograniczonych dostaw.
 • AB (>= 80%)Firma Bizerba zezwala dostawcy na świadczenie dostaw pod pewnymi ograniczeniami. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wykazanych w audycie niezgodności w określonym czasie.
 • B (>= 60%)Firma Bizerba zezwala dostawcy na świadczenie dostaw tylko i wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych w audycie niezgodności w określonym czasie, celem osiągnięcia poziomu AB.
 • C (< 60%)Firma Bizerba nie zezwala dostawcy na świadczenie dostaw

Zezwolenie dla dostawcy upoważnia dostawcę do świadczenia usług ze względu na zdolność jakościową. Zezwolenie na produkt następuje w ramach zdefiniowanych przez firmę Bizerba procedur zezwolenia oraz procedur zaprezentowania wzorców.

5. Porozumienie dotyczące zapewnienia jakości (QAA)

Celem stworzenia długofalowej, uczciwej oraz partnerskiej współpracy pomiędzy firmą Bizerba a dostawcami, firma Bizerba zawiąże z wybranymi dostawcami porozumienia dotyczące zapewnienia jakości. Porozumienia te będą dotyczyć pełnego zakresu dostawy lub będą ograniczone do pojedynczych produktów/grup produktowych (część specyficzna dla produktu).

Porozumienie dotyczące zapewnienia jakości reguluje współpracę pomiędzy firmą Bizerba a dostawcami na warunkach ogólnych lub indywidualnych. Porozumienie uzupełnia warunki zakupu o kwestie związane z zapewnieniem jakości produktów. Porozumienie dotyczące zapewnienia jakości zostanie obustronnie uzgodnione oraz podpisane przed składaniem zamówień.

6. Wspólna praca nad rozwojem produktu

Częścią filozofii firmy Bizerba jest potrzeba jak najwcześniejszego wdrożenia dostawców w proces rozwoju - w szczególności w przypadku części przewidzianych do konkretnego zastosowania.

Zaletą wspólnych prac rozwojowych oraz ścisłej współpracy od etapu rozwoju produktu do rozpoczęcia produkcji seryjnej jest skrócony czas rozwoju jak również optymalne pod względem jakościowym oraz ekonomicznym rozwiązania dla obu partnerów. W fazie prac rozwojowych istnieje możliwość eliminacji potencjalnych źródeł błędów, w miejsce których pojawiają się niezawodne i skuteczne procesy. Do wspólnych celów zalicza się:

 • redukcję czasu potrzebnego na prace rozwojowe oraz redukcję kosztów
 • realizację niskonakładowych rozwiązań produktowych
 • ograniczenie ryzyka błędów
 • zagwarantowanie terminowego rozpoczęcia produkcji seryjnej z uwzględnieniem w pełni rozwiniętych produktów
 • ograniczanie ryzyka odpowiedzialności za produkt

W tym celu dostawcy wraz z firmą Bizerba wymieniają się wszystkimi informacjami potrzebnymi do wdrożenia w ramach współpracy w zakresie prac rozwojowych. Informacje te są poufne i nie wolno przekazywać ich podmiotom trzecim. W zakres tych informacji wchodzą:

 • specyfikacje
 • rysunki techniczne
 • specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacje warunków wykonania
 • cechy charakterystyczne funkcji

Dostawcy mogą mieć wkład w następujące kwestie:

 • składanie propozycji dotyczących eliminowania potencjalnych błędów
 • redukcja kosztów oraz udoskonalanie procesów
 • analiza wykonalności
 • kontrole projektu, testy oraz weryfikacje
 • wszelkiego typu analizy rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEAs)
 • planowanie procesu
 • wydajność procesu oraz kwalifikacje
 • plan zarządzania jakością (QM)
 • planowanie środkami kontroli oraz środkami produkcji

Podstawą owocnej współpracy przy pracach nad rozwojem produktu jest obustronne, profesjonalne zarządzanie projektem.

