Zrównoważony rozwój

Prowadzenie skutecznej polityki proekologicznej jest jednym z najważniejszych celów koncernu Bizerba SE & Co. KG. W stosunkach wewnętrznych spółki polityka proekologiczna dotyczy wszystkich obszarów przedsiębiorstwa oraz pracowników, a w stosunkach zewnętrznych spółki polityka ta definiuje relacje z naszymi klientami oraz dostawcami jak również społeczną odpowiedzialność.

Zrównoważony rozwój + środowisko

Ochrona środowiska to zadanie zarówno dla kadry zarządzającego jak i dla pracowników
Ochrona środowiska to jedno z najistotniejszych zdań koncernu. Zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy wypełniają świadomie i odpowiedzialnie swoje codzienne, zawodowe obowiązki mając na względzie ochronę środowiska. Szkolenia oraz motywowanie pracowników do proekologicznej postawy w codziennej pracy jest jednym z głównych założeń polityki proekologicznej. Pełnomocnicy ds. ochrony środowiska są zapraszani raz w roku na posiedzenie zarządu dotyczące sprawozdania rocznego.

 

Ustawy, normy oraz przepisy
Bizerba zobowiązuje się przestrzegać wszystkich ustaw, norm oraz przepisów regulujących ochronę środowiska. Bizerba zabiega o wzorową współpracę z urzędami, instytucjami oraz specjalistami.

 

Zobowiązania względem klientów, pracowników oraz innych, zainteresowanych stron
Każdy klient firmy Bizerba powinien mieć pewność, że zakupiony produkt jest przyjazny dla środowiska. Zobowiązanie to łączy w sobie przeprowadzanie procesów w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

 

Bizerba regularnie informuje o aspektach ekologicznych zakupionych produktów takich jak obsługa, użytkowanie, zwrot, oraz utylizacja urządzeń. Koncern regularnie wyznacza nowe cele w zakresie ochrony środowiska oraz aktywnie uczestniczy w tworzeniu programu ekologicznego. Wiedza o działaniach proekologicznych pochodzi z rozpowszechniania i udostępniania pracownikom głównych założeń polityki proekologicznej. W związku z tym zobowiązujemy się do przygotowywania raportów z zarządzania środowiskowego podczas zwoływania spotkań firmowych.

 

Procesy oraz produkty przyjazne dla środowiska
Podczas projektowania oraz wprowadzania nowych procesów produkcyjnych poddajemy wnikliwej kontroli zarówno surowce jak i procedury postępowania. Podczas analizowania całego cyklu życia produktu pod uwagę bierzemy nie tylko aspekty ekonomiczne lecz również aspekty ekologiczne.

 

Celem systemu zarządzania środowiskowego jest ciągła poprawa ochrony środowiska w wymiarze firmowym. Środki organizacyjne i techniczne, łącznie ze specjalnie opracowanymi planami działania w razie sytuacji awaryjnych uwzględniają najnowocześniejszą technologię.

 

Dbałość o zasoby naturalne, redukcja odpadów oraz ograniczenie emisji
W fazie projektowania, produkcji oraz analizy kompletnej infrastruktury podejmujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia energii, surowców oraz innych zasobów naturalnych. W obszarze naszych zainteresowań leży również możliwość wyszukiwania i zastosowania substytutów rzadkich surowców.

 

Odpady, materiały odpadowe, emisje, nadmierne natężenie hałasu, ścieki oraz inne zanieczyszczenia środowiska zostaną ograniczone do minimum.

Bizerba SVHC substance management REACH

REACH

REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

 

Rozporządzenie dotyczące rejestracji, oceny oraz udzielania zezwoleń i wprowadzania ograniczeń obrotu środków chemicznych (REACH) obowiązuje w Unii Europejskiej od 2007 roku, a jego celem jest zagwarantowanie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

 

Zgodnie z artykułem 33, producenci mają obowiązek poinformowania klientów, iż pewne artykuły zawierają w swoim składzie substancje (w stężeniu przekraczającym 0.1%) mogące stanowić bardzo duże zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska (SVHC). Lista jest regularnie uzupełniania i aktualizowana przez Europejską Agencję Chemikaliów – ECHA.