7. Perspektywiczne planowanie jakości oraz procesów

Podczas prac rozwojowych nad częściami oraz procesami dostawca ma obowiązek przestrzegania ustalonych procesów planowania oraz procesów zatwierdzania zgodnie z VDA 4.3 oraz/lub przestrzegania podobnych regulacji. Do tego zakresu zalicza się również terminowe oraz skuteczne świadczenie wszystkich usług. Firma Bizerba jest upoważniona do kontroli procesów planowania oraz procesów zatwierdzania u zleceniobiorcy, jak również do kontroli warunków wstępnych kooperanta.

Dostawca jest zobowiązany do przekazania zarówno oferty jak i analizy wykonalności w połączeniu z ogólnym planem prac rozwojowych. Dodatkowo istnieje możliwość uzupełnienia wysyłki o odpowiednie produkty/komponenty bazując na informacjach przekazanych przez firmę Bizerba.

Uzupełnieniem produktów oraz procesów świadczonych przez dostawcę na rzecz firmy Bizerba jest przygotowanie wspólnego formularza raportowego dotyczącego procesów planowania oraz procesów zatwierdzania. Dostawca powinien ponadto wyznaczyć osobę kontaktową do projektów Bizerba, która będzie do dyspozycji na żądanie zespołu projektowego.

8. Wydajność procesu oraz zdolność maszyny

8.1 Analiza systemu techniki pomiarowej

Przed dostarczeniem przez dostawcę komponentów seryjnych sprawdza się zdolność wyposażenia testowego w badaniu powtarzalności i odtwarzalności (R&P). Badanie to można przeprowadzić przykładowo zgodnie z metodami VDA 5 lub z uwzględnieniem podobnych metod.

 

8.2 Zdolność maszyny

Wszystkie wykorzystywane maszyny oraz przyrządy pomiarowe powinny być sprawne. Dostawca jest zobowiązany do ustalenia obowiązujących wskaźników Cmk dla wykorzystywanych maszyn/urządzeń lub wskaźniki te podaje producent maszyn/urządzeń. W przypadku wskaźników Cmk poniżej 1.67 należy przedsięwziąć oraz udokumentować działania korygujące.

 

8.3 Wydajność procesu

Podczas produkcji wszystkich elementów konstrukcyjnych należy wdrażać skuteczne procesy. Procesy należy zagwarantować w drodze dokładnego planowania procesowego dla produktu. Obowiązującą wartością jest współczynnik Cpk 1.33. Współczynnik ten należy sprawdzić pod kątem wybranych parametrów/wymiarów w ramach wzorcowania wstępnego.

W przypadku parametrów/wymiarów znajdujących się poniżej współczynnika Cpk 1.33 należy przeprowadzić działania korygujące lub przedsięwziąć działania naprawcze (na przykład 100% kontrola końcowa) celem zagwarantowania dostawy najwyższej jakości. Szczególną uwagę należy skierować na oznaczone w specyfikacji statystyki testowe.

9. Rekwalifikacja/Ponowne wzorcowanie

Celem zapewnienia jakości wszyscy dostawcy są zobowiązani przez firmę Bizerba do przeprowadzania rekwalifikacji elementów konstrukcyjnych. Jeżeli w ciągu roku nie nastąpi żadna dostawa części, wydane zatwierdzenie nie jest obowiązujące. W takim przypadku dostawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o ponowną kwalifikację oraz zezwolenie w ramach wzorcowania wstępnego.

10. Procedura zatwierdzenia

10.1 Wzorcowanie wstępne

Dostawca jest zobowiązany do terminowego przeprowadzenia wzorcowania wstępnego przed zatwierdzeniem serii. O ile nie uzgodniono inaczej, wzór odpowiedniego raportu testowego powinien zgadzać się z wytycznymi Bizerba, które bazują na VDA vol.2. Dostawca jest zobowiązany do udokumentowania wszystkich wymagań technicznych dotyczących specyfikacji dostawy/rysunków technicznych. W zależności od produktu sprawozdanie z wzorcowania wstępnego powinno zawierać następujące dokumenty:

 • kompletnie wypełnioną oraz podpisaną stronę tytułową
 • kopię rysunków technicznych/specyfikacji dostawy/specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • aktualne rysunki techniczne z numeracją wszystkich cech w zrozumiałej kolejności
 • raport z pomiarów ze wszystkimi wartościami docelowymi i rzeczywistymi
 • raport surowcowy ze wszystkimi wartościami docelowymi i rzeczywistymi
 • raport funkcyjny (wyniki kwalifikacji, raporty z pomiarów końcowych, parametry elektryczne)
 • plan przebiegu procesów z informacjami nt. lokalizacji
 • potwierdzenie zdolności produkcyjnej (wydajność procesu, zdolność maszyny)
 • plan zarządzania jakością/plan kontrolny
 • atesty dla substancji niebezpiecznych (Karta charakterystyki UE)
 • zezwolenie na odstępstwa w przypadku rozbieżnych cech (możliwość uzyskania od firmy Bizerba)

O ile nie uzgodniono inaczej, do oceny statystycznej wyników testowych i pomiarowych należy wyprodukować 100 części z czego 25 sztuk podlega kontroli. Statystyki testowe zostaną uzgodnione oddzielnie. Pierwsze egzemplarze wraz z dokumentacją należy dostarczyć firmie Bizerba w oddzielnych opakowaniach oraz należy oznaczyć je kolorową naklejką "Pierwszy egzemplarz".

 

10.2 Zwolnienie

Firma Bizerba sprawdza sprawozdanie z wzorcowania wstępnego pod kątem kompletności oraz zgodności z wymaganiami. W razie konieczności cechy zostaną sprawdzone ponownie. Niepełne raporty kontroli, które nie wykazują dopuszczonych odchyleń, nie podlegają dalszemu przetwarzaniu i wracają do dostawców.

 

Jeżeli pojawi się konieczność wzorcowania powykonawczego z winy dostawcy, dostawca jest ewentualnie zobowiązany ponieść koszty wzorcowania. Firma Bizerba oczekuje, że części wzorcowania wstępnego spełniają wszystkie wymagania. Jeżeli podczas przeprowadzania wzorcowania w dalszym ciągu pojawiają się odchylenia, których nie można skorygować w krótkim czasie, przed wzorcowaniem wstępnym należy dostarczyć pisemny wniosek o zmianę limitów odchyleń lub zmiany rysunków technicznych/specyfikacji.

 

Dostawca powinien z wyprzedzeniem wyjaśnić perspektywę otrzymania zezwolenia. Dokonanie korekt wymaga zatwierdzenia w postaci przedłożenia nowego sprawozdania z wzorcowania wstępnego. Nie wolno przekraczać ustalonych terminów korekt. Zezwolenie na elementy konstrukcyjne wymaga złożenia podpisu na stronie tytułowej.

 

Zatwierdzone odchylenia zostaną odnotowane. Podpisana strona tytułowa jest przekazywana dostawcy. Bez zezwolenia tego rodzaju, nie ma możliwości wykonywania dostaw seryjnych do firmy Bizerba.

 

10.3 Karta charakterystyki materiału/Zakaz substancji

Zasadniczo kartę charakterystyki materiału należy dostarczyć wraz ze sprawozdaniem z wzorcowania wstępnego. Dostawca gwarantuje przestrzeganie zakazu substancji zgodnie z listą substancji zakazanych firmy Bizerba oraz zobowiązuje się uwzględniać zarówno międzynarodowe jak również krajowe dyrektywy (RoHS oraz WEEE).

11. Archiwizacja oraz identyfikacja i śledzenie pochodzenia produktów

11.1 Archiwizacja

Dostawca zobowiązuje się do należytego przechowywania wszelkich istotnych danych do 15 lat po zakończeniu produkcji seryjnej oraz zobowiązuje się do udostępniania tych danych na żądanie firmie Bizerba. Do tych danych należą wartości pomiarowe oraz wyniki kontroli jak również wzorce, które stanowią dowód na przestrzeganie jakości, w szczególności dane dotyczące produkcji materiałów oraz dane kontroli. W razie potrzeby archiwizowania większej ilości komponentów, informacje o okresie archiwizowania tych komponentów należy umieścić na rysunkach/ w specyfikacji komponentów.