 

Zgodnie z naszym najlepszym stanem wiedzy i bazując na informacjach od naszych dostawców, towary Bizerba mogą składać się z komponentów, które zawierają następujące substancje SVHC o stężeniu przekraczającym 0.1%:

 

Używanie towarów Bizerba zgodnie z ich przeznaczeniem nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:Management.Schadstoff@bizerba.com

Lista substancji SVHC w towarach Bizerba:

 • ołów (numer CAS: 7439-92-1)
 • 4,4'- izopropylidenodifenol (numer CAS: 80-05-7)
 • oktametylocyklotetrasiloksan (numer CAS: 556-67-2)
 • czerwony chromian(VI) molibdenian(VI) siarczan(VI) ołowiu (numer CAS: 12656-85-8)
 • żółty sulfochromian ołowiu (numer CAS: 1344-37-2)
 • kwas borowy (numer CAS: 10043-35-3)
 • tlenek ołowiu (tlenek ołowiu II) (numer CAS: 1317-36-8)
 • tritlenek diboru (numer CAS: 1303-86-2)
 • izocyjanuran 1,3,5-Triglycidyl (numer CAS: 2451-62-9)
 • fenoloftaleina (numer CAS: 77-09-8)
 • 1,2- glikol dimetylowy; eter dimetylowy glikolu etylenowego (EGDME) (numer CAS: 110-71-4)
 • dodekametylocykloheksasiloksan (numer CAS: 540-97-6)
 • trójtlenek tytanu ołowiu (numer CAS: 12060-00-3)
 • tetraboran disodu, bezwodny (numer CAS: 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4)
 • heptatlenek disodu tetraboru, hydrat (12267-73-1)
Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zgodnie z dyrektywą WEEE)

Informacja o utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Większość rozwiązań Bizerba podlega pod dyrektywę WEEE. Aby zapewnić poprawny recycling sprzętu Bizerba w sposób przyjazny dla środowiska, klienci mogą samodzielnie oddawać zużyty sprzęt Bizerba do punktu partnerskiego. Firma Bizerba i przedstawicielstwa handlowe są w pełni przygotowane na bezpłatny odbiór zużytego sprzętu. W tym celu prosimy o kontakt z regionalnym kierownikiem sprzedaży.

Ochrona środowiska to zadanie zarówno dla kadry zarządzającej jak i dla pracowników
Ochrona środowiska to jedno z najistotniejszych zdań koncernu. Zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy wypełniają świadomie i odpowiedzialnie swoje codzienne, zawodowe obowiązki mając na względzie ochronę środowiska. Szkolenia oraz motywowanie pracowników do proekologicznej postawy w codziennej pracy jest jednym z głównych założeń polityki proekologicznej. Pełnomocnicy ds. ochrony środowiska są zapraszani raz w roku na posiedzenie zarządu dotyczące sprawozdania rocznego.

 

Ustawy, normy oraz przepisy
Bizerba zobowiązuje się przestrzegać wszystkich ustaw, norm oraz przepisów regulujących ochronę środowiska. Bizerba zabiega o wzorową współpracę z urzędami, instytucjami oraz specjalistami.

 

Zobowiązania względem klientów, pracowników oraz innych, zainteresowanych stron
Każdy klient firmy Bizerba powinien mieć pewność, że zakupiony produkt jest przyjazny dla środowiska. Zobowiązanie to łączy w sobie przeprowadzanie procesów w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

 

Bizerba regularnie informuje o aspektach ekologicznych zakupionych produktów takich jak obsługa, użytkowanie, zwrot, oraz utylizacja urządzeń. Koncern regularnie wyznacza nowe cele w zakresie ochrony środowiska oraz aktywnie uczestniczy w tworzeniu programu ekologicznego. Wiedza o działaniach proekologicznych pochodzi z rozpowszechniania i udostępniania pracownikom głównych założeń polityki proekologicznej. W związku z tym zobowiązujemy się do przygotowywania raportów z zarządzania środowiskowego podczas zwoływania spotkań firmowych.

 

Procesy oraz produkty przyjazne dla środowiska
Podczas projektowania oraz wprowadzania nowych procesów produkcyjnych poddajemy wnikliwej kontroli zarówno surowce jak i procedury postępowania. Podczas analizowania całego cyklu życia produktu pod uwagę bierzemy nie tylko aspekty ekonomiczne lecz również aspekty ekologiczne.

 

Celem systemu zarządzania środowiskowego jest ciągła poprawa ochrony środowiska w wymiarze firmowym. Środki organizacyjne i techniczne, łącznie ze specjalnie opracowanymi planami działania w razie sytuacji awaryjnych uwzględniają najnowocześniejszą technologię.

 

Dbałość o zasoby naturalne, redukcja odpadów oraz ograniczenie emisji
W fazie projektowania, produkcji oraz analizy kompletnej infrastruktury podejmujemy działania mające na celu ograniczenie zużycia energii, surowców oraz innych zasobów naturalnych. W obszarze naszych zainteresowań leży również możliwość wyszukiwania i zastosowania substytutów rzadkich surowców.

 

Odpady, materiały odpadowe, emisje, nadmierne natężenie hałasu, ścieki oraz inne zanieczyszczenia środowiska zostaną ograniczone do minimum.