 

11.2 Oznaczanie oraz identyfikacja i śledzenie pochodzenia produktów

Na żądanie dostawca oznacza wszystkie części kodem umożliwiającym śledzenie. Kod znajduje się na opakowaniu. W przypadku gdy oznaczanie kodem nie jest możliwe lub jest bezcelowe, należy przedsięwziąć inne działania prowadzące do identyfikacji błędów powstałych na wszystkich etapach procesu. Zleceniobiorca informuje firmę Bizerba o własnym systemie oznaczania lub o innych działaniach tak, aby firma Bizerba była w stanie rozpocząć własną procedurę identyfikacji i śledzenia produktów. Dokumenty dotyczące śledzenia i identyfikacji należy przesłać do firmy Bizerba w przeciągu maksymalnie trzech dni roboczych. W przypadku dostawy wadliwych produktów, firma Bizerba jest upoważniona do odesłania całej partii.

12. Zmiany

Dostawca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania firmy Bizerba o następujących zmianach, co z kolei umożliwi firmie Bizerba sprawdzenie ewentualnych skutków ubocznych:

 • metoda produkcji / sposób wytwarzania
 • parametry wytwarzania
 • narzędzia
 • środki produkcji
 • materiały
 • dostarczane części
 • zmiany miejsc produkcji
 • zmiana poddostawców
 • procedura lub narzędzia do kontroli produktów lub inne działania w celu zapewnienia jakości

Nie wolno przeprowadzać zmian bez pisemnej zgody firmy Bizerba. Zmiany zostaną zaakceptowane w porozumieniu z dostawcami. Należy odpowiednio dostosować Analizę Przyczyn i Skutków Wad (FMEA), plan QM (plan kontroli), cykl życia części, itd. Przed każdą zmianą wyżej opisanych punktów wymagane jest wzorcowanie wstępne celem ustalenia z firmą Bizerba zakresu zmian. Pozytywne zaopiniowanie oznacza zezwolenie na przeprowadzenie zmian oraz oznacza zakończenie procesu. Pierwsza dostawa zmodyfikowanych części następuje po pisemnym złożeniu zamówienia. Dokumentacja dostawy oraz opakowanie powinny jednoznacznie wskazywać, że chodzi tutaj o pierwszą dostawę zmodyfikowanych części.

13. Ciągłe doskonalenie

Produkty oraz procesy dostawców powinny odzwierciedlać aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej. W celu zagwarantowania powyższego, dostawca jest zobowiązany do ciągłego przeprowadzania procesów doskonalenia - między innymi z uwzględnieniem istotnych raportów zwrotnych.

14. Zgodność

14.1 Kontrola oraz monitorowanie produktu

Dostawca odpowiada za jakość swoich produktów. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przed realizacją dostawy odpowiednich kontroli procesów oraz kontroli wyjścia towarów celem dołączenia do każdego produktu odpowiednich specyfikacji oraz rysunków technicznych. Podstawę do kontroli charakterystyki stanowi rysunek załączony przez firmę Bizerba. Dodatkowo firma Bizerba oraz dostawcy mają możliwość uzgodnienia terminów innych kontroli. W indywidulanych przypadkach zaliczają się do nich deklaracje/certyfikaty zgodności do pojedynczych dostaw jak również świadectwa zgodności zgodnie z DIN EN 10204 względnie deklaracja producenta zgodnie z wytycznymi UE. Dodatkowo zleceniobiorca kontroluje prawidłowe oznaczenie opakowania.

 

14.2 Kontrola przyjmowanych towarów

Firma Bizerba sprawdza na wejściu towarów numer części jak również typ oraz liczbę produktów oraz sprawdza je także pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli chodzi o dostawcę, firma Bizerba nie jest upoważniona do przeprowadzania jakichkolwiek innych kontroli, niż tych wymienionych powyżej.

15. Szkody/ Brak zgodności

Dostawca poinformuje firmę Bizerba w trybie natychmiastowym o wszelkich wątpliwościach dotyczących jakości w produkcji. W ten sposób dostawca przekaże informacje o rodzaju, zakresie oraz przyczynie problemu jak również o planowanych środkach zaradczych. Zleceniobiorca jest zobowiązany do bezzwłocznego zastosowania zdefiniowanych przez obie strony środków/działań specjalnych dla każdego przypadku (na przykład wyższe normy kontroli).

 

15.1 Reklamacje

Dostawca niezwłocznie poinformuje firmę Bizerba w formie pisemnej o wszelkich defektach wykrytych w dostawie jak tylko defekty te zostaną zarejestrowane w ramach standardowej działalności firmy. Dostawca potwierdzi w przeciągu dwóch dni roboczych nadejście reklamacji w formie pisemnej oraz zagwarantuje wymianę uszkodzonych części celem wyeliminowania ryzyka zatrzymana produkcji w firmie Bizerba.

 

15.2 Procedura w przypadku wybrakowanego towaru

Towar wybrakowany zostanie przesłany razem z odpowiednimi informacjami do odpowiedniego pełnomocnika ds. jakości po stronie dostawcy. Firma Bizerba zapewni dokładną preselekcję towaru wybrakowanego aby zagwarantować, że zwrócone zostaną tylko te części, których defekty można przypisać dostawcy. Po wpłynięciu reklamacji, dostawca ma do dyspozycji siedem dni roboczych na przygotowanie raportu z analizy błędów, który zawiera:

A. przyczynę defektu jak również powód nierozpoznania defektu podczas przeprowadzania kontroli i testów u zleceniobiorcy

B. optymalny plan czasowy potrzebny na wdrożenie działań korygujących oraz zapobiegawczych na podstawie raportu kontroli lub raportu 8-D

C. datę podjęcia oraz pełnego wdrożenia działań korygujących oraz kontrolę ich skuteczności

 

Na żądnie firmy Bizerba dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy przyczyn awarii odnośnie

A. oszacowania strat produkcyjnych netto

B. błędów w kontroli niezawodności oraz kontroli obciążenia

C. błędów zlokalizowanych na miejscu

 

15.3 Działania korygujące

Niezależnie od przesłania towaru wybrakowanego dostawca ma w obowiązku przedłożenie raportu testowego lub raportu 8-D z całego okresu przeprowadzania działań korygujących celem informowania firmy Bizerba na bieżąco. Po wypłynięciu reklamacji w formie pisemnej dostawca ma do dyspozycji siedem dni roboczych na przygotowanie raportu. W trakcie oczekiwania na skutki działań środków korygujących firma Bizerba może dodatkowo zażądać od dostawcy zastosowania środków specjalnych (wyższe normy kontroli, itd.) przez zdefiniowany okres czasu. Czas na wdrożenie środków specjalnych to dwa dni robocze. Dodatkowe koszty powstałe w tym przypadku pokrywa dostawca, o ile defekt nie powstał z winy firmy Bizerba.

 

15.4 Specjalne zezwolenie

W przypadku gdy dostawca jest zmuszony dostarczyć wybrakowany towar, tak aby utrzymać ciągłość produkcji w firmie Bizerba, przed wysłaniem dostawy należy złożyć w firmie Bizerba wniosek o specjalne zezwolenie. Firma Bizerba zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji.

16. Polityka Compliance

Współpraca z naszymi dostawcami oznacza, że temat polityki Compliance oraz zapewnienie zgodności działalności z regulacjami prawnymi, normami, bądź zestawami zaleceń ma ogromne znaczenie. Najważniejsze tematy z zakresu polityki Compliance są do dyspozycji pod linkiem Kodeks postępowania Bizerba.

 

Prosimy o odesłanie podpisanego egzemplarza jako dowód Państwa zgody na opisane postanowienia oraz prosimy o zapoznanie się z naszym Kwestionariuszem dostawcy